somin kozukahorikawa kunihiro shoto


Kodogu  Masayoshi Dai-sho
 Mitsumasa Tsuba
  Joshin Kogai
  Toshinaga
 Somin
Yamashiro
   Gokaden
Kunikiyo
  Rai Kunimitsu
Kunitsugu Tanto
Kunitsugu Shoto
Nobukuni O-Tanto
Hasebe
Soshu
   Gokaden
Shintogo Tachi
Shintogo Tanto
Yukimitsu Tachi
Norishige Tachi
Norishige Tanto
Norishige Tachi
Masamune
Sadamune Tachi
Sadamune Tanto
Naoe Shizu Tachi
Uda Uda Kunimitsu
Hoki  O-Hara Yasutsuna
 O-Hara Sadatsuna
Hoki Kunimune
Bizen
   Gokaden
Sadazane Tachi
 Yoshikane Tachi

 Norifusa
 Naganori
 Kageyasu
Chikakage
 Moriiye
Kagehide
Unjo
 Unji
 Chogi
 Kanenaga
 Bizen Motoshige


Bitchu  Naotsugu Tanto
 Tsugunao Tachi
Kyushu   Chikuzen Sa
 Bungo Yukihira
 Enju Kunisuke
Shinto  Umetada
 Kunihiro
 Kunihiro
 Kanesada
   Yasutsugu
Sukehiro
 Sukenao
 Tadayoshi
- NENGO Chrono
- NENGO Alpha
 Glossary
Titles
Personal Titles
Sovereigns