Tokubetsu Juyo Bitchu Aoe Tsugunao
Tachi - Mei: Bitchu-no-Kuni Ju Tsugunao Saku       Sho-Hei Shichi-nen| (cut tang)
Nagasa: 82.4cm
Sori: 2.8cm
Moto-Haba: 3.0cm
Saki-Haba: 2.1cm
Moto-Kasane: 0.6cm
Kissaki-Naga: 3.9cm
Nakago-Nagasa: 23.0cm
Nakago-zori: 0.2cm
Once San-Shaku, it is arch-typical Nambokucho Sugata: long, wide, Bo-Hi, elongated Kissaki. 

Shinogi-zukuri, Maru-Mune, wide Mi-Haba. A deep curve shows a leaning for the transition Sugata of the early-Namboku. 
Ko-Itame mixes Mokume Hada that shows the black Jifu of Sumi Hada. Stepped Dan-Utsuri stands.
Chu-Aoe Hamon is a complex Ko-Nie and tight Nioi Chu-Suguha with Nezumi-Ashi and flourishes of Yo. 
Tsuki-Age Boshi has Omote Togari with Ura Ko-Maru. 
Both Bo-Hi resolve to Maru-dome. 
Suriage Nakago-Jiri is Ha-agari Kuri. O-Sujichigai Yasuri. Three Mekugi-ana and signed along the Mune. SiteMap
See
 Chu-Aoe Tsugunao
Glossary - NENGO Chrono
- NENGO Alpha