Tokubetsu Juyo Rai Kunitsugu Shoto
 
Wakizashi - Mu-Mei   Rai Kunitsugu        Late-Kamakura / Early-Nambokucho Period
Nagasa: 55.6cm
Sori: 1.3cm
Moto-Haba: 3.0cm
Saki-Haba: 2.55cm
 
Moto-Kasane: 0.5cm
Kissaki-Naga: 4.3cm
Nakago-Nagasa: 17.0cm
Nakago-zori: Slight
First designated on Honami appraisal, 1699. 

Shinogi-zukuri, Ihori-Mune,wide-bodied with elongated Chu-Kissaki. Bo-Hi on both sides run down through an O-Suriage Nakago. 

Standing Itame Hada becomes running occasionally. Ji-Nie is thick, forming into occasional Nie-Utsuri. Chikei is found. 
Ko-nie Choji-Gunome Ba with Ashi and Yo. Sunagashi and Kinsuji throughout. 
Notare-komi Boshi  has Ko-Maru Omote and Togari on Ura.
Particularly well-formed O-Suriage Nakago has three Mekugi-ana and resolves in high Kuri-jiri. Katte-sagari Yasuri.SiteMap
SeeRai Kunitsugu
Glossary - NENGO Chrono
- NENGO Alpha