Tokubetsu Juyo Unji Tachi
Tachi  - Mei: Bizen-no-Kuni Ju Unji                   Late-Kamakura Period
Nagasa: 73.4cm
Sori: 2.4cm
Moto-Haba: 2.8cm
Saki-Haba: 1.95cm
Moto-Kasane: 0.55cm
Kissaki-Naga: 3.3cm
Nakago-Nagasa: 22.3cm
Nakago-zori: slight

Shinogi-zukuri, Mitsu-Mune with Chu-Kissaki. Rin "Ring-shaped" Sori that is strongly curved to the Koshi. 

Ko-Itame Hada has Jifu, Ji-Nie and small Chikei. Some standing Midare-Utsuri. 
Strong Tsuyo-Nie Gunome Ba with some Choji. There is Ashi and Yo that particularly stands out. Sunagashi and Kinsuji is seen. 
Sugu Komaru Boshi has Hakikake. 
Suriage Nakago is Kiri-cut and has two Mekugi-ana. Signature waits at the bottom.SiteMap
See
 Unji
Glossary - NENGO Chrono
- NENGO Alpha