Tokubetsu Juyo Motoshige
Tachi - Mu-Mei        Motoshige                          Early Nambokucho Period
Nagasa: 76.3cm
Sori: 1.6cm
Moto-Haba: 3.0cm
Saki-Haba: 2.2cm
Moto-Kasane: 0.6cm
Kissaki-Naga: 5.1cm
Nakago-Nagasa: 18.8cm
Nakago-zori: 0.2cm

Shinogi-zukuri, Ihori-Mune, wide Nambokucho Sugata, of little curve, with O-Kissaki. 

Standing Mokume that runs in places. Energetic Midare-Utsuri that stands. 

Ko-Nie Gunome Choji Ko-Midare Ba where some figures are Kaku, squarish-topped. Ashi and Yo. 

Asaki-Notare Boshi to Tsuki-Age. 

Bo-Hi on Both sides. 

O-Suriage, sloping Kuri-Jiri Nakago with slight Katte-sagari Yasuri and one Mekugi-ana.SiteMap
See
 Motoshige
Glossary - NENGO Chrono
- NENGO Alpha