Tokubetsu Juyo Unjo Tachi

 
 
 
 
 
 
  
Tachi- Mei: Unjo                             Late-Kamakura Period
Nagasa: 77.2cm
Sori: 2.8cm
Moto-Haba: 2.9cm
Saki-Haba: 1.6cm
Moto-Kasane: 0.7cm
Kissaki-Naga: 2.5cm
Nakago-Nagasa: 22.2cm
Nakago-zori: 0.4cm

Shinogi-zukuri, Ihori-Mune Rin-zori, Funbari Tachi with Ko-Kissaki. 

Running Itame and Mokume that stands. There are small Chikei and standing Midare-Utsuri. 
Ko-Nie Gunome Ko-Gunome Ha. Ashi-iri and small Kinsuji. Moto drops to a near Yaki-Otoshi. 
Boshi is "quiet." Ura is a near San-saku style. 
Kuri-Jiri, O-Sujichigai Yasurime. One Mekugi-ana, the signature placed above.SiteMap
See
 Unjo
Glossary - NENGO Chrono
- NENGO Alpha