Copyright Robert Cole 2015 - No copying or distributing
Japanese Sword Smiths

   Akifusa
to Hyobu

f = "father"
t = "teacher" 1               2          3             4            5        6       7         8           9            10        11 Name    |      Gen    | Date/time  |  Province   |   Toko  | Taikan  | FS   |  Hawley   |  Level      |  Point  | School            Alternate           Name/School
AKIFUSA                 KYO-HO 1716     KOZUKE          5                       AKI 89     CHU-SAKU       150       AKIHIRO                 GEN-BUN 1736    KOZUKE          5                       AKI 92     CHU-SAKU       150       AKIHIRO                 TEI-JI 1362     SAGAMI          4                       AKI 98     SAI-JO/JUYO   1000    t MASAMUNE AKIHIRO         2nd     TEN-JU 1375     SAGAMI                                  AKI 99     JO-JO          750       AKIYOSHI                O-AN 1368       SAGAMI          5                       AKI 118    JO-SAKU        600    t AKIHIRO AKIKUNI         1st     O-EI 1394       NAGATO         5-6                      AKI 137    SAI-JO/JUYO    500    f YASUYOSHI AKIKUNI         2nd     KA-KICHI 1441   NAGATO          6               K 416   AKI 138    JO-SAKU        400       AKIMITSU                MEI-TOKU 1390   OMI             6                       AKI 145    JO-SAKU        400       AKIYOSHI                EI-KYO 1429     NAGATO          6                       AKI 157    JO-SAKU        300    t ARIKUNI AKIMORI                 TEN-MON 1532    BUNGO           6               K 413   AKI 166    CHU-JO         200    TAKATA AKITADA                 TEN-MON 1532    BUNGO           6                       AKI 171    CHU-JO         200    TAKATA AKITOYO                 EI-ROKU 1558    BUNGO           6                       AKI 175    CHU-JO         200    TAKATA AKIYUKI         1st     KO-JI 1555      BUNGO           6                       AKI 177    CHU-JO         200    TAKATA AMAHIDE                 BUN-SEI 1818    MUSASHI         7                       AMA 7      SAI-JO         800    SUISHINSHI AMAI                    BUN-SEI 1818    IWAMI           6                       AMA 9      CHU-SAKU       120      ARIHIRA                 SHO-HO 1644     KAGA            9                       ARI 8      JO-SAKU        300    f TAKAHIRA ARIKOTO                 KA-EI 1848      YAMASHIRO      7-8                      ARI 26     JO-SAKU        180    t TOSHIHIDE ARIKUNI                 KAN-KI 1229     YAMASHIRO       7                       ARI 58     SAI-JO/JUYO   1500    AWATAGUCHI ARIKUNI                 KA-GEN 1303     YAMASHIRO       7                       ARI 62     SAI-JO         800    AWATAGUCHI ARIKUNI                 O-AN 1368       HIGO            7                       ARI 37     JO-SAKU        400    ENJU ARIKUNI                 O-EI 1394       HIZEN           7                       ARI 38     JO-SAKU        350      ARIKUNI                 TEN-MON 1532    HIZEN           7                       ARI 39     JO-SAKU        300      ARIMITSU                O-EI 1394       BIZEN           9                       ARI 90     JO-SAKU        380    f MASAMITSU ARINARI                 EI-EN 987       KAWACHI         9                       ARI 146    SAI-JO        1000    f MUNECHIKA ARITOSHI        1st     EI-NIN 1293     YAMATO          8                       ARI 201    JO-JO          800      ARITOSHI        2nd     KEN-MU 1334     YAMATO          8                       ARI 202    JO-JO          800    f ARITOSHI

ARITSUGU   KUNITSUGU    GEN-ROKU 1688   SETTSU          8                       ARI 240    CHU-SAKU       150    f SADAHIRO
ARITSUNA                O-WA 961        HOKI            8                       ARI 220    SAI-JO        1000    f MORITSUNA ARIHIRO                 O-AN 1368       BITCHU          9                       ARI 297    JO-JO          450    CHU-AOE ARIKUNI                 KAN-KO 1004     YAMASHIRO                               ARI 298    SAI-JO        1000    t MUNECHIKA ARIMITSU        1st     BUN-MEI 1469    BIZEN           9                       ARI 299    JO-JO          600      ARIMITSU        2nd     EI-SHO 1504     BIZEN           9                       ARI 301    JO-SAKU        450      ARIMITSU        3rd     TEN-MON 1532    BIZEN           9                       ARI 302    JO-SAKU        400      ARIMITSU                