Tokubetsu Juyo Rai Kunimitsu
Tanto - Mei: Rai Kunimitsu       Late-Kamakura / Early-Nambokucho Period
Nagasa: 22.7cm
Sori: Uchizori
Moto-Haba: 2.0cm
Saki-Haba: -
 
Moto-Kasane: 0.5cm
Kissaki-Naga: -
Nakago-Nagasa: 9.2cm
Nakago-zori: 0.2cm

Hira-zukuri, Mitsu-Mune, Uchizori Tanto has Bo-Hi on both sides. 
Ko-Itame Hada has Ji-Nie that stands as Nie Utsuri.
Ko-nie Suguha has small Notare and Ko Ashi-iri. Sunagashi and Kinsuji are found.
Sugu Ko-Maru Boshi. 
Nakago-jiri is slightly Kuri shaped. There is one Mekugi-ana and the Yasuri is lost. Signed below the Ana.SiteMap
SeeRai Kunimitsu
Glossary - NENGO Chrono
- NENGO Alpha