Copyright Robert Cole 2015 - No copying or distributing
Titles of Japanese Swordsmiths
SiteMap
Sovereigns
AKI HOGEN 
     YOSHITO KA-EI 1848          YAMASHIRO         SHIN-SHINTO

AWA-no-KAMI
     ARIYOSHI KAN-EI 1624        AWA               SHINTO
     NOBUYOSHI EN-PO 1673        OSAKA             SHINTO
     TAKAMICHI KAN-EI 1624       OWARI             SHINTO
     TSUNAHIRO KYO-HO 1716       OMI               SHINTO
     YASUTSUNA EN-PO 1673        OMI               SHINTO

AWAJI-no-KAMI
     HIDEMITSU        -          UN-SHU            SHIN-SHINTO

BINGO-no-KAMI
     SADAHIRO GEN-ROKU 1688      OWARI             SHINTO
     UJIFUSA(1) KEI-CHO 1596     SATSUMA           Began: TEN-SHO
     UJIFUSA(2) GEN-WA 1615      SATSUMA           SHINTO
     UJIFUSA(3) KAN-EI 1624      SATSUMA           SHINTO

BITCHU-no-KAMI
     TSUNETSUGU SHO-GEN 1207     BITCHU            KOTO
     KANEKADO KAN-BUN 1661       MINO              SHINTO
     KIYONOBU EN-PO 1673         MINO              SHINTO
     KUNIMITSU EI-SHO 1504       HIGO              KOTO
     SADASHIGE KAN-BUN 1661      EDO               SHINTO
     TAKAMICHI SHO-TOKU 1711     OWARI             SHINTO
     YASUHIRO(1) KAN-BUN 1661    KII and OSAKA     SHINTO
     YASUHIRO(2) TEI-KYO 1684    OSAKA             SHINTO
     YASUHIRO(3) SHO-TOKU 1711   OSAKA             SHINTO
     YOSHINAKA EN-PO 1673        OSAKA             SHINTO
     YUKIHIRO TEN-WA 1681        OSAKA             SHINTO

BITCHU DAIJO
     MASANAGA TEI-KYO 1684       HIZEN             SHINTO

BIZEN-no-KAMI
     KUNIYOSHI KAN-BUN 1661      OSAKA             SHINTO
     MASASUKE GEN-ROKU 1688      MUSASHI           SHINTO
     SUKEKUNI KAN-BUN 1661       OSAKA             SHINTO
     SUYENORI GEN-ROKU 1688      BIZEN             SHINTO

BIZEN-no-SUKE
     MUNETSUGU TEN-PO 1830       EDO               SHINTO

BUNGO-no-KAMI
     KANEMORI KAN-BUN 1661       YAMATO            SHINTO
     KANETAKA KAN-BUN 1661       YAMATO            SHINTO
     KANEYASU KAN-BUN 1661       YAMATO            SHINTO
     KANETAKA GEN-ROKU 1688      MINO              SHINTO
     KUNIYOSHI KAN-BUN 1661      YAMASHIRO         SHINTO
     MASATOMO EN-PO 1673         YAMASHIRO         SHINTO
     SHIGEDAIDO KAN-BUN 1661     MINO              SHINTO
     SUKEMUNE KAN-EI 1624        SURUGA            SHINTO
     YOSHIKUNI KAN-EI 1624       YAMASHIRO         SHINTO

BUNGO DAIJO
     MASAYOSHI - YUGE Line       SATSUMA           SHINTO
     SUKEMUNE KAN-EI 1624        SURUGA            SHINTO
     TSUNAHIRO EN-PO 1673        SAGAMI            SHINTO

CHIKUGO-no-KAMI
     KANENORI KAN-BUN 1661       ECHIZEN           SHINTO
     KUNIFUSA(2) KAN-BUN 1661    IYO               SHINTO
     KUNIFUSA(3) TEI-KYO 1684    IYO               SHINTO
     SADAYOSHI GEN-ROKU 1688     OWARI             SHINTO
     YOSHIKANE MEI-WA 1764   MITO(HITACHI)    SHINTO

CHIKUGO DAIJO
     KUNIFUSA(1) KAN-BUN 1661    IYO               SHINTO
     KUNIFUSA(3) TEI-KYO 1684    IYO               SHINTO
     KUNIFUSA(4) KYO-HO 1716     IYO               SHINTO

CHIKUZEN-no-KAMI
     MUNETSUGU MEI-REKI 1655     SHINANO           SHINTO
     NOBUHIDE KO-KA 1844         MUSASHI           SHIN-SHINTO
     NOBUTAKA (later signature of NOBUHIDE)

CHIKUZEN DAIJO
     IYEMURA GEN-ROKU 1688       CHIKUZEN          SHINTO
     NAOTANE BUN-SEI 1818        MUSASHI           SHIN-SHINTO

DEWA-no-KAMI
     KUNITSUNE KAN-BUN 1661      ECHIZEN           SHINTO
     KUNIYASU EN-PO 1673         EDO               SHINTO
     MITSUHIRA KEI-AN 1648       ETCHU             SHINTO
     MITSUHIRA KEI-CHO 1596      EDO               SHINTO
     SADAMORI KAN-BUN 1661       BUNGO             SHINTO
     SHIGEMUNE KAN-BUN 1661      TAMBA             SHINTO
     SUKEMUNE EN-PO 1673         OSAKA             SHINTO
     SUKENOBU EN-PO 1673         OSAKA             SHINTO
     SUKESHIGE EN-PO 1673        OSAKA             SHINTO
     TAKAHIRA GEN-ROKU 1688      KAGA              SHINTO
     TOSHISHIGE GEN-ROKU 1688    TAMBA             SHINTO
     YUKIHIRO(1) KAN-BUN 1661    HIZEN             SHINTO
     YUKIHIRO(2) TEI-KYO 1684    HIZEN             SHINTO
     YUKIHIRO(3) (KUNITSUGU) GEN-ROKU 1688         SHINTO

DEWA DAIJO
     KUNIMICHI(1) KAN-EI 1624    YAMASHIRO         SHINTO
     KUNIMICHI(2) KAN-BUN 1661   YAMASHIRO         SHINTO
     KUNIMICHI KAN-EI 1624       IYO               SHINTO
     KUNITERU EN-PO 1673         OSAKA             SHINTO
     KUNITSUNE KAN-BUN 1661      ECHIZEN           SHINTO
     KUNIMUNE (same as KUNITSUNE)                  SHINTO
     NOBUMASA EN-PO 1673         OSAKA             SHINTO
     TSUGUNOBU KYO-HO 1716       ECHIZEN           SHINTO
     YUKIHIRO(1) KAN-BUN 1661    HIZEN             SHINTO
     YUKIHIRO(2) TEI-KYO 1684    HIZEN             SHINTO
     YUKIHIRO(3) GEN-ROKU 1688   HIZEN             SHINTO

ECHIGO-no-KAMI
     ARIHIRA KAN-BUN 1661        KAGA              SHINTO
     KANESADA(1) EN-PO 1673      OSAKA             SHINTO
     KANESADA(2) KYO-HO 1716     OSAKA             SHINTO
     TERUKANE (same as KANESADA 2)  
     KANESADA TEI-KYO 1684       OSAKA             SHINTO
     KINMICHI KEI-CHO 1596       YAMASHIRO         SHINTO
     KIYONAGA KYO-HO 1716        CHIKUGO           SHINTO
     KUNITOMO KEI-CHO 1596       HYUGA             SHINTO
     MICHIKIYO EN-PO 1673        YAMASHIRO         SHINTO
     SADATOSHI KAN-BUN 1661      YAMASHIRO         SHINTO
     SADAMICHI (same as SADATOSHI)
     SADATSUNE TEN-WA 1681       HYUGA             SHINTO
     TADAMICHI EN-PO 1673        OSAKA             SHINTO
     UJITOSHI TEI-KYO 1684       YAMASHIRO         SHINTO

ECHIZEN-no-KAMI
     HIROTAKA MEI-REKI 1655      ECHIZEN           SHINTO
     JUTETSU KAN-EI 1624         ECHIZEN/HIGO      SHINTO
     KUNITSUGU (same as JUTETSU)
     KATSUSUKE SHO-TOKU 1711     EDO               SHINTO
     MASAHIRA HO-EI 1704         BUZEN             SHINTO
     MASANORI KAN-BUN 1661       OSAKA             SHINTO
     MASATERU(1) TEN-WA 1681     EDO               SHINTO
     MASATERU(2) GEN-ROKU 1688   UZEN              SHINTO
     MASAYUKI KAN-BUN 1661       BUNGO             SHINTO
     MUNEHIRO KAN-BUN 1661       YAMASHIRO         SHINTO
     NAOKUNI KAN-EI 1624         ETCHU             SHINTO
     NAOMASA KEI-CHO 1596        RIKUOKU           SHINTO
     NOBUYOSHI GEN-ROKU 1688     OSAKA             SHINTO
     SADAMICHI KAN-BUN 1661      OWARI             SHINTO
     SUKEHIRO(1) KAN-BUN 1661    OSAKA             SHINTO
     SUKEHIRO(2) MAN-JI 1658     OSAKA             SHINTO
     SUKEHIRO(3) MAN-JI 1658     SHINANO           SHINTO
     TERUHIRO GEN-ROKU 1688      OSAKA             SHINTO
     UJITSUNE EN-PO 1673         OWARI             SHINTO
     YASUTSUNA KAN-EI 1624       ECHIZEN           SHINTO
     YASUTSUNA GEN-ROKU 1688     ECHIZEN           SHINTO
     YOSHIHIRO KAN-EI 1624       EDO               SHINTO
     YOSHIKADO SHO-TOKU 1711     MINO              SHINTO
     YOSHIKADO(3) GEN-BUN 1736   EDO               SHINTO
     YOSHINAGA KEI-CHO 1596      ECHIZEN           SHINTO
     YOSHITSUGU KAN-EI 1624      ECHIZEN           SHINTO