TEN-MON 1532    BIZEN        9-10                       ARI 304    JO-SAKU        400      ARIYOSHI                KAN-EI 1624     YAMASHIRO      10                       ARI 308    JO-JO          600      ARIHOSHI                KA-KICHI 1441   YAMATO          1                       ARI 3      JO-SAKU        350    TOMONAGA AZAMARU                 GEN-WA 1615     KAGA            1                       AZA 1      CHU-JO         180      BOKUDEN                 KAN-BUN 1661    HITACHI       545               S 11    BOK 1      JO-SAKU        380    MASAMICHI CHIKAFUSA   ICHIMONJI   SHO-KYO 1219    BIZEN         382                       CHI 35     SAI-JO        1500    FUKUOKA CHIKAFUSA       1st     TEI-WA 1345     BIZEN         382                       CHI 37     JO-JO          650      CHIKAFUSA       3rd     O-EI 1394       BIZEN         382                       CHI 39     JO-SAKU        350      CHIKAKAGE   TREASURE    GEN-O 1319      BIZEN         380                       CHI 49     SAI-JO        1500    t NAGAMITSU CHIKAKANE               KEN-RYAKU 1211  BIZEN         381                       CHI 54     SAI-JO        1500    f CHIKANORI CHIKAKANE   ICHIMONJI   SHO-CHU 1324    BIZEN         381                       CHI 58     SAI-JO         750    YOSHIOKA CHIKAMURA               CHO-KYU 1040    YAMASHIRO                               CHI 82     SAI-JO        2000    f MUNECHIKA CHIKAMURA               EN-KYU 1069     YAMASHIRO                                          SAI-JO        2000    f YOSHIIYE CHIKAMURA               KEN-KYU 1190    YAMASHIRO     383                       CHI 84     SAI-JO        1800     CHIKANOBU   ICHIMONJI   EN-O 1239       BIZEN         381                       CHI 87     SAI-JO        1000    FUKUOKA CHIKANORI       1st     O-EI 1394       KAGA          381                       CHI 99     JO-SAKU        350    f YUKIMITSU CHIKANORI       2nd     KA-KICHI 1441   KAGA          381                       CHI 100    JO-SAKU        350    f CHIKANORI CHIKANORI       3rd     BUN-MEI 1469    KAGA                                    CHI 101    JO-SAKU        300      CHIKANORI               EI-SHO 1504     UZEN          382                       CHI 108    JO-SAKU        380      CHIKANORI       1st     KA-EI 1848      HITACHI       382                       CHI 96     CHU-JO         200      CHIKAZANE               HO-JI 1247      BIZEN         381                       CHI 120    SAI-JO        1000    KO-BIZEN CHIKAYORI               BUN-PO 1317     BITCHU        383                       CHI 155    SAI-JO         800    AOE CHIKAHIRO               TEN-MON 1532    SAGAMI        384                       CHI 20     JO-SAKU        350      CHIKASHIGE      1st     KYO-ROKU 1528   MUSASHI       383                       CHI 25     JO-SAKU        380    SHIMOHARA CHIKASHIGE      2nd     EI-ROKU 1558    MUSASHI       384                       CHI 26     JO-SAKU        350    YASUSHIGE 1 CHIKASHIGE              EI-ROKU 1558    MUSASHI       384                       -          JO-SAKU        350      CHIKASHIGE              GEN-WA 1615     MUSASHI       384                       CHI 27     CHU-JO         250      CHIKANOBU               KYO-WA 1801     CHIKUGO       385                       CHI 186    CHU-JO         200    t KANETOMO CHIKAMASA               EI-ROKU 1558    BITCHU        386                       CHI 163    JO-SAKU        300      CHIKAMITSU              EI-SHO 1504     SHIMOTSUKE    386                       CHI 165    JO-SAKU        280    f HIROMUNE CHIKATSUGU   OSAFUNE   TOKU-JI 1306    BIZEN         385                       CHI 188    JO-JO          800    from NITTA  CHIKATSUGU              GEN-KO 1331     BITCHU        385                       CHI 182    SAI-JO/JUYO    800    SUE KO-BIZEN CHIKATSUGU              EN-BUN 1356     BINGO         385                       CHI 178    JO-JO          550      CHIKAYASU               O-EI 1394       SATSUMA       386                       CHI 190    JO-SAKU        380    NAMINOHIRA CHIKAYORI               TEI-O 1222      BITCHU                                  CHI 192    JO-JO          400    AOE NORITAKA CHIKAYORI               SHO-WA 1312     BIZEN         386                       CHI 194    JO-JO          900    NITTA-SHO  CHOEN                   GEN-RYAKU 1184  BUZEN         386                       