Tokubetsu Juyo Norishige
Tachi - Mu-Mei    Norishige                   Late-Kamakura Period
Nagasa: 71.2cm
Sori: 1.9cm
Moto-Haba: 2.75cm
Saki-Haba: 1.6cm
Moto-Kasane: 0.65cm
Kissaki-Naga: 2.8cm
Nakago-Nagasa: 21.1cm
Nakago-zori: slight

Narrow Shinogi-zukuri, Ihori-Mune O-Suriage Tachi Sugata. Chu-Kissaki. 

Itame Hada with much O-Itame that stands strongly. There is Ji-Nie and Chikei. 
Omote Suguha is narrow. Yubashiri mixes in Ko-Midare Ba with Ashi and Yo. 
Ura Sugaha is a steady Ko-Midare with much Gunome, Ashi and Yo repeating. Kinsuji and Inazuma strung throughout. The whole, very strong and clear. 

Asaki-Notare Hakikake Boshi where the Omote is Togari Kaeri, Ura is Yaki-zume. 
O-Suriage Kuri-jiri Nakago has Katte-sagari Yasuri and three Mekugi-anaSiteMap
See Etchu Norishige
Glossary - NENGO Chrono
- NENGO Alpha