Tokubetsu Juyo Rai Kunitsugu Tanto
 
Tanto - Mei: Rai Kunitsugu      Late-Kamakura / Early-Nambokucho Period
Nagasa: 24.5cm
Sori: Slight Uchizori
Moto-Haba: 2.45cm
Saki-Haba: -
 
Moto-Kasane: -
Kissaki-Naga: -
Nakago-Nagasa: 8.2cm
Nakago-zori: 0.3cm

Hira-zukuri, Mitsu-Mune, wide Mi-haba, slightly Uchizori Tanto has Bo-Hi on both sides.
Itame Hada with O-Hada shows delicate Ji-Nie. Chikei is found. 
Asaki-Notare and Nie GunomeBa has running Sunagashi and Ashi-iri. 
Midare-Komi Boshi has Togari Komaru head. 
Furi-sode Nakago where the Jiri is slightly Kuri. Katte-sagari Yasuri with one, multiple-cut Ana. Signed below.SiteMap
See Rai Kunitsugu
Glossary - NENGO Chrono
- NENGO Alpha