Tokubetsu Juyo Kyo Nobukuni
 
Wakizashi - Mei: Nobukuni (Go Arao Nobukuni)            Nambokucho Period
Nagasa: 35.8cm
Sori: 0.5cm
Moto-Haba: 3.2cm
Saki-Haba: -
 
Moto-Kasane: 0.5cm
Kissaki-Naga: -
Nakago-Nagasa: 12.0cm
Nakago-zori: Gentle Sori

Hira-zukuri, Mitsu-mune, Namboku-style wide, elongated blade of shallow Sori and thin Kasane. 

Running Itame Hada has Masame. There is Chikei and Ji-nie where Nie-Utsuri is formed. 
Asaki-Notare with Gunome Ba has Ko-Ashi iri. Nijuba is seen in the lower Ura Monouchi area. There is Ko-nie over Sunagashi and Kinsuji throughout. 
Asaki-Notare Boshi has Maru Kaeri and Hakikake. 
Bonji with Ken and Vajra on Omote, and Bonji with Gomabashi on Ura. 
Kuri-Jiri Ubu Nakago with Katte-sagari Yasuri and two Mekugi-ana. 
Signature was placed to the ceneter. SiteMap
 Nobukuni School
Glossary - NENGO Chrono
- NENGO Alpha