Tokubetsu Juyo Sadazane Tachi
Tachi - Mei: Sadazane                 Early-Kamakura Period
Nagasa: 77.9cm
Sori: 2.5cm
Moto-Haba: 2.8cm
Saki-Haba: 1.65cm
Moto-Kasane: 0.6cm
Kissaki-Naga: 1.95cm
Nakago-Nagasa: 16.7cm
Nakago-zori: 0.4cm

Shinogi-zukuri, Ihori-Mune, Ko-Kissaki, deep-Funbari, Koshi-zori Tachi. 

Standing Itame hada has Jifu, Ji-Nie and Chikei. 

Ko-Nie Chu-Suguha and Ko-MidareBa has Ko-Ashi with Sunagashi. Omote finds Nijuba in places. 

Boshi Tachi-Omote has Niju and Sanjuba to Yakizume. Tachi-Ura is slightly Midare-Komi with Ko-Maru. 

Slightly raised Machis, Kuri-Jiri Nakago had Katte-sagari Yasurime. Three Mekugi-ana, one multi-cut, the piece was signed in the upper against the Mune.SiteMap
See
  Ichimonji Sadazane
Glossary - NENGO Chrono
- NENGO Alpha