Tokubetsu Juyo Hoki Kunimune
Tachi - Mei: Kunimune (Hoki)             Early-Kamakura Period
Nagasa: 66.8cm
Sori: 2.5cm
Moto-Haba: 2.6cm
Saki-Haba: 1.9cm
Moto-Kasane: 0.7cm
Kissaki-Naga: 3.0cm
Nakago-Nagasa: 17.9cm
Nakago-zori: slight

Shinogi-zukuri, Ihori-Mune, Suriage Tachi with deep Koshizori. Chu-Kissaki. 

Ko-Itame Hada has thick Ji-Nie and Chikei. 

A mix of Ko-Midare and Ko-Choji Ba in Nie, with Ashi and many Yo. The upper has Nijuba and Sanjuba with Kinsuji and Sunagashi. 

Asaki-Notare Ko-Maru Boshi has fine Hakikake at the Saki. 

Bo-Hi on both sides that run through. 

Suriage Nakago was cut across the Ana. Old O-Sujichigai Yasuri crosses the Mei in the lower. Two Mekugi-ana, one filled.


 


SiteMap
See
 Hoki Kunimune
Glossary - NENGO Chrono
- NENGO Alpha