ECHIZEN DAIJO
     HIROTAKA BUN-KA 1804        OSAKA             SHIN-SHINTO
     KUNIIYE KEI-CHO 1596        BITCHU            SHINTO
     KUNISADA(1) KAN-BUN 1661    BITCHU            SHINTO
     KUNISADA(2) KAN-BUN 1661    BITCHU            SHINTO
     KUNITSUGU KAN-EI 1624       ECHIZEN/HIGO      SHINTO
     KUNITSUNA TEI-KYO 1684      ECHIZEN           SHINTO
     MASANORI EN-PO 1673         ECHIZEN           SHINTO
     NOBUYOSHI GEN-ROKU 1688     YAMASHIRO/OSAKA   SHINTO
     UJIHIRO TEI-KYO 1684        HIZEN             SHINTO
     YOSHIHIRA TEN-WA 1681       YAMASHIRO         SHINTO

ETCHU-no-JO
     YOSHISUMI TEI-KYO 1681      YAMASHIRO         SHINTO

ETCHU-no-KAMI
     KAGEHIRA KAN-EI 1624        KAGA              SHINTO
     KAGEHIRA EN-PO 1673         KAGA              SHINTO
     KANEKUNI EN-KYO 1744        YAMATO            SHINTO
     KANEWAKA GEN-WA 1615        KAGA              SHINTO
     KANEWAKA(4) EN-PO 1673      KAGA              SHINTO
     KIJU KYO-HO 1716            YAMATO            SHINTO
     KUNIYOSHI GEN-ROKU 1688     YAMATO            SHINTO
     MASATOSHI(1) KEI-CHO 1596   YAMASHIRO         SHINTO
     MASATOSHI(2) KAN-EI 1624    YAMASHIRO         SHINTO
     MASATOSHI(3) TEN-WA 1681    YAMASHIRO         SHINTO
     MASATOSHI(4) SHO-TOKU 1711  YAMASHIRO         SHINTO
     SADAYUKI KAN-BUN 1661       OWARI             SHINTO
     TAKAHIRA KAN-EI 1624        KAGA              SHINTO

HARIMA-no-KAMI
     HIROMASA                                      SHINTO
     KANEMASU KAN-BUN 1661       MINO              SHINTO
     KANETAKA GEN-ROKU 1688      MINO              SHINTO
     KUNIKIYO GEN-ROKU 1688      ETCHU             SHINTO
     KUNITAKA KAN-BUN 1661       BUNGO             SHINTO
     KUNITSUGU KAN-BUN 1661      BITCHU            SHINTO
     MASAMICHI TEI-KYO 1684      OSAKA             SHINTO
 ?   RYOSHIGE GEN-ROKU 1688                        SHINTO
     SHIGETADA GEN-WA 1615       OWARI             SHINTO
     SHIGETSUGU KAN-BUN 1661     ECHIZEN           SHINTO
     TADAKUNI TEI-KYO 1684       HIZEN             SHINTO
     TAKAMICHI SHO-TOKU 1711     OWARI             SHINTO
     TERUHIRO(1) KEI-CHO 1596    AKI               SHINTO
     TERUHIRO(6) HO-EI 1704      AKI               SHINTO
     TERUHIRO(11) HO-REKI 1751   AKI               SHINTO
     TERUSHIGE GEN-ROKU 1688     AKI               SHINTO
     YOSHINARI SHO-O 1652        OSAKA             SHINTO

HARIMA DAIJO
     KIYOMITSU KAN-BUN 1661      KAGA              SHINTO
     MASANORI SHO-TOKU 1711      HIZEN             SHINTO
     MASASADA (same as MASANORI)
     MASATSUNA KAN-BUN 1661      HOKI              SHINTO
     MASAHIRO (same as MASATSUNA)
     SHIGETADA(1) KAN-EI 1624    ECHIZEN           SHINTO
     SHIGETADA(2) KAN-BUN 1661   ECHIZEN           SHINTO
     SUKEMUNE KAN-BUN 1661       SURUGA            SHINTO
     SUKENOBU
     TADAKUNI KAN-BUN 1661       HIZEN             SHINTO
     TADAKUNI(3) KYO-HO 1716     HIZEN             SHINTO

HIDA-no-KAMI
     KANEMORI KAN-BUN 1661       MINO              SHINTO
     KANESHIGE KAN-BUN 1661      ECHIZEN           SHINTO
     UJIFUSA TEN-SHO 1573        MINO              SUE-KOTO

HIGO-no-KAMI
     HIROTOKI KAN-BUN 1661       OWARI             SHINTO
     KANEFUSA                    ECHIZEN           SHINTO
     KUNIYASU(1) KAN-BUN 1661    OSAKA             SHINTO
     KUNIYASU(2) TEI-KYO 1684    OSAKA             SHINTO
     MASATSUGU SHO-TOKU 1711     MUSASHI           SHINTO
     MITSUHARU GEN-ROKU 1688     KAGA              SHINTO
     MITSUYO GEN-ROKU 1688       MINO              SHINTO
     SHIGEHIRO EN-PO 1673        OSAKA             SHINTO
     SHIGENORI TEI-KYO 1684      MINO              SHINTO
     YASUTSUNA GEN-ROKU 1688     KAGA              SHINTO
     YOSHIKUNI GEN-WA 1615       SATSUMA           SHINTO
     YOSHITSUGU GEN-ROKU 1688    EDO               SHINTO

HIGO DAIJO
     KUNIYASU KAN-BUN 1661       ECHIZEN           SHINTO
     MASAKATSU KEI-CHO 1596      ECHIZEN           SHINTO
     SADAKUNI KEI-CHO 1596       ECHIZEN           SHINTO
     SHIMOSAKA KEI-CHO 1596      ECHIZEN           SHINTO
     YASUTSUGU (same as SHIMOSAKA)
     TANEHIRO KAN-BUN 1661       ECHIZEN           SHINTO
     YASUTSUNA KAN-EI 1624       ECHIZEN           SHINTO
     YOSHIIYE GEN-BUN 1736       ECHIZEN           SHINTO
     YOSHISADA KAN-BUN 1661      OSAKA             SHINTO

HITACHI-no-KAMI
     HIDETOKI KAN-BUN 1661       EDO               SHINTO
     HIROTOKI KEI-CHO 1596       OWARI             SHINTO
     JUMYO KYO-HO 1716           MINO              SHINTO
     KANEFUSA KAN-BUN 1661       EDO               SHINTO
     KANETANE KAN-BUN 1661       ECHIZEN           SHINTO
     KANETOKI KAN-EI 1624        MINO              SHINTO
     KANEKURA(2) KYO-HO 1716     MINO              SHINTO
     MUNESHIGE(1) KAN-BUN 1661   OSAKA             SHINTO
     MUNESHIGE(2) GEN-ROKU 1688  EDO               SHINTO
     MUNESUKE GEN-ROKU 1688      EDO               SHINTO
     YOSHISHIGE (same as MUNESUKE)
     NOBUIYE KEI-CHO 1596        MINO              SHINTO
     OTSUGE GEN-ROKU 1688        HARIMA            SHINTO

HITACHI DAIJO
     MORIFUSA SHO-O 1652         HIZEN             SHINTO
     MUNESHIGE(1) KAN-BUN 1661   OSAKA             SHINTO
     MUNESHIGE(2) GEN-ROKU 1688  EDO               SHINTO
     NARISADA KAN-EI 1624        ECHIZEN           SHINTO
     NARITOMI KAN-EI 1624        ECHIZEN           SHINTO

HITACHI OME
     NARISADA KAN-EI 1624        ECHIZEN           SHINTO
     NORITOSHI GEN-ROKU 1688     ECHIZEN           SHINTO
     TOSHISHIGE KYO-HO 1716      ECHIZEN           SHINTO

HIZEN-no-KAMI
     MOTOYUKI HO-REKI 1751       HIZEN             SHINTO
     NARIMASA GEN-WA 1615                          SHINTO
     SHIZUHIRO GEN-ROKU 1688     IGA               SHINTO
     SHIZUMASA KAN-EI 1624       IGA               SHINTO
     SHIZUTADA KAN-BUN 1661      IGA               SHINTO
     SHIZUTOMO KAN-EI 1624       IGA               SHINTO
     SHIZUTOSHI TEI-KYO 1684     EDO               SHINTO

HOKI-no-KAMI
     ARIMASA KAN-BUN 1661        BIZEN             SHINTO
     HIROTAKA MEI-REKI 1655      ECHIZEN           SHINTO
     KANEMITSU GEN-ROKU 1688     NAGATO            SHINTO
     KANEYOSHI GEN-ROKU 1688     MINO              SHINTO
     MASAYUKI KAN-SEI 1789       SATSUMA           SHIN-SHINTO
     MASAYOSHI (same as MASAYUKI)
     NOBUTAKA(1) KEI-CHO 1596    OWARI             SHINTO
     NOBUTAKA(2) KAN-EI 1624     OWARI             SHINTO
     NOBUTAKA(3) KAN-BUN 1661    OWARI             SHINTO
     NOBUTAKA(4) SHO-TOKU 1711   OWARI             SHINTO
     NOBUTERU (same as NOBUTAKA 4)
     SANEMORI KO-KA 1844         HOKI              SHIN-SHINTO
     SUKEMUNE GEN-WA 1615        ECHIZEN           SHINTO
     SUKEMUNE - SHINANO (same as ECHIZEN SUKEMUNE)

