Tokubetsu Juyo Aoe Naotsugu Tanto
 
Tanto - Mei: Bitchu-Shu Ju Naotsugu Saku                  Nambokucho Period
           Ura: Ryaku-O [ ] Nen Sho-gatsu Hi
Nagasa: 23.8cm
Sori: nashi
Moto-Haba: 2.2cm
Saki-Haba: -
Moto-Kasane: 0.5cm
Kissaki-Naga: -
Nakago-Nagasa: 9.3cm
Nakago-zori: 0.2cm

Hira-zukuri, Mitsu-Mune, very slight Sori. 

Ko-Itame Mokume Hada with delicate Ji-Nie. Sumi-hada style Jifu. 
Clear Ko-Nie and tight Nioi Suguha with small Saka-Ashi and Nezumi-Ashi iri.
Ko-Maru Boshi with slight Kaeri. 
Gomabashi "Chop-sticks" Hori on Ura. 
Slight Kuri-Jiri Nakago has O-Sujichigai Yasurime and two Mekugi-ana. 
Years of polishing assaults the Mei.

Long associated with its Black Lacquer Aikuchi.
 SiteMap
See
 Chu-Aoe Naotsugu
Glossary - NENGO Chrono
- NENGO Alpha