Tokubetsu Juyo Norifusa Tachi
Tachi - Mei: Norifusa                              Mid-Kamakura Period
Nagasa: 73.5cm
Sori: 2.9cm
Moto-Haba: 2.7cm
Saki-Haba: 1.55cm
Moto-Kasane: 0.5cm
Kissaki-Naga: 2.45cm
Nakago-Nagasa: 20.4cm
Nakago-zori: 0.3cm

Shinogi-zukuri, Ihori-Mune. Chu-Kissaki on Koshizori, Funbari Tachi. 

Running Itame-hada has Ji-nie with some Chikei seen. A little Midare-Utsuri stands. 
O-Choji Midare, Juka and Kawazu Choji. Ashi, Yo and Kinsuji. Ko-nie is seen. 

Boshi Omote is Midare-Komi to Yakizume in Hakikake. 

Kiri-Jiri Nakago in O-Sujichigai Yasuri and signed below its single Mekugi-ana. SiteMap
See
  Ichimonji Norifusa
See also:
 Katayama Ichimonji
Glossary - NENGO Chrono
- NENGO Alpha