Tokubetsu Juyo O-Hara Sadatsuna
Tachi - Mei: Sadatsuna                  Late-Heian Period
Nagasa: 71.4cm
Sori: 1.9cm
Moto-Haba: 2.9cm
Saki-Haba: 1.95cm
Moto-Kasane: 0.65cm
Kissaki-Naga: 1.9cm
Nakago-Nagasa: 20.0cm
Nakago-zori: slight

Shinogi-zukuri, Ihori-Mune with Chu-Kissaki. Suriage, there is presently little of the expected difference in width between the upper and lower. 

Itame, Mokume mix has Ji-Nie and Midare-Utsuri that stands distinctly. 

Ko-Nie Choji Ko-Gunome Ko-MidareBa with Ashi, Yo and small Tobi-yaki have Sunagashi and Kinsuji. 

Midare-Komi Komaru Boshi with Hakikake at the head while Ura shows Nijuba. 

Suriage Nakago has slight Kuri-Jiri with O-Sujichigai Yasuri. Two Mekugi-ana, signature now resides at the bottom.

SiteMap
See 
 Hoki Sadatsuna
Glossary - NENGO Chrono
- NENGO Alpha