Tokubetsu Juyo Hasebe

 
Tachi - Mu-Mei    Hasebe                            Nambokucho Period
Nagasa: 63.5cm
Sori: 1.7cm
Moto-Haba: 2.75cm
Saki-Haba: 2.1cm
Moto-Kasane: 0.65cm
Kissaki-Naga: 4.2cm
Nakago-Nagasa: 18.5cm
Nakago-zori: nashi

Shinogi-zukuri, Ihori-mune, wide Namboku Tachi Sugata with elongated Chu-Kissaki.
Itame Hada has Ji-nie and fine Chikei. Yubashiri and Tobi-yaki are throughout the Ji. 
Hamon is Gunome, Ko-gunome mixed in an undulating O-Midare line. Ashi and Yo mingle with Shimaba creating an overall Hitatsura pattern. 
Ko-Nie is present and the Nioi-guchi is thin. Sunagashi and Kinsuji occasion figures. 
Boshi is Notare-Komi, Omote Tsuki-Age to Yaki-zume. Ura is Ichimonji-kaeri. 
Mune-yaki falls on both sides. 
Both sides have NiSuji-hi, double groove. 
O-Suriage Nakago has Kuri-Jiri and Yasuri-kiri, straight-over files marks. Two Mekugi-ana. 


 

SiteMap

 Hasebe School
Glossary - NENGO Chrono
- NENGO Alpha