Tokubetsu Juyo Norishige
Tachi - Mu-mei      Norishige                   Late-Kamakura Period
Nagasa: 63.5cm
Sori: 1.9cm
Moto-Haba: 2.8cm
Saki-Haba: 2.1cm
Moto-Kasane: -
Kissaki-Naga: 3.9cm
Nakago-Nagasa: 18.2cm
Nakago-zori: nashi

Shinogi-zukuri, Mitsu-Mune, wide Mi-Haba and elongated Chu-Kissaki of Fukura-tsuku. 
Strongly standing Itame-Hada with Mokume mixed. Ji-Nie and Chikei. This is Matsukawa "Pine-Bark" Hada. 
Wide Sugu of Asaki-Notare Ba. Hotsure streams from figures amid Strong Tsuyo Nie. Ashi-iri falls through running Sunagashi and Kinsuji. 
Deep Yaki-Fukai Sugu Boshi has Ko-Maru head with slight turnback. 
Both sides Bo-Hi. 
O-Suriage Nakago has Kiri-Jiri, and Kiri Yasuri. Two Mekugi-ana.SiteMap
See Norishige
Etchu Norishige
Glossary - NENGO Chrono
- NENGO Alpha