Tokubetsu Juyo Yoshikane Tachi
Tachi - Mei: Yoshikane                       Late-Heian Period
Nagasa: 80.3cm
Sori: 3.0cm
Moto-Haba: 3.0cm
Saki-Haba: 1.6cm
Moto-Kasane: 0.6cm
Kissaki-Naga: 2.7cm
Nakago-Nagasa: 17.1cm
Nakago-zori: slight

Shinogi-zukuri, Ihori-Mune, Ko-Kissaki, Koshizori, Funbari Tachi. 

Standing Mokume Hada has Ji-Nie. 

Asaki-Notare line where Ura is Ko-Midare of Kui-chigai style with some Gunome. Nie is evident and Nioi, Ashi, Yo and Sunagashi. 
Moto is Yakiotoshi. 
Slight Notare-Komi Boshi has Ko-Maru turn. 

Nakago is slightly Kiri. Katte-sagari Yasuri and one Mekugi-ana. Signed in the upper, against the Mune.SiteMap
See
Ko-Bizen Yoshikane
Read:
  Ichimonji Yoshikane
Glossary - NENGO Chrono
- NENGO Alpha