Tokubetsu Juyo Masamune

 
Tanto - Shu-Mei: Masamune                    Late-Kamakura Period
Nagasa: 23.8cm
Sori: slight
Moto-Haba: 2.0cm
Saki-Haba: -
Moto-Kasane: 0.5cm
Kissaki-Naga: -
Nakago-Nagasa: 10.0cm
Nakago-zori: slight

Hira-zukuri, Mitsu-Mune, Ko-Furi Mi-Haba - small with little Sori. 

Itame-Hada with Ji-Nie. Yubashiri and Chikei.
Notare, Gunome mix with Ashi-iri. Arame-nie, Kinsuji and Sunagashi. 
Midare-Komi Boshi of Nie-Kuzure. Many instances of Mune-yaki. 
Bonji over thin Koshi-Hi on both sides. 
Katte-sagari Yasurime with two Mekugi-ana and Shu-Mei lacquer attribution directly below.SiteMap
See Sagami
Glossary - NENGO Chrono
- NENGO Alpha