Tokubetsu Juyo Shizu Namboku Tachi

 
Tachi - Mu-Mei      Shizu                 Nambokucho Period
Nagasa: 70.2cm
Sori: 2.6cm
Moto-Haba: 2.7cm
Saki-Haba: 1.9cm
Moto-Kasane: 0.5cm
Kissaki-Naga: 4.0cm
Nakago-Nagasa: 17.6cm
Nakago-zori: nashi

Shinogi-zukuri, Ihori-Mune, elongated Chu-Kissaki, deeply-curved Namboku Tachi. 

Ko-Itame Hada has thick Ji-Nie and Chikei.

The upper Ha-Haba is a wide and undualting Asaki-Notare Gunome Ba that extends to the mid. Ko-Nie and Arame Gunome Choji Ba with Ashi and Yo populate swept Sunagashi that shows a bustling activity. 

Sugu Komaru with a slight Kaeri amid Ara-Nie and Hakikake.

Bo-Hi through the Nakago on both sides. 

O-Suriage with slight Kuri-Jiri and Katte-sagari Yasuri. Three Mekugi-ana.SiteMap
See Kaneuji
& Naoe Shizu
 
Glossary - NENGO Chrono
- NENGO Alpha