Tokubetsu Juyo Sa Tachi
Tachi - Mu-Mei    Den Sa                                Nambokucho Period
Shu-Sho Red-Lacquer   Sa    Ho-ei Yo-nen (1706)
                                           Daikinsu San Ju Mai Tsuke "Price: 30 Mai"
Nagasa: 73.6cm
Sori: 1.9cm
Moto-Haba: 2.8cm
Saki-Haba: 1.9cm
Moto-Kasane: 0.7cm
Kissaki-Naga: 3.2cm
Nakago-Nagasa: 19.9cm
Nakago-zori: slight

Shinogi-zukuri, Ihori-Mune, SuriageTachi with thick Kasane and Chu-Kissaki.

Running Itame Hada has thick Ji-nie and Chikei. 
Thick Nie and Ara-Nie Ko-Notare Gunome Ko-Midare Ba in Nioi of great clarity has Ashi-iri, Sunagashi and Kinsuji. 
Asaki-Notare Boshi has Togari head through Ko-maru turn around. 
Bo-Hi on both sides.
O-Suriage Nakago is Kiri. Yasuri is Kiri. One Mekugi-ana. Shu-ShoMei.SiteMap
See
 Sa School
Glossary - NENGO Chrono
- NENGO Alpha