Tokubetsu Juyo Kagehide Tachi
Tachi- Mei: Kagehide  Compton Collection                 Mid-Kamakura Period
Nagasa: 69.7cm
Sori: 2.7cm
Moto-Haba: 2.8cm
Saki-Haba: 1.8cm
Moto-Kasane: 0.8cm
Kissaki-Naga: 2.7cm
Nakago-Nagasa: 19.0cm
Nakago-zori: 0.2cm

Shinogi-zukuri, Ihori-Mune; Chu-Kissaki on deep Koshizori Tachi Sugata. 

Ko-Itame Hada has small Jifu and some standing Midare-Utsuri. 

Nie predominates while Arame intercedes in places. Choji Ba, mainly - with some Gunome.  Ashi and Yo. 
Asaki-Notare Boshi to Ko-Maru. 
Bo-Hi on both sides. 
Ha-agari Kuri-Jiri Nakago, Sujichigai Yasuri, with one Mekugi-ana - signed in the center below. SiteMap
See
 Osafune Kagehide
Glossary - NENGO Chrono
- NENGO Alpha