Tokubetsu Juyo Sukehiro
Wakizashi - Mei: Tsuda Echizen-no-Kami Sukehiro                                 Edo Period
                  Ura: En-Po Ni-nen Ni Gatsu-hi
Nagasa: 50.1cm
Sori: 1.1cm
Moto-Haba: 3.0cm
Saki-Haba: 2.3cm
Moto-Kasane: 0.7cm
Kissaki-Naga: 4.5cm
Nakago-Nagasa: 16.4cm
Nakago-zori: slight

Shinogi-zukuri, Ihori-Mune, wide Mi-Haba, deep Sori and elongated Chu-Kissaki. 

Very fine-grained Ko-Itame Hada shows wet Ji-Nie of great clarity. 

O-Gunome Toran Midare Ba with Ashi-iri of deep Nioi Fukashi and Ko-Nie. Nioi-Guchi is clear. 
Sugu Ko-Maru Boshi.
Yama-gata Jiri. Sujichigai with Kesho Yasuri. One Mekugi-ana.SiteMap
Glossary - NENGO Chrono
- NENGO Alpha