Tokubetsu Juyo Umetada Tanto
Tanto - Mei: Joshu Umetada saku                              Momoyama Period
            Ura: Bun-Roku Ni-nen Ju-ichi Gatsu-hi
Nagasa: 28.4cm
Sori: slight Uchizori
Moto-Haba: 2.3cm
Saki-Haba: -
Moto-Kasane: 0.6cm
Kissaki-Naga: -
Nakago-Nagasa: 11.2cm
Nakago-zori: nashi

Hira-zukuri, Mitsu-Mune, elongated Saki-style that becomes slightly Uchizori. 

Ko-Itame Hada has fine Ji-Nie and Chikei. 

Wide Asaki Okiku Notare deep, clear Nioi-Fukashi where Ko-Nie Gunome Ba has Ashi-iri. 
Boshi takes a small Ko-Maru to a deep fall. 
Omote has Su-Ken and Bonji, Ura is Bo-Hi.
Yama-gata Nakago has Kiri Yasuri, with one Mekugi-ana and signed across the face.

SiteMap ContactSho-shin
Glossary - NENGO Chrono
- NENGO Alpha