Tokubetsu Juyo Shintogo Kunimitsu Tachi
 
Tachi - Mei: Kunimitsu                     Late-Kamakura Period
Nagasa: 73.4cm
Sori: 2.0cm
Moto-Haba: 2.6cm
Saki-Haba: 1.65cm
Moto-Kasane: 0.55cm
Kissaki-Naga: 2.85cm
Nakago-Nagasa: 19.2cm
Nakago-zori: slight

Narrow Shinogi-zukuri, Ihori-mune Tachi Sugata with Chu-Kissaki. 
Standing Itame-Hada that runs under a thick veil of Ji-Nie. Chikei is found throughout. 
Ko-Nie Hoso-Suguha with Ko-Ashi iri. Kinsuji is found in the mid on both sides. 
Sugu Komaru Boshi has Hakikake. 
Suriage Nakago has two Mekugi-ana and slight Kuri-Jiri. Katte-sagari Yasuri. 
Signature at the bottom. SiteMap
See 
Shintogo's Awataguchi start
 Awataguchi
Glossary - NENGO Chrono
- NENGO Alpha