HOKI DAIJO
     KUNITERU EN-PO 1673         EDO               SHINTO
     HIROTAKA MEI-REKI 1655      ECHIZEN           SHINTO
     NOBUTAKA SHO-TOKU 1711      OWARI             SHINTO

HYUGA-no-KAMI
     TAKAHIRO KAN-EI 1624        OMI               SHINTO
     MORIHISA TAI-EI 1521        CHIKUZEN          KOTO

HYUGA DAIJO
     NOBUTERU TEI-KYO 1684       MINO              SHINTO
     SADATSUGU KAN-BUN 1661      ECHIZEN           SHINTO
     SADAMICHI (same as SADATSUGU)

IGA-no-KAMI
     KANEMASA KAN-BUN 1661       OSAKA             SHINTO
     KANEMICHI(1) KAN-EI 1624    OSAKA             SHINTO
     KANEMICHI(2) TEI-KYO 1684   OSAKA             SHINTO
     KANETAKA KAN-BUN 1661       MINO              SHINTO
     KIKUHIRA KAN-BUN 1661       HIZEN             SHINTO
     KINMICHI(1) BUN-ROKU 1592   YAMASHIRO         SHINTO
     KINMICHI(2) KAN-EI 1624     YAMASHIRO         SHINTO
     KINMICHI(3) GEN-ROKU 1688   YAMASHIRO         SHINTO
     KINMICHI(4) KYO-HO 1716     YAMASHIRO         SHINTO
     KINMICHI(5) HO-REKI 1751    YAMASHIRO         SHINTO
     KINMICHI(6) MEI-WA 1764     YAMASHIRO         SHINTO
     KINMICHI(7) KAN-SEI 1789    YAMASHIRO         SHINTO
     KINMICHI(8) BUN-SEI 1818    YAMASHIRO         SHINTO
     KINMICHI(9) TEN-PO 1830     YAMASHIRO         SHINTO
     KINMICHI(10) KO-KA 1844     YAMASHIRO         SHINTO
     MITSUHARU KAN-BUN 1661      KAGA              SHINTO
     NAGAMITSU KAN-BUN 1661      SETTSU            SHINTO
     SADATSUGU EN-PO 1673        OSAKA             SHINTO
     YOSHIHIRO                   EDO

IGA DAIJO
     SADAHISA KAN-BUN 1661       BUNGO             SHINTO

IGA-no-JO
     YOSHIHIRO                   EDO

IKI-no-KAMI
     UTO TEN-MON 1532            OSUMI             KOTO

INABA-no-KAMI
     HIROSHIGE TEI-KYO 1684      MUSASHI           SHINTO
     KANETOKI SHO-O 1652         MINO              SHINTO
     KUNIHIRO KAN-BUN 1661       ECHIZEN           SHINTO
     MASAOKI MAN-EN 1860         EDO               SHIN-SHINTO
     MITSUTSUGU KAN-EI 1624      OMI               SHINTO

ISE-no-KAMI
     KANESADA KAN-BUN 1661       MINO              SHINTO
     KIYOMASA EN-KYO 1744        SATSUMA           SHINTO
     KUNIMITSU EN-PO 1673        ISE               SHINTO
     KUNITERU TEI-KYO 1684       OSAKA             SHINTO
     KUNITSUGU KYO-HO 1716       ECHIZEN           SHINTO
     KUNIKIYO (same as KUNITSUGU)
     KUNITSUNA TEN-WA 1681       OSAKA             SHINTO
     KUNIYASU KAN-BUN 1661       ECHIZEN           SHINTO
     KUNIYOSHI(1) KAN-EI 1624    YAMASHIRO         SHINTO
     KUNIYOSHI(2) EN-PO 1673     OSAKA             SHINTO
     NOBUSADA KAN-EI 1624        MINO              SHINTO
     NOBUSANE                    O-SHU
     SUKEHIRA BUN-KA 1804        BIZEN             SHIN-SHINTO
     YOSHIKUNI KAN-BUN 1661      HARIMA            SHINTO

ISE DAIJO
     KANESHIGE KAN-BUN 1661      KAGA              SHINTO
     KANESHIGE AN-SEI 1854       KAGA              SHIN-SHINTO
     KANETOYO AN-SEI 1854        KAGA              SHIN-SHINTO
     KUNITERU TEI-KYO 1684       OSAKA             SHINTO
     KUNIYASU KAN-BUN 1661       ECHIZEN           SHINTO
     MITSUHIRO GEN-ROKU 1688     ECHIZEN           SHINTO
     SADAHISA KAN-BUN 1661       BUNGO             SHINTO
     TSUNAHIRO MAN-JI 1658       SAGAMI            SHINTO
     YOSHIHIRO(1) SHO-O 1652     HIZEN             SHINTO
     YOSHIHIRO(2) GEN-ROKU 1688  HIZEN             SHINTO


IWAMI-no-KAMI
KANESUKE TAI-EI 1521 MINO/MIKAWA KOTO
     KANEFUSA TEN-MON 1532       MINO              KOTO
     KUNIFUSA TEN-SHO 1573       IYO               KOTO
     KUNIFUSA KAN-EI 1624        IYO               SHINTO
     KUNISUKE(1) KAN-BUN 1661    ISE               SHINTO
     KUNISUKE(2) TEI-KYO 1684    EDO               SHINTO
     MASANAO KAN-EI 1624         BIZEN             SHINTO
     MOCHIKAZU BUN-KA 1804       EDO               SHIN-SHINTO
     NOBUSUKE KAN-EI 1624        HIGO              SHINTO
     NOBUYORI KAN-BUN 1661       ECHIZEN           SHINTO
     TOSHINAGA HO-EI 1704        YAMASHIRO         SHINTO
     YASUHARU KEI-CHO 1596       SATSUMA           SHINTO
     YOSHIMORI TEN-MEI 1781      BUNGO             SHIN-SHINTO
     MORITOSHI (same as YOSHIMORI)

IWAMI DAIJO
     KUNISUKE KAN-BUN 1661       ISE               SHINTO

IYO-no-KAMI
     SHIGEMICHI KYO-HO 1716      MINO              SHINTO

IYO DAIJO
     KATSUKUNI KAN-BUN 1661      KAGA              SHINTO
     MUNETSUGU(1) GEN-WA 1615    HIZEN             SHINTO
     MASATSUGU (same as MUNETSUGU)
     MUNETSUGU(2) TEI-KYO 1684   HIZEN             SHINTO

IYO-no-JO
     MUNETSUGU GEN-WA 1615       HIZEN             SHINTO
     MASATSUGU (same as MUNETSUGU)

IZU-no-KAMI
     DAIDO BUN-ROKU 1592         MINO              SHINTO
     DAIDO KAN-EI 1624           MINO              SHINTO
     KINMICHI EN-PO 1673         YAMASHIRO         SHINTO
     MASAFUSA TEN-WA 1681        SATSUMA           SHINTO
     MASATOMO GEN-ROKU 1688      O-SHU             SHINTO
     MASATSUGU KAN-BUN 1661      SATSUMA           SHINTO
     NAOKUNI - origin obscure
     NOBUTSUNA                   YAMASHIRO
     ONIMICHI MEI-WA 1764        YAMASHIRO         SHINTO
     SADAYASU BUN-SEI 1818       EDO               SHIN-SHINTO
     ZENCHOIN KAN-EI 1624        OSUMI             SHINTO

IZUMI-no-KAMI
     FUKUSHIGE KO-KA 1844                          SHIN-SHINTO
     HIDEOKI KO-KA 1844          SATSUMA           SHIN-SHINTO
     TADASHIGE (same as HIDEOKI)
     HIROCHIKA TEN-MON 1532      MINO              KOTO
     KANESADA(3) (same as HIROCHIKA)
     KANEHISA TEN-SHO 1573       MINO              KOTO
     KANEMICHI KYO-HO 1716       YAMASHIRO         SHINTO
     KANEMOTO KO-JI 1555         MINO              KOTO
     KANESADA(1) BUN-MEI 1469    MINO              KOTO
     KANESADA(2) EI-SHO 1504     MINO              KOTO
     KANESADA(3) KO-JI 1555      MINO              KOTO
     KANESADA - KEI-CHO -        MINO/O-SHU 
     KANESADA KAN-BUN 1661       EDO               SHINTO
     KANESADA KEI-O 1865         EDO               SHIN-SHINTO
     KANESADA TEN-SHO 1573       MINO              KOTO
     KANESHIGE EN-PO 1673        ECHIZEN           SHINTO
     KANETOMO TEN-MON 1532       MINO              KOTO
     KANEYOSHI EI-SHO 1504       MINO              KOTO
     KINMICHI(1) KAN-EI 1624     YAMASHIRO         SHINTO
     KINMICHI(2) KAN-BUN 1661    YAMASHIRO         SHINTO
     KINMICHI(3) GEN-ROKU 1688   YAMASHIRO         SHINTO
     KINMICHI(4) KYO-HO 1716     YAMASHIRO         SHINTO
     KUNIHIDE BUN-KA 1804        YAMASHIRO         SHIN-SHINTO
     KUNIHIRO KAN-BUN 1661       ECHIZEN           SHINTO
     KUNISADA(1) GEN-WA 1615     OSAKA             SHINTO
     KUNISADA(2) MAN-JI 1658     OSAKA             SHINTO
     SHINKAI (same as KUNISADA 2)
     KUNISADA(3) GEN-ROKU 1688   HYUGA             SHINTO
     KUNITERU(2) GEN-ROKU 1688   IYO               SHINTO
     KUNITORA(1) GEN-ROKU 1688   O-SHU             SHINTO
     KUNITORA(2) KAN-EN 1748     O-SHU             SHINTO
     KUNITORA TEN-PO 1830        IWASHIRO          SHIN-SHINTO
     KUNITSUGU GEN-ROKU 1688     EDO               SHINTO
     KUNIYOSHI EN-PO 1673        OSAKA             SHINTO
     KUNIYOSHI (same as KUNIYOSHI)
     MASAKATSU                   EDO
     MASAKIYO KAN-BUN 1661       OSAKA             SHINTO
     MASATSUGU KYO-HO 1716       EDO               SHINTO
     MORIKUNI KAN-EI 1624        EDO               SHINTO
     MORIMASA(1) KAN-EI 1624     EDO               SHINTO
     MORIMASA(2) GEN-ROKU 1688   EDO               SHINTO
     MORITSUNA GEN-ROKU 1688                       SHINTO
     MUNECHIKA GEN-ROKU 1688     IZUMO             SHINTO
     MUNETSUGU KYO-HO 1716       EDO               SHINTO
     NOBUIYE MEI-O 1492          KAGA              KOTO
     NOBUIYE MEI-REKI 1655       OWARI             SHINTO
     TADASHIGE HO-EI 1704        SATSUMA           SHINTO
     TETSUMASA GEN-ROKU 1688     EDO               SHINTO
     TSUGUYOSHI BUN-SEI 1818     EDO               SHIN-SHINTO

