Tokubetsu Juyo Kanenaga Tachi

Kinzogan-Mei
Tachi - Mei: Kinzogan-mei       Kanenaga              Nambokucho Period
   Placed: Ho-reki San-nen Honami Koyu - 1753
Nagasa: 71.0cm
Sori: 2.6cm
Moto-Haba: 2.75cm
Saki-Haba: 1.7cm
Moto-Kasane: 0.6cm
Kissaki-Naga: 2.7cm
Nakago-Nagasa: 19.0cm
Nakago-zori: 0.3cm

Shinogi-zukuri, Ihori-Mune, wide body of shallow Sori and elongated Chu-Kissaki. Kanenaga made strong Nambokucho Sugata. 

Strong, standing Itame that runs in places. There is much Ji-Nie and standing Midare-Utsuri. 

Hamon is deep Nioi-Fukashi Notare Gunome, Choji mix of O-Moyo Midare - large, uneven patterns. Ko-Ashi and Yo. Sunagashi is clear. 

Midare-Komi Boshi with Tsuki-Age from Ko-maru Kaeri. 

Bo-Hi extends on both sides.

O-Suriage, Kiri-cut Nakago with Sujichigai Yasuri and three Mekugi-ana. SiteMap
See
 Chogi School
Glossary - NENGO Chrono
- NENGO Alpha