Tokubetsu Juyo Sadamune Tanto
 
Tanto -  Mu-mei      Sadamune              Early-Nambokucho Period
Nagasa: 28.8cm
Sori: 0.3cm
Moto-Haba: 2.45cm
Saki-Haba: -
Moto-Kasane: 0.6cm
Kissaki-Naga: -
Nakago-Nagasa: 9.5cm
Nakago-zori: very slight

Hira-zukuri, Mitsu-Mune elongated Namboku Tanto with gentle curve. 

Itame, O-Mokume standing Hada has Ji-Nie and many clear Chikei. Hayori Yubashiri push into the Ji. 
Asaki Ko-Notare, Nie Gunome Ba has Ashi-iri and thin Kinsuji in Sunagashi. 
Omote has wide Maru-dome Hi with Vajra Ken in relief and Ura holds Rendai below Maru-dome Hi with three relief Bonji. 
Small Kengo Jiri - Two Mekugi-ana, one filled.SiteMap
See Sagami
See also: 
Takagi Sadamune
Glossary - NENGO Chrono
- NENGO Alpha