IZUMI DAIJO
     KUNITERU KAN-BUN 1661       IYO               SHINTO
     NAGAKIYO(2) (same as KUNITERU)
     KUNITERU(3) SHO-TOKU 1711   IYO               SHINTO
     KUNITERU AN-EI 1772         AIZU              SHINTO
     SADATSUGU - origin is unknown
     SADATSUGU
     TOMOKIYO KAN-EI 1624        KAGA              SHINTO

IZUMI-no-JO
     HIDEOKI KO-KA 1844          SATSUMA           SHIN-SHINTO
     TADASHIGE (same as HIDEOKI)

IZUMO-no-KAMI
     ARIMITSU EI-SHO 1504        BIZEN             KOTO
     KATSUIYE TEN-SHO 1573       KAGA              KOTO
     SADASHIGE GEN-WA 1615       ECHIZEN           SHINTO
     UJISADA TEN-SHO 1573        MINO              KOTO
     YOSHITAKE(1) TEN-WA 1681    YAMASHIRO         SHINTO
     YOSHITAKE(2) GEN-ROKU 1688  EDO               SHINTO
     YOSHIYUKI EN-PO 1673        BUNGO             SHINTO

IZUMO DAIJO
     KANECHIKA AN-SEI 1854       IWAMI             SHIN-SHINTO
     MASAMITSU KO-KA 1844        OSAKA             SHIN-SHINTO
     YOSHISHIGE KAN-EI 1624      EDO               SHINTO
     YOSHITAKE TEN-WA 1681       YAMASHIRO         SHINTO

KAGA-no-KAMI
     KANETAKA KAN-EI 1624        SANUKI            SHINTO
     KINMICHI EN-PO 1673         YAMASHIRO         SHINTO
     MORIMICHI TEI-KYO 1684      OWARI             SHINTO
     SADAHIDE KAN-BUN 1661       ECHIZEN           SHINTO
     SADAHIRO EN-PO 1673         ECHIZEN           SHINTO
     SADANORI EN-PO 1673         OSAKA             SHINTO
     TSUNASHIGE GEN-ROKU 1688                      SHINTO
     UJIZANE GEN-ROKU 1688       OWARI             SHINTO

KAGA-no-SUKE
     KIYOHIRO KAN-SEI 1789       CHIKUGO           SHIN-SHINTO
     SUKENAGA TEN-PO 1830        BIZEN             SHIN-SHINTO

KAI-no-KAMI
     KANEYOSHI KYO-HO 1716       MINO              SHINTO
     KANEYUKI MEI-JI Period - origin obscure
     MASASHIGE KYO-WA 1801       O-SHU             SHIN-SHINTO
     MASASHIGE (same as MASASHIGE)
     NAGAYOSHI KAN-SEI 1789      EDO               SHIN-SHINTO

KAWACHI-no-KAMI
     HIDETOSHI HO-EI 1704        MINO              SHINTO
     HIDETSUGU (same as HIDETOSHI)
     HIRONOBU KAN-BUN 1661       YAMASHIRO         SHINTO
     HIROTAKA EN-PO 1673         MINO              SHINTO
     JUMYO KAN-BUN 1661          MINO              SHINTO
     KANESADA GEN-ROKU 1688      YAMATO            SHINTO
     KIYOFUSA GEN-ROKU 1688      OWARI             SHINTO
     KUNIHIDE KAN-BUN 1661       IZUMO             SHINTO
     KUNINAGA TEN-WA 1681        OSAKA             SHINTO
     KUNISUKE(1) KEI-CHO 1596    OSAKA             SHINTO
     KUNISUKE(2) MAN-JI 1658     OSAKA             SHINTO
     KUNITOYO (same as KUNISUKE 2)
     KUNISUKE(3) TEN-WA 1681     OSAKA             SHINTO
     KUNISUKE(4) KYO-HO 1716     OSAKA             SHINTO
     KUNITSUGU KAN-EI 1624       O-SHU             SHINTO
     MASAHIRO(2) KAN-BUN 1661    HIZEN             SHINTO
     MASAHIRO(4) HO-EI 1704      HIZEN             SHINTO
     MASAHIRO(5) KAN-EN 1748     HIZEN             SHINTO
     MOTOYUKI(1) SHO-TOKU 1711   BUNGO             SHINTO
     MOTOYUKI(2) GEN-BUN 1736    BUNGO             SHINTO
     MOTOYUKI(3) HO-REKI 1751    HIZEN             SHINTO
     NAGAKUNI GEN-ROKU 1688      EDO               SHINTO
     NAGAKUNI KAN-BUN 1661       HIZEN             SHINTO
     NORIHIRO KAN-BUN 1661                         SHINTO
     SADATSUGU GEN-ROKU 1688     OWARI             SHINTO
     SADAYUKI GEN-ROKU 1688      OWARI             SHINTO
     SUKESADA GEN-ROKU 1688      BIZEN             SHINTO
     TOSHINORI GEN-ROKU 1688 - origin obscure      SHINTO
     YASUIYE KA-EI 1848      - origin obscure      SHIN-SHINTO
     YASUNAGA EN-PO 1673         OSAKA             SHINTO
     YOSHITANE TEN-WA 1681       ECHIZEN           SHINTO
     YUKIHIRA TEN-WA 1681        BUNGO             SHINTO
     YUKIHARU (same as YUKIHIRA)
     YUKIHIRO KYO-HO 1716        SATSUMA           SHINTO
     MASAHIRO (same as YUKIHIRO)
     YUKIMICHI KAN-BUN 1661      SATSUMA           SHINTO
     MOTOYUKI (same as YUKIMICHI)

KAWACHI-no-SUKE
     MASAKIYO KO-KA 1844         NAGATO            SHIN-SHINTO
     MORIKUNI BUN-KYU 1861 - origin obscure        SHIN-SHINTO

KAWACHI DAIJO
     HIROTAKA EN-PO 1673         MINO              SHINTO
     KUNISADA(1) SHO-HO 1644     AIZU              SHINTO
     KUNISADA(2) TEN-WA 1681     AIZU              SHINTO
     MASAHIRO KAN-EI 1624        HIZEN             SHINTO
     MASAHIRO(4) HO-EI 1704      HIZEN             SHINTO
     MASAHIRO(7) AN-SEI 1854     HIZEN             SHIN-SHINTO
     SHIGESADA TEI-KYO 1684      HARIMA            SHINTO
     SUKENAGA SHO-O 1652         ECHIZEN           SHINTO
     YASUNAGA EN-PO 1673         OSAKA             SHINTO
     YOSHITANE TEN-WA 1681       ECHIZEN           SHINTO

KAZUSA-no-KAMI
     IYEMICHI EN-PO 1673         MINO              SHINTO
     KANESADA EN-PO 1673         ECHIZEN           SHINTO
     KANESHIGE EN-PO 1673        ECHIZEN           SHINTO
     MITSUSHIGE KAN-BUN 1661     MINO              SHINTO
     MUNEFUSA KYO-HO 1716        BITCHU            SHINTO
     MUNEMICHI KAN-BUN 1661      ECHIZEN           SHINTO

KAZUSA-no-SUKE
     KANESHIGE EN-PO 1673        ECHIZEN           SHINTO
     KUNIHIRO TEN-MON 1532       HIGO              KOTO
     YOSHICHIKA                  EDO
     YOSHIMASA KAN-BUN 1661      TOSA              SHINTO
     YOSHINOBU KYO-HO 1716       EDO               SHINTO
     YOSHITOKI KAN-BUN 1661      MINO              SHINTO

KAZUSA DAIJO
     HARUKUNI KAN-BUN 1661       HIZEN             SHINTO
     MUNEMICHI KAN-BUN 1661      ECHIZEN           SHINTO
     MUNETSUGU (same as MUNEMICHI)
     MUNEMICHI(3) TEN-MEI 1781   ECHIZEN           SHIN-SHINTO

