Tokubetsu Juyo Sukenao
Katana - Mei: Tsuda Omi-no-Kami Sukenao                                    Edo Period
              Ura: Ten-Wa San-nen Ni Gatsu-hi
                                   Goshu Takagi
Nagasa: 71.2cm
Sori: 2.0cm
Moto-Haba: 3.1cm
Saki-Haba: 2.0cm
Moto-Kasane: 0.7cm
Kissaki-Naga: 3.1cm
Nakago-Nagasa: 22.3cm
Nakago-zori: slight

Shinogi-zukuri, Mitsu-Mune, Chu-Kissaki and deep Sori. 

Very fine Ko-Itame Hada with wet Ji-Nie. 
Kyo Sugu Yaki-Dashi. O-Gunome Choji  Ba in Toran-style Midare. Long Ashi-naga falls. Exceedingly deep Fukai Nioi and Ko-Nie. Nioi-guchi is clear and bright. 
Ko-Maru with short Kaeri. 
Yamagata Jiri Nakago has O-Sujichigai that is Kesho. Two Mekugi-ana and signed with great finesse. SiteMap
Glossary - NENGO Chrono
- NENGO Alpha