Tokubetsu Juyo Chikakage Tachi
Tachi - Mei: Bizen-no-Kuni Ju Osafune Chikakage             Early Nambokucho
          Ura: Tei-Wa San-nen Ni Gatsu-hi (1347)
Nagasa: 74.3cm
Sori: 1.8cm
Moto-Haba: 2.8cm
Saki-Haba: 2.0cm
Moto-Kasane: 0.7cm
Kissaki-Naga: 3.5cm
Nakago-Nagasa: 22.2cm
Nakago-zori: slight

Shinogi-zukuri, Ihori-Mune; wide - with thick Kasane. Elongated Chu-Kissaki. 

Ko-Itame Hada has standing Midare-Utsuri.
Nioi-deki Gunome-Choji Ko-Gunome Ba. Ashi, Yo. Nioi tightly defines figures. 
Midare-Komi Boshi has Yakizume Omote and Ko-Maru, Ura. 
Bo-Hi, both sides that resolve to Maru-dome, presently in the Nakago.
Suriage Nakago of Sujichigai Yasuri. Five Mekugi-ana where four are filled, the lowest hosted many mountings. 
Signed along the Mune, Tachi-Mei.

SiteMap ContactSho-shin
See
Chikakage
Glossary - NENGO Chrono
- NENGO Alpha