KOZUKE-no-KAMI
     HISAKUNI KAN-EI 1624        TOSA              SHINTO
     JUMYO KAN-EI 1624           MINO              SHINTO
     KANESADA EN-PO 1673         ECHIZEN           SHINTO
     KANEMUNE KAN-BUN 1661       OSAKA             SHINTO
     KUNIMASU EN-PO 1673         TOSA              SHINTO
     KUNITSUNE(1) MAN-JI 1658    MINO              SHINTO
     KUNITSUNE(2) TEI-KYO 1684   MINO              SHINTO
     KUNIYOSHI KAN-BUN 1661      MINO              SHINTO
     SUKEKANE TEI-KYO 1684       OSAKA             SHINTO
     KUNITAKE (same as SUKEKANE)
     YOSHIKUNI EN-PO 1673        TOSA              SHINTO
KOZUKE-no-SUKE
     KUNIHIRO TEN-MON 1532       HIGO              KOTO
     YOSHICHIKA KYO-HO 1716      EDO               SHINTO
     YOSHIMASA KAN-BUN 1661      TOSA              SHINTO
     YOSHINOBU KAN-BUN 1661      EDO               SHINTO
     YOSHITOKI KAN-BUN 1661      MINO              SHINTO


KOZUKE DAIJO
     HISAKUNI HO-EI 1704         TOSA              SHINTO
     KAGEMASA KEI-CHO 1596       HIGO              SHINTO
     KUNINAO EN-PO 1673          TOSA              SHINTO
     KUNITOSHI KA-EI 1848        TOSA              SHIN-SHINTO
     KUNIYUKI TEN-PO 1830        TOSA              SHIN-SHINTO
     KUNIMICHI (same as KUNIYUKI)
     MORIKUNI KYO-HO 1716        TOSA              SHINTO
     SUKESADA KAN-BUN 1661       BIZEN             SHINTO
     YOSHIKUNI EN-PO 1673        TOSA              SHINTO
     YOSHIKUNI KAN-EI 1624       HIZEN             SHINTO
     YOSHIKUNI SHO-O 1652        HIGO              SHINTO

MIKAWA-no-KAMI
     KATSUSHIGE EN-PO 1673       MINO              SHINTO
     NOBUNAO TEN-SHO 1573        MINO              KOTO
     NOBUNAO KEI-CHO 1596        MINO              SHINTO
     NOBUNAO KAN-EI 1624         TANGO             SHINTO
     SADASUKE KAN-EI 1624        SURUGA            SHINTO
     YASUTERU KAN-EI 1624        TANGO             SHINTO
     DAIMICHI (same as YASUTERU)

MIKAWA DAIJO
     SADASUKE TEI-KYO 1684       SURUGA            SHINTO

MINO-no-KAMI
     JUMYO KAN-BUN 1661          MINO              SHINTO
     MASATSUNE(3) GEN-WA 1615    OWARI             SHINTO
     MASATSUNE(4) KAN-BUN 1661   OWARI             SHINTO
     MASANAGA KAN-BUN 1661       OWARI             SHINTO
     MORISHIGE TEI-KYO 1684      OWARI             SHINTO
     MORIMITSU GEN-ROKU 1688     SANUKI            SHINTO
     SUKEHARU EN-PO 1673         OSAKA             SHINTO
     SUKESHIGE EN-PO 1673        KII               SHINTO
     TOSHINORI KAN-SEI 1789      INABA             SHIN-SHINTO

MINO-no-SUKE
     NAOTANE BUN-SEI 1818        EDO               SHIN-SHINTO

MONDO-no-SHO
     MASAKIYO KYO-HO 1716        SATSUMA           SHINTO

MUSASHI-no-KAMI
     BOKUDEN KAN-EI 1624         HITACHI           SHINTO
     KICHIMON or YOSHIKADO (same as BOKUDEN)
     KANETAKA KAN-EI 1624        MINO              SHINTO
     KANENORI (same as KANETAKA)
     KANENAKA TEN-WA 1681        ECHIZEN           SHINTO
     KANETOKI KAN-EI 1624        MINO              SHINTO
     KATSUNOBU GEN-ROKU 1688     ECHIZEN           SHINTO
     KAZUMICHI EN-PO 1673                          SHINTO
     KIYOSADA TEI-KYO 1684       MINO              SHINTO
     KIYOSADA (same as KIYOSADA)
     KUNIMOTO TEN-WA 1681        MUSASHI           SHINTO
     KUNINAGA KAN-EI 1624        MUSASHI           SHINTO
     KUNITSUGU KAN-BUN 1661      OSAKA             SHINTO
     KUNIMITSU (same as KUNITSUGU)
     MASAMORI GEN-KI 1570        AKI               KOTO
     MASAMORI GEN-KI 1570        ISE               KOTO
     MASANAGA KAN-BUN 1661       ECHIZEN           SHINTO
     MORIMICHI EN-PO 1673        OWARI             SHINTO
     MUNETSUGU KAN-BUN 1661      ECHIZEN           SHINTO
     TOMOTSUNE KAN-BUN 1661      OWARI             SHINTO
     TOSHINAGA TEN-WA 1681       AWA               SHINTO
     TOSHISHIGE KAN-BUN 1661     OSAKA             SHINTO
     YASUMICHI KAN-BUN 1661      KII               SHINTO

MUSASHI DAIJO
     KOREKAZU(1) KAN-EI 1624     EDO               SHINTO
     KOREKAZU(2) EN-PO 1673      EDO               SHINTO
     KUNITSUGU KAN-BUN 1661      OSAKA             SHINTO
     MASANAGA KAN-EI 1624        HIZEN             SHINTO
     TADAHIRO GEN-WA 1615        HIZEN             SHINTO
     YASUNAGA KAN-BUN 1661       ECHIZEN           SHINTO

MUTSU SHOGEN
     KANEKIYO TEI-KYO 1684       AWAJI             SHINTO

MUTSU-no-KAMI
     DAIDO TEN-SHO 1573          MINO              KOTO
     DAIDO KAN-EI 1624           MINO              SHINTO
     DAIDO KAN-BUN 1661          ISE               SHINTO
     HIROMOTO TEN-PO 1830        O-SHU             SHIN-SHINTO
     HIROSHIGE TEI-KYO 1684      MUSASHI           SHINTO
     KANEFUSA KAN-BUN 1661       MINO              SHINTO
     KANENOBU EN-PO 1673         MINO              SHINTO
     KANEMITSU TEN-SHO 1573      MINO              KOTO
     KANETAKA KAN-BUN 1661       MINO              SHINTO
     KANETSUGU KAN-BUN 1661      SETTSU            SHINTO
     KANEYASU(2) SHO-HO 1644     SETTSU            SHINTO
     KANEYASU(3) KAN-BUN 1661    SETTSU            SHINTO
     MASAMUNE KEI-CHO 1596       MUSASHI           SHINTO
     NAGAMICHI EN-PO 1673        O-SHU             SHINTO
     NOBUSADA EN-PO 1673         ECHIZEN           SHINTO
     SADAMORI KAN-BUN 1661       YAMASHIRO         SHINTO
     SHIGEZANE 
     TADAYOSHI KAN-BUN 1661      HIZEN             SHINTO
     TAKAMICHI SHO-TOKU 1711     OWARI             SHINTO
     TAMEYASU KAN-BUN 1661       OSAKA             SHINTO
     TERUMASA EN-PO 1673         IYO               SHINTO
     TOSHINAGA EN-PO 1673        ISE               SHINTO
     TSUNAHIRO KAN-BUN 1661      O-SHU             SHINTO
     TSUNASHIGE (same as TSUNAHIRO)
     YOSHIKANE EN-PO 1673        OSAKA             SHINTO
     YOSHIYUKI KAN-BUN 1661      TOSA              SHINTO
     YOSHIYUKI BUN-KYU 1861      TOSA              SHIN-SHINTO

MUTSU-no-SUKE
     HIROMOTO BUN-SEI 1818       O-SHU             SHIN-SHINTO
     HIROMOTO TEN-PO 1830        O-SHU             SHIN-SHINTO
     MUNETSUGU (same as HIROMOTO)

MUTSU DAIJO
     HIROTAKA TEN-MEI 1781       AKI               SHIN-SHINTO
     KANEYASU(3) GEN-ROKU 1688   OSAKA             SHINTO
     MORIMUNE GEN-ROKU 1688      MUTSU             SHINTO
     NAGAMICHI MAN-JI 1658       AIZU              SHINTO
     NAGAMICHI KYO-WA 1801       AIZU              SHIN-SHINTO
     TADAYOSHI KAN-BUN 1661      HIZEN             SHINTO

NAGATO-no-KAMI
     MORIMICHI TEI-KYO 1684      NAGATO            SHINTO
     SUKETAKA KAN-SEI 1789       OSAKA             SHIN-SHINTO
     UJIKUMO KAN-EI 1624         OWARI             SHINTO

NAGATO-no-SUKE
     MASATAKA AN-SEI 1854        YAMASHIRO         SHINTO

NAGATO-no-JO
     MORIMICHI TEI-KYO 1684      NAGATO            SHINTO

NOTO-no-KAMI
     CHIKAMITSU GEN-ROKU 1688    OWARI             SHINTO
     KANENORI TAI-SHO 1912       TOKYO 
     YASUCHIKA TEI-KYO 1684      MINO              SHINTO
     YASUHIRA GEN-ROKU 1688      MINO              SHINTO
     YASUYUKI GEN-ROKU 1688      MINO              SHINTO

