Tokubetsu Juyo Sadamune Tachi
 
Tachi - Kinzogan-Mei: Sadamune                   Early-Nambokucho Period
Nagasa: 69.6cm
Sori: 1.6cm
Moto-Haba: 2.85cm
Saki-Haba: 2.2cm
Moto-Kasane: 0.65cm
Kissaki-Naga: 3.7cm
Nakago-Nagasa: 18.9cm
Nakago-zori: slight

Shinogi-zukuri, Ihori-mune, wide Mi-Haba. Elongated Chu-Kissaki. 

Running Itame-hada, that stands, has Ji-Nie, Ji-Fu and Chikei. 
Ko-Notare, Gunome Ba with Ashi-iri. Much Yubashiri on Omote. Deep Nie-Fukashi is throughout. Kinsuji and Sunagashi. 
Asaki-Notare Boshi to Maru head with Hakikake. 
Bo-Hi both sides, that runs off the Nakago-Jiri. 
O-Suriage, Kuri-Jiri Nakago. Katte-sagari Yasuri. 
Kinzogan Mei in the common center: [ Sadamune    Kunzan (cao)]SiteMap
See Sagami
See also: 
Takagi Sadamune
Glossary - NENGO Chrono
- NENGO Alpha