Tokubetsu Juyo Kanesada
Katana -  Mei: Echigo-no-Kami Kanesada                                     Edo Period
               Ura: En-Po Yo -Tatsu-Hinoe- Hachi Gatsu Kichi Jitsu (1676)
Nagasa: 71.5cm
Sori: 1.6cm
Moto-Haba: 3.2cm
Saki-Haba: 2.2cm
Moto-Kasane: 0.7cm
Kissaki-Naga: 4.2cm
Nakago-Nagasa: 21.1cm
Nakago-zori: nashi

Shinogi-zukuri, Ihori-Mune, wide Mi-Haba. Elongated Chu-Kissaki on shallow Sori. 

Ko-Itame Hada with Ji-nie that is very clear. 
Toran O-Gunome Midare Ba in Ko-Nie and deep Nioi-Fukashi has Ashi and Yo. There is Sunagashi and the Nioi-guchi is bright and clear. 
Sugu Ko-Maru Boshi has slight Hakikake. 
Yamagata Jiri with O-Sujichigai has Kesho Yasuri at the Habaki-Moto. One Mekugi-ana and his confident Mei. SiteMap
Glossary - NENGO Chrono
- NENGO Alpha