Tokubetsu Juyo O-Hara Yasutsuna
Tachi - Mei: Yasutsuna                          Late-Heian Period
Nagasa: 76.2cm
Sori: 2.8cm
Moto-Haba: 2.8cm
Saki-Haba: 1.7cm
Moto-Kasane: 0.55cm
Kissaki-Naga: 2.3cm
Nakago-Nagasa: 20.1cm
Nakago-zori: 0.3cm

Shinogi-zukuri, Ihori-Mune, deep Koshi-zori Takaku, Funbari Tachi. Shinogi-Taka is shallow. Saki-Mihaba is shallow. Ko-Kissaki. 

Very strong O-Itame with Mokume has Ji-Nie and standing Jifu Utsuri. 

Asaki-Notare Ko-midare of Ko-Gunome, Ko-Notare Ba in fine Ko-Nie and deep Nioi-Fukashi with Ashi and Yo. Sunagashi and Kinsuji abound. Yaki-Otoshi. 

Sugu Ko-Maru Boshi, Ura is slightly Midare. 

Kuri-Jiri Nakago has slight Katte-sagari Yasuri, one Ana from several mountings, and is signed above in the typical school-style of off-set characters. SiteMap
See 
 Hoki Yasutsuna
Glossary - NENGO Chrono
- NENGO Alpha