Tokubetsu Juyo Bungo Yukihira

 
Tachi -  Mei: Bungo-no-Kuni Yukihira Saku                Early-Kamakura Period
Nagasa: 79.5cm
Sori: 2.5cm
Moto-Haba: 2.7cm
Saki-Haba: 1.6cm
Moto-Kasane: 0.6cm
Kissaki-Naga: 2.45cm
Nakago-Nagasa: 17.8cm
Nakago-zori: 0.4cm
Narrow, Koshizori Funbari Tachi - Saki-Fushite with Ko-Kissaki. 

Itame mixes Masame. There is Ji-Nie. 

Sugu Ko-Gunome Ba has small Yubashiri. Generally in Nioi but Ko-Nie is found along with Kinsuji and Sunagashi. Hamon resolves at the Moto in Yaki-Otoshi. 

Boshi is Sugu with Ko-Maru. 

Koshi-Moto Hori: Matsukura Tsuru 'Crane Eating Pine'.

Katte-sagari Yasurime with two Mekugi-ana. Signed Tachi-Uramei.

 


SiteMap
See
 Bungo Yukihira
Glossary - NENGO Chrono
- NENGO Alpha