Tokubetsu Juyo Kageyasu Tachi
Tachi -Mei: Kageyasu                        Early-Kamakura Period
Nagasa: 77.3cm
Sori: 2.4cm
Moto-Haba: 2.7cm
Saki-Haba: 1.55cm
Moto-Kasane: 0.7cm
Kissaki-Naga: 2.4cm
Nakago-Nagasa: 19.4cm
Nakago-zori: 0.3cm

Shinogi-zukuri, Ihori-Mune, Koshizori, Funbari Tachi with Ko-Kissaki. 

Standing Itame runs with Mokume Hada. Ji-Nie and thin Chikei with Jifu.

Figures within Asaki-Notare line are particularly lively in the Monouchi. Ura Yakidashi has Ko-Nie Gunome, Ashi-iri and Yo. Sunagashi throughout and many instances of Kinsuji.

Sugu Ko-Maru Boshi with slight Kaeri. 

Bo-Hi, both sides. 

Kuri-Jiri, Katte-sagari Yasuri. One Mekugi-ana, signed above.SiteMap
See
  Ko-Osafune
Glossary - NENGO Chrono
- NENGO Alpha