CHO 8      SAI-JO/JUYO   2000     CHOGI           1st     KO-EI 1342      BIZEN       470-471                     NAG 537    SAI-JO/JUYO   2000    f MITSUNAGA CHOGI           2nd     EI-WA 1375      BIZEN                                   NAG 538    JO-SAKU        600    CHOSEI CHOSEI       NAGAKIYO   EI-WA 1375      BIZEN                                   NAG 538    JO-SAKU        600    CHOGI 2 DAIDO                   TEN-SHO 1573    MINO          344                       DAI 18     JO-SAKU        450    SEKI DAIDO           2nd     KAN-EI 1624     MINO          345                       DAI 20     JO-SAKU        300    KANEMICHI DAIDO           3rd     KAN-BUN 1661    MINO          345                       DAI 23     CHU-JO         200    SEKI DAIDO           2nd     GEN-WA 1615     MINO          345                       DAI 24     JO-SAKU        280    son 1st MIKAWA DAIDO                   KAN-EI 1624     MINO          346                       DAI 34     JO-SAKU        280    1st SHINANO DAIMINKIN       1st     KAN-BUN 1661    IZUMO         346                       DAI 53     JO-SAKU        250    KUNISHIGE DAIMINKIN       2nd     KYO-HO 1716     IZUMO         346                       DAI 54     JO-SAKU        250    KUNISHIGE DAIMINKIN       3rd     HO-REKI 1751    IZUMO         346                       KUN 1686   JO-SAKU        200    KUNIYASU DAIMINKIN       4th     TEN-MEI 1781    IZUMO         346                       MUN 122    CHU-JO         180    MUNEIYE DAIMINKIN       5th     KO-KA 1844      IZUMO         346                       MUN 626    CHU-SAKU       150    MUNEYASU DAISHINBO               SHO-WA 1312     SAGAMI        344                       DAI 58     SAI-JO         800    SHINTOGO DAITOMO                 TEN-MON 1532    MINO          344                       DAI 61     JO-SAKU        300    DAIDO DENSUKE                 EI-ROKU 1558    SURUGA        411                       DEN 4      CHU-JO         250    YOSHISUKE DOIN                    BUN-MEI 1469    MINO          412                       DO 4       JO-SAKU        300    AKASAKA DOTANUKI                KEI-CHO 1596    HIGO        411-412                     DO 1       JO-SAKU        300    DODAKI ENSHIN       JOUNSAI    MEI-JI 1868     MUSASHI        29                       JO 5       CHU-JO         200    MASAHIRO FUJIMASA                EI-SHO 1504     ISE           542               K 405   FUJ 14     JO-SAKU        450    SENGO FUSAMORI                TEI-JI 1362     CHIKUZEN      541                       FUS 11     JO-SAKU        450    KONGOBYOE FUSAMORI                MEI-O 1492      BUNGO         541                       FUS 9      JO-SAKU        280    TAKATA FUSANOBU                KEI-O 1865      TOTOMI        541                       FUS 17     CHU-JO         180      FUSANORI                EI-KYO 1429     BIZEN         541                       FUS 20     JO-SAKU        350    f NORIMITSU FUSASHIGE       1st     KAN-SHO 1460    BINGO         540                       FUS 26     JO-SAKU        280      FUSASHIGE       2nd     EI-SHO 1504     BINGO                                   FUS 27     JO-SAKU        250      FUSAYASU                TEN-SHO 1573    SATSUMA       541                       FUS 30     CHU-JO         250     NOBUYUKI FUSAMUNE        1st     BUN-MEI 1469    SAGAMI        541                       FUS 53     JO-SAKU/JUYO   450      FUSAMUNE        2nd     EI-SHO 1504     SAGAMI        541                       FUS 54     JO-SAKU        500      FUYUHIRO        1st     KO-SHO 1455     WAKASA        542                       FUY 41     JO-SAKU        350    f HIROTSUGU FUYUHIRO        2nd     CHO-KYO 1487    WAKASA        542                       FUY 43     JO-SAKU        450    OHAMA FUYUHIRO        3rd     TAI-EI 1521     WAKASA        542               K 406   FUY 46     JO-SAKU        400      FUYUHIRO        4th     EI-ROKU 1558    WAKASA        543               K 407   FUY 48     JO-SAKU/JUYO   350      FUYUHIRO        5th     KEI-CHO 1596    WAKASA        543                       FUY 49     JO-SAKU        350    GOROSAEMON FUYUHIRO        6th     KAN-EI 1624     WAKASA        543               S 354   FUY 50     JO-SAKU        300      FUYUHIRO                TEI-EI 1521     BIZEN         543                       FUY 13     JO-SAKU        300      FUYUHIRO                TEