Tokubetsu Juyo Naganori Tachi
Tachi - Mu-Mei      Naganori                  Late-Kamakura Period
Nagasa: 78.0cm
Sori: 3.1cm
Moto-Haba: 2.8cm
Saki-Haba: 1.5cm
Moto-Kasane: 0.85cm
Kissaki-Naga: 2.3cm
Nakago-Nagasa: 20.2cm
Nakago-zori: 0.3cm

Shinogi-zukuri, Ihori-Mune, narrow Koshizori, Funbari Tachi with Ko-Kissaki. 

Ko-Itame Hada has strong Midare-Utsuri

Ko-Gunome, Ko-Choji in tight Nioi, with Ashi and Yo. Hamon narrows in the lower. 

Asaki-Notare Boshi to Ko-Maru.

Koshi Suken Horimono on both sides. 

Ha-agari Kuri-Jiri, raised on the Ha side. Sujichigai Yasuri. There are two Mekugi-ana.SiteMap
See
  Ichimonji Naganori
Glossary - NENGO Chrono
- NENGO Alpha