OMI-no-KAMI
     HIROYOSHI KAN-EI 1624       OMI               SHINTO
     NORIHIRO (same as HIROYOSHI)
     HISAMICHI(1) GEN-ROKU 1688  YAMASHIRO         SHINTO
     HISAMICHI(2) SHO-TOKU 1711  YAMASHIRO         SHINTO
     HISAMICHI(3) KYO-HO 1716    YAMASHIRO         SHINTO
     IYEKATSU  -
     KAMIYOSHI KAN-BUN 1661      AWA               SHINTO
     KAMI, KAMITSUGU or KAMITSUGU same as KAMIYOSHI
     KANECHIKA EI-SHO 1504       MINO              KOTO
     KANESADA(3) KAN-EI 1624     AIZU              SHINTO
     KANESADA MEI-REKI 1655      AIZU              SHINTO
     KANEYOSHI GEN-ROKU 1688     MINO              SHINTO
     KANEYUKI KEI-O 1865         YAMASHIRO         SHIN-SHINTO
     KANEYUKI KEI-O 1865         YAMASHIRO         SHIN-SHINTO
     KIYOZANE KAN-EI 1624        MINO              SHINTO
     KIYOSHIGE KAN-EI 1624       OSAKA             SHINTO
     KUNIMASA GEN-ROKU 1688      EDO               SHINTO
     KUNITOSHI - origin obscure
     KUNIYOSHI TEI-KYO 1684      EDO               SHINTO
     KUNIYOSHI TEI-KYO 1684      MUSASHI           SHINTO
     MASAHIRO MAN-JI 1658        EDO               SHINTO
     MUNETOSHI KAN-BUN 1661      MINO              SHINTO
     NAGAHIRO KAN-BUN 1661       OSAKA             SHINTO
     NAGAHIRO GEN-ROKU 1688      KII               SHINTO
     NOBUKATSU SHO-TOKU 1711     OWARI             SHINTO
     SADAHIRO KYO-HO 1716        OWARI             SHINTO
     SADAMORI TEN-WA 1681        OSAKA             SHINTO
     SHIGENORI BUN-SEI 1818      MUSASHI           SHINTO
     SUKENAO TEN-WA 1681         OSAKA             SHINTO
     TADATSUNA(1) KAN-EI 1624    OSAKA             SHINTO
     TADATSUNA(2) MEI-REKI 1655  OSAKA             SHINTO
     TADATSUNA(3) KYO-HO 1716    OSAKA             SHINTO
     TADAYOSHI(5) KAN-EN 1748    HIZEN             SHINTO
     TADAYOSHI(6) KAN-SEI 1789   HIZEN             SHIN-SHINTO
     TADAYOSHI(7) KYO-WA 1801    HIZEN             SHIN-SHINTO
     TADAYOSHI(8) KO-KA 1844     HIZEN             SHIN-SHINTO
     TERUTSUNA - origin obscure
     TSUGUHIDE MEI-WA 1764       EDO               SHINTO
     TSUGUHIRA(1) KAN-BUN 1661   EDO               SHINTO
     TSUGUHIRA(2) GEN-ROKU 1688  EDO               SHINTO
     TSUGUHIRA(3) KAN-EN 1748    EDO               SHINTO
     TSUGUHIRA(4) MEI-WA 1764    EDO               SHINTO
     TSUGUHIRO KAN-BUN 1661      ECHIZEN           SHINTO
     TSUNAHIRO GEN-ROKU 1688     YAMASHIRO         SHINTO
     YOSHIHIRO KYO-HO 1716       ISE               SHINTO

OMI-no-SUKE
     NORICHIKA BUN-SEI 1818      MITO              SHIN-SHINTO
     TANEYOSHI MEI-JI 1868       TOKYO             MEIJI

OMI DAIJO
     HISAMICHI GEN-ROKU 1688     YAMASHIRO         SHINTO
     KANEHIRO KYO-HO 1716        ECHIZEN           SHINTO
     KANESADA(2) KEI-CHO 1596    AIZU              SHINTO
     KANESADA(5) GEN-ROKU 1688   AIZU              SHINTO
     SADAHIRO KYO-HO 1716        OWARI             SHINTO
     SHIGEMASA GEN-ROKU 1688     AWA               SHINTO
     TADAHIRO KAN-EI 1624        HIZEN             SHINTO
     TADATSUNA KAN-EI 1624       OSAKA             SHINTO
     TADAYOSHI(4) GEN-ROKU 1688  HIZEN             SHINTO
     TADAYOSHI(7) KYO-WA 1801    HIZEN             SHIN-SHINTO
     TADAYOSHI(8) KO-KA 1844     HIZEN             SHIN-SHINTO
     YUKIMITSU KAN-BUN 1661      KAGA              SHINTO

OSUMI GON-no-KAMI
     SADATSUGU TEI-JI 1362       BITCHU            KOTO
     HISAKUNI KEN-KYU 1190       YAMASHIRO         KOTO

OSUMI GON-no-SUKE
     MORISADA SHO-KYU 1219       BITCHU            KOTO
     SADATSUGU EN-GEN 1336       BITCHU            KOTO

OSUMI-no-KAMI
     HIROMITSU KEI-CHO 1596      YAMATO            SHINTO
     MASAHIRO KAN-EI 1624        YAMASHIRO         SHINTO
     MASAKATSU KAN-BUN 1661      OSAKA             SHINTO
     MUNEYUKI GEN-ROKU 1688      OWARI             SHINTO

OSUMI DAIJO
     MASANORI KAN-EI 1624        EDO               SHINTO

OSUMI-no-JO
     MASAHIRO KEI-CHO 1596       EDO               SHINTO

OWARI DAIJO
     MUNESHIGE KAN-BUN 1661      HARIMA            SHINTO
     MUNENARI and YOSHISHIGE - possibly the same man

SADO-no-KAMI
     KUNITOMI SHO-HO 1644        NAGATO            SHINTO
     MOTOYOSHI (same as KUNITOMI)

SADO DAIJO
     KUNITOMI SHO-HO 1644        NAGATO            SHINTO
     MOTOYOSHI (same as KUNITOMI)
     MUNEHIRA EN-PO 1673         HIZEN             SHINTO
     SADAMICHI KAN-EI 1624       ECHIZEN           SHINTO

SAGAMI-no-KAMI
     DAIDO KAN-EI 1624           MINO              SHINTO
     HIDETOSHI GEN-ROKU 1688     OWARI             SHINTO
     HIDETOSHI HO-EI 1704        MINO              SHINTO
     HIROSHIGE KAN-BUN 1661      EDO               SHINTO
     KANEMORI GEN-BUN 1736       MINO              SHINTO
     KANENAGA KAN-BUN 1661       MINO              SHINTO
     KANESAKI KAN-EI 1624        MINO              SHINTO
     KANETOSHI KEI-O 1865        YAMASHIRO         SHIN-SHINTO
     KANEYASU KAN-BUN 1661       MINO              SHINTO
     KIYOHIRA MAN-JI 1658        KAGA              SHINTO
     KUNITSUGU GEN-ROKU 1688     EDO               SHINTO
     KUNITSUNA KAN-BUN 1661      ECHIZEN           SHINTO
     KUNITSUNA KAN-BUN 1661      IYO               SHINTO
     KUNIYOSHI GEN-ROKU 1688     EDO               SHINTO
     MASAHIRO KAN-BUN 1661       ECHIZEN           SHINTO
     MASATSUNE(1) KEI-CHO 1596   OWARI             SHINTO
(Same as KANETSUNE)
     MASATSUNE(2) KAN-EI 1624    OWARI             SHINTO
     MICHIKATSU GEN-ROKU 1688    EDO               SHINTO
     MICHIKATSU (same as MICHIKATSU)
     MORINAGA EN-PO 1673         HITACHI           SHINTO
     MUNEKUNI GEN-ROKU 1688      EDO               SHINTO
     KUNIMASA (same as MUNEKUNI)
     NOBUYOSHI TEN-WA 1681       OSAKA             SHINTO
     NORIHIRO TEI-KYO 1684       KII               SHINTO
     SHIGENARI - origin obscure
     TADAMUNE KAN-BUN 1661       HIZEN             SHINTO
     YASUYUKI EN-PO 1673         MINO              SHINTO
     YOSHIMICHI GEN-BUN 1736     YAMASHIRO         SHINTO

SAGAMI DAIJO
     TADAMUNE KAN-BUN 1661       HIZEN             SHINTO
     TAMEHIRO KAN-BUN 1661       OSAKA             SHINTO

SANUKI-no-KAMI
     MORIHIRO KYO-HO 1716        SURUGA            SHINTO
     UJIHIRO KYO-HO 1716         OWARI             SHINTO

SATSUMA-no-KAMI
     KANEOKU TEI-KYO 1684        SETTSU            SHINTO
     KANETAKA KAN-EI 1624        MINO              SHINTO
     UJISADA GEN-ROKU 1688       OWARI             SHINTO

SETTSU-no-KAMI
     HIROMASA TEN-WA 1681        OSAKA             SHINTO
     HIROYOSHI (same as HIROMASA)
     KOREHIRA KAN-BUN 1661       MUSASHI           SHINTO
     MASASHIGE EN-PO 1673        SETTSU            SHINTO
     MASATOMO GEN-ROKU 1688      O-SHU             SHINTO
     MUNEYOSHI KAN-BUN 1661      OSAKA             SHINTO
     NAGASHIGE SHO-O 1652        SENDAI            SHINTO
     SADAHIRO KAN-EI 1624        OSAKA             SHINTO
     YORIHIRO (same as SADAHIRO)
     TADAYUKI TEI-KYO 1684       OSAKA             SHINTO
     TADAYUKI KYO-HO 1716        OSAKA             SHINTO
     TADAYUKI KYO-HO 1716        OSAKA             SHINTO
     YOSHISADA KAN-BUN 1661      OSAKA             SHINTO

