Tokubetsu Juyo Tadayoshi
Tachi-Mei: Hizen-no-Kuni Tadayoshi                                   Momoyama Period
         Ura: Kei-cho Roku-nen Hachi Gatsu Kichi Nichi 
Nagasa: 70.1cm
Sori: 2.0cm
Moto-Haba: 3.0cm
Saki-Haba: 2.1cm
Moto-Kasane: 0.65cm
Kissaki-Naga: 3.8cm
Nakago-Nagasa: 20.5cm
Nakago-zori: 0.2cm

Shinogi-zukuri, Mitsu-Mune, wide blade with deep Sori. Elongated Chu-Kissaki. 

Itame-Hada runs in a near Masa. Ji-nie and Chikei. 

Hoso-Suguha with Ko-Gunome of Ko Ashi-iri. Repeating instances of KuichigaiBa, interlocking lines, and Nijuba striations. Nie Hotsure and Sunagashi. Kinsuji.

Sugu Boshi with Maru head. A slight Hakikake. 
Kuri-jiri Nakago has Katte-sagari Yasuri. Two Mekugi-ana.

SiteMap ContactSho-shin
Glossary - NENGO Chrono
- NENGO Alpha