SHINANO-no-KAMI
     DAIDO KAN-EI 1624           MINO              SHINTO
     HIROKANE KAN-EI 1624        OSAKA             SHINTO
     KANEHIRA GEN-ROKU 1688                        SHINTO
     KANESADA TEN-WA 1681        MINO              SHINTO
     KANESADA GEN-ROKU 1688      MINO              SHINTO
     KOREKATSU KAN-BUN 1661      EDO               SHINTO
     KORESUKE                    EDO
     KUNIHIRO(1) KEI-CHO 1596    YAMASHIRO         SHINTO
     KUNIHIRO(2) KAN-EI 1624     YAMASHIRO         SHINTO
     KUNIHIRO(3) KAN-BUN 1661    YAMASHIRO         SHINTO
     KUNIHIRO(4) GEN-ROKU 1688   OSAKA             SHINTO
     KUNIHIRO (same as KUNIHIRO)
     NOBUYOSHI(1) SHO-HO 1644    YAMASHIRO         SHINTO
     NOBUYOSHI(2) EN-PO 1673     YAMASHIRO         SHINTO
     TADAKUNI HO-EI 1704         INABA             SHINTO
     TAKAMICHI KAN-BUN 1661      OWARI             SHINTO

SHINANO DAIJO
     TADAKUNI KAN-EI 1624        YAMASHIRO         SHINTO
     TADAKUNI(2) KAN-EI 1624     INABA             SHINTO
     TADAKUNI(3) KYO-HO 1716     INABA             SHINTO
     TADAKUNI(4) AN-EI 1772      INABA             SHINTO

SHIMOTSUKE-no-KAMI
     KUNITSUNE TEI-KYO 1684      MINO              SHINTO

SHIMOSA-no-KAMI
     KANETERU GEN-ROKU 1688      MINO              SHINTO
     KANEYOSHI TEI-KYO 1684      OMI               SHINTO
     KUNIYOSHI HO-EI 1704        OSAKA             SHINTO
     KUNIYOSHI (same as KUNIYOSHI)
     MITSUYUKI KEI-CHO 1596      ECHIZEN           SHINTO
     MUNEYOSHI KEI-CHO 1596      ECHIZEN           SHINTO
     TOMOSHIGE GEN-ROKU 1688     OSAKA             SHINTO

SHIMOSA-no-SUKE
     KANEMARO AN-SEI 1854        ECHIZEN           SHIN-SHINTO

SHIMOSA DAIJO
     KANEMASA KAN-BUN 1661       ECHIZEN           SHINTO
     KANEMICHI (same as KANEMASA)
     TADAKIYO KAN-BUN 1661       HIZEN             SHINTO

SHUME-no-KAMI
     YASUYO KYO-HO 1716          SATSUMA           SHINTO

SURUGA-no-KAMI
     HIROSUKE EN-PO 1673         SURUGA            SHINTO
  ?  KANEKIMI KAN-BUN 1661       MINO              SHINTO
     KUNIMASA(1) KAN-EI 1624     IYO               SHINTO
     KUNIMASA(2) TEI-KYO 1684    IYO               SHINTO
     KUNIYOSHI GEN-ROKU 1688     HYUGA             SHINTO
     MASAHIRO KEI-O 1865         O-SHU             SHIN-SHINTO
     MORIMICHI TEN-WA 1681       OWARI             SHINTO
     UJIFUSA GEN-ROKU 1688       OWARI             SHINTO

TAJIMA-no-KAMI
     KANEMITSU(1) KYO-HO 1716    OSAKA             SHINTO
     KADOHIRA (same as KANEMITSU 1)
     KANEMITSU(2) KAN-EN 1748    OSAKA             SHINTO
     KANESADA TEI-KYO 1684       MINO              SHINTO
     KUNIMASA GEN-ROKU 1688      EDO               SHINTO
     KUNISADA GEN-ROKU 1688      EDO               SHINTO
     KUNISHIGE GEN-ROKU 1688     EDO               SHINTO
     KUNISUKE GEN-KI 1570        ISE               KOTO
     MASAHIRO TEI-KYO 1684       EDO               SHINTO
     MITSUTSUGU TEN-SHO 1573     OMI               KOTO
     MUNETSUGU KAN-EN 1748       OSAKA             SHINTO
     SADAKUNI MAN-JI 1658        EDO               SHINTO
     SADANOBU KAN-BUN 1661       OSAKA             SHINTO
     SHIGESAKI KEI-CHO 1596      IZU               SHINTO
     SHIGEMITSU (same as SHIGESAKI)

TAJIMA DAIJO
     DAIDO KAN-EI 1624           MINO              SHINTO
     NAOFUSA (same as DAIMICHI)

TAMBA-no-KAMI
     KANEYOSHI KAN-BUN 1661      MINO              SHINTO
     MASANAWA KAN-BUN 1661       SATSUMA           SHINTO
     YUKIMICHI (same as MASANAWA)
     MASATSUGU KYO-HO 1716       EDO               SHINTO
     NOBUFUSA GEN-WA 1615        OWARI             SHINTO
     NORIMICHI GEN-ROKU 1688     YAMASHIRO         SHINTO
     SHIGETSUNE TEI-KYO 1684     ECHIZEN           SHINTO
     TERUKADO KAN-BUN 1661       MINO              SHINTO
     YOSHIFUSA EN-PO 1673        ECHIZEN           SHINTO
     YOSHIFUSA EN-PO 1673        ECHIZEN           SHINTO
     YOSHIMICHI(1) KAN-EI 1624   YAMASHIRO         SHINTO
     YOSHIMICHI(2) MAN-JI 1658   YAMASHIRO         SHINTO
     YOSHIMICHI(3) KAN-BUN 1661  YAMASHIRO         SHINTO
     YOSHIMICHI(4) GEN-ROKU 1688 YAMASHIRO         SHINTO
     YOSHIMICHI(5) SHO-TOKU 1711 YAMASHIRO         SHINTO
     YOSHIMICHI(6) TEN-MEI 1781  YAMASHIRO         SHINTO
     YOSHIMICHI(7) KYO-WA 1801   YAMASHIRO         SHINTO
     YOSHIMICHI(8) KO-KA 1844    YAMASHIRO         SHINTO
     YOSHIMICHI(9) KA-EI 1848    YAMASHIRO         SHINTO
     YOSHIMICHI(1) KAN-EI 1624   OSAKA             SHINTO
     YOSHIMICHI(2) KAN-BUN 1661  OSAKA             SHINTO
     YOSHIMICHI(3) GEN-ROKU 1688 OSAKA             SHINTO

TAMBA DAIJO
     SHIGETSUNE TEI-KYO 1684     ECHIZEN           SHINTO
     TERUKADO KAN-BUN 1661       MINO              SHINTO

TANGO-no-KAMI
     HARUMORI GEN-BUN 1736       SAGAMI            SHINTO
     HIROYUKI KAN-EI 1624        MINO              SHINTO
     JUMYO KAN-EI 1624           MINO              SHINTO
     KANEMICHI(1) KAN-BUN 1661   OSAKA             SHINTO
     NAOMICHI (same as KANEMICHI 1)
     KANEMICHI(2) GEN-ROKU 1688  OSAKA             SHINTO
     KUNIYOSHI KAN-BUN 1661      MINO              SHINTO
     NAOMICHI KYO-HO 1716        HARIMA            SHINTO
     NAOMICHI BUN-SEI 1818       OWARI             SHIN-SHINTO
     NARITSUGU GEN-WA 1615                         SHINTO
     SHIGETSUNE KAN-BUN 1661     ECHIZEN           SHINTO
     UJITSUGU TEI-KYO 1684       MINO              SHINTO

TANGO DAIJO
     SHIGETSUGU KAN-BUN 1661     KAGA              SHINTO
     SHIGETSUNE(1) KAN-BUN 1661  ECHIZEN           SHINTO
     SHIGETSUNE(2) TEI-KYO 1684  ECHIZEN           SHINTO

TOTOMI-no-KAMI
     KANEWAKA KYO-HO 1716        HIZEN             SHINTO
     KANEHIRO (same as KANEWAKA)
     TADAHIRO KAN-BUN 1661       SURUGA            SHINTO

TOSA SHOGEN
     TAMEYASU KAN-EI 1624        KI-SHU            SHINTO

TOSA-no-KAMI
     MASAKAGE KEI-CHO 1596       KAGA              SHINTO
     MASAMUNE TEN-SHO 1573       MUSASHI           KOTO
     MASAMUNE KEI-CHO 1596       MUSASHI           SHINTO
     TADAYOSHI GEN-WA 1615       HIZEN             SHINTO

TOSA-no-JO
     MASANOBU EN-PO 1673         YAMATO            SHINTO

TSUSHIMA-no-KAMI
     MUNETOSHI GEN-ROKU 1688     OWARI             SHINTO
     SADASHIGE MAN-JI 1658       OWARI             SHINTO
     TSUNAHIRO KYO-ROKU 1528     SAGAMI            KOTO
     TSUNEMITSU(1) KAN-EI 1624   EDO               SHINTO
     KAZUNORI (sane as TSUNEMITSU 1)
     TSUNEMITSU(2) GEN-ROKU 1688 EDO               SHINTO

TSUSHIMA-no-JO
     TSUNEMITSU GEN-ROKU 1688    EDO               SHINTO

WAKASA-no-KAMI
     FUYUHIRO KEI-CHO 1596       WAKASA            SHINTO
     FUYUHIRO                    AKI
     HIROMASA TEN-WA 1681        OSAKA             SHINTO
     KANEHIRO KAN-BUN 1661       YAMATO            SHINTO
     MASAHIRO - origin unknown
     MICHITOKI SHO-TOKU 1711     AIZU              SHINTO
     MITSUMASA KYO-HO 1716       OWARI             SHINTO
     SUKEMUNE KAN-BUN 1661       OSAKA             SHINTO
     UJIFUSA BUN-GI 1501         MINO              KOTO
     UJIFUSA TEN-SHO 1573        MINO              KOTO
     UJIYOSHI KAN-BUN 1661       OWARI             SHINTO
     UJIYOSHI (same as UJIYOSHI)

WAKASA DAIJO
     FUYUHIRO TEI-KYO 1684       WAKASA            SHINTO

YAMASHIRO-no-KAMI
     HIDETOKI(1) SHO-HO 1644     OSAKA             SHINTO
     HIDETOKI(2) KAN-BUN 1661    EDO               SHINTO
     KAZUNORI KAN-EI 1624        OMI               SHINTO
     KAZUTORA HO-REKI 1751       EDO               SHINTO
     KUNISHIGE (same as KAZUTORA)
     KUNIHIRO EN-PO 1673         ECHIZEN           SHINTO
     KUNIKANE(2) KAN-BUN 1661    SENDAI            SHINTO
     KUNIKANE(3) EN-PO 1673      SENDAI            SHINTO
     KUNIKIYO(1) GEN-WA 1615     ECHIZEN           SHINTO
     KUNIKIYO(2) KAN-EI 1624     ECHIZEN           SHINTO
     KUNIKIYO(3) KAN-BUN 1661    ECHIZEN           SHINTO
     KUNIKIYO(4) GEN-ROKU 1688   ECHIZEN           SHINTO
     KUNIKIYO(5) KYO-HO 1716     ECHIZEN           SHINTO
     KUNIMUNE KAN-EI 1624        ECHIZEN           SHINTO
     KUNIKIYO (same as KUNIMUNE)
     KUNISHIGE HO-REKI 1751      EDO               SHINTO
     KUNITSUGU EN-PO 1673        HIGO              SHINTO
     NOBUTOSHI TEN-WA 1681       HARIMA            SHINTO
     TOSHIYAMA KEI-O 1865        YAMASHIRO         SHIN-SHINTO
     TOSHINAGA(1) MAN-JI 1658    YAMASHIRO         SHINTO
     TOSHINAGA(2) TEI-KYO 1684   YAMASHIRO         SHINTO
     YASUSADA TEN-WA 1681        SATSUMA           SHINTO
     YOSHIHIRO EN-PO 1673        YAMASHIRO         SHINTO

YAMASHIRO DAIJO
     KIYOSADA KAN-BUN 1661       KAGA              SHINTO
     KUNIHIRA KAN-BUN 1661       BUNGO             SHINTO
     KUNIKANE KAN-BUN 1661       SENDAI            SHINTO
     KUNIKIYO GEN-WA 1615        ECHIZEN           SHINTO
     KUNIKIYO(4) GEN-ROKU 1688   ECHIZEN           SHINTO
     KUNIMORI KAN-EI 1624        ISE               SHINTO
     KUNINOBU GEN-ROKU 1688      EDO               SHINTO
     KUNISHIGE KYO-HO 1716       BITCHU            SHINTO
     KUNITSUGU(1) GEN-WA 1615    ECHIZEN           SHINTO
     KUNITSUGU(2) KAN-EI 1624    ECHIZEN           SHINTO
     KUNITSUGU(3) KAN-BUN 1661   ECHIZEN           SHINTO
     KUNITSUGU KAN-BUN 1661      BINGO             SHINTO
     TADATETSU KAN-EI 1624       YAMASHIRO         SHINTO
     ECHIZEN KUNITSUGU - same man
     YOSHIYUKI KAN-BUN 1661      BUNGO             SHINTO
     YUKITSUNE KYO-HO 1716       KAGA              SHINTO

YAMATO-no-KAMI
     HIDEKUNI MEI-JI 1868        AIZU              MEIJI
     HIRONOBU TEI-KYO 1684       YAMASHIRO/KII     SHINTO
     HIRONOBU GEN-JI 1864        MUSASHI           SHIN-SHINTO
     IYETSUGU KAN-EI 1624        YAMASHIRO         SHINTO
     KANEHIRO KAN-BUN 1661       HIZEN             SHINTO
     KANEKURA TEN-WA 1681        MINO              SHINTO
     KANENOBU SHO-HO 1644        MINO              SHINTO
     KANENOBU KAN-BUN 1661       MINO              SHINTO
     KUNIHIDE GEN-ROKU 1688      OSAKA             SHINTO
     KOBAYASHI KUNITERU (same as KUNIHIDE)
     KUNIMORI KAN-EI 1624        MINO              SHINTO
     KUNITAKE TEI-KYO 1684       YAMATO            SHINTO
     SUKEKANE (same as KUNITAKE)
     KUNITSUNA KAN-EI 1624       BUNGO             SHINTO
     YUKIHIRA (same as KUNITSUNA)
     KUNIYUKI KAN-BUN 1661       BUNGO             SHINTO
     MASAKATSU TEN-PO 1830       HIGO              SHINTO
     MASANORI KAN-BUN 1661       ECHIZEN           SHINTO
     MASAUJI KAN-EI 1624         BINGO             SHINTO
     MOTOHIRA KAN-SEI 1789       SATSUMA           SHINTO
     MOTONOBU SHO-TOKU 1711      SETTSU            SHINTO
     MOTOOKI KEI-O 1865          AIZU              SHIN-SHINTO
     MOTOUJI KAN-BUN 1661        MINO              SHINTO
     MUNEKUNI GEN-ROKU 1688      MUSASHI           SHINTO
     NAOHIRO KA-EI 1848          BUNGO             SHIN-SHINTO
     NAOYUKI GEN-BUN 1736        BUNGO             SHINTO
     NOBUSADA TEN-MON 1532       YAMASHIRO         KOTO
     NOBUSADA KAN-EI 1624        HIGO              SHINTO
     NOBUTOSHI TEN-WA 1681       HARIMA            SHINTO
     SADAHIRO GEN-ROKU 1688      OWARI             SHINTO
     SUKEMASA TEI-KYO 1684       OSAKA             SHINTO
     TADATSUGU KAN-BUN 1661      YAMASHIRO         SHINTO
     TADAYUKI KAN-EI 1624        BUNGO             SHINTO
     TADAYUKI TEN-WA 1681        BUNGO             SHINTO
     TAKAMICHI MEI-REKI 1655     OWARI             SHINTO
     TOSHITOSHI MEI-WA 1764      CHIKUZEN          SHINTO
     TSUGUIYE - origin obscure
     YASUKUNI SHO-TOKU 1711      SATSUMA           SHINTO
     YASUMICHI KAN-BUN 1661      MINO              SHINTO
     YASUSADA KEI-CHO 1596       EDO               SHINTO
     YASUTSUGU KAN-BUN 1661      ECHIZEN           SHINTO
     YASUTSUGU (same as YASUTSUGU)
     YOSHIMICHI(1) MAN-JI 1658   OSAKA             SHINTO
     YOSHIMICHI(2) EN-PO 1673    OSAKA             SHINTO
     YOSHIMICHI(3) GEN-ROKU 1688 OSAKA             SHINTO
     YOSHINOBU KAN-EI 1624       YAMASHIRO         SHINTO
     YUKINAGA TEI-KYO 1684       BUNGO             SHINTO
     YUKIYASU GEN-JI 1864        SATSUMA           SHIN-SHINTO

YAMATO-no-SUKE
     MASAMITSU GEN-JI 1864       SETTSU            SHIN-SHINTO
     MASATSUGU TEN-PO 1830       SETTSU            SHIN-SHINTO
     YUKIYASU GEN-JI 1864        SATSUMA           SHIN-SHINTO

YAMATO DAIJO
     ARIKUNI KAN-BUN 1661        YAMASHIRO         SHINTO
     HIROCHIKA EN-PO 1673        O-SHU             SHINTO
     KANEHIRO KAN-BUN 1661       HIZEN             SHINTO
     KANENORI TEI-KYO 1684       ECHIZEN           SHINTO
     KATSUHIRA BUN-SEI 1818      BUNGO             SHIN-SHINTO
     KIYOMITSU KA-EI 1848        ECHIZEN           SHIN-SHINTO
     KUNITAKE KEI-CHO 1596       EDO               SHINTO
     KUNIYUKI KAN-BUN 1661       BUNGO             SHINTO
     MASAIYE GEN-WA 1615         HARIMA            SHINTO
     MASANORI(1) KAN-EI 1624     ECHIZEN           SHINTO
     MASANORI(2) EN-PO 1673      ECHIZEN           SHINTO
     MASANORI(3) GEN-ROKU 1688   ECHIZEN           SHINTO
     MASANORI (same as MASANORI)
     SADASUKE GEN-ROKU 1688      BIZEN             SHINTO
     SADAYUKI(1) SHO-O 1644      BUNGO             SHINTO
     SADAYUKI(2) TEI-KYO 1684    BUNGO             SHINTO
     TADATSUGU KAN-BUN 1661      YAMASHIRO         SHINTO
     TADAYUKI(1) KAN-BUN 1661    BUNGO             SHINTO
     TADAYUKI(2) GEN-ROKU 1688   BUNGO             SHINTO
     TERUYUKI SHO-O 1644         BUNGO             SHINTO
     UJISHIGE(1) KAN-BUN 1661    HARIMA            SHINTO
     UJISHIGE(2) HO-EI 1704      HARIMA            SHINTO
     UJISHIGE(3) GEN-BUN 1736    HARIMA            SHINTO
     YASUSADA KEI-AN 1648        EDO               SHINTO
     YOSHINOBU(1) KAN-EI 1624    YAMASHIRO         SHINTO
     YOSHINOBU(2) GEN-ROKU 1688  YAMASHIRO         SHINTO

YAMATO DAIJO
     KUNISHIGE KAN-BUN 1661      ECHIZEN           SHINTO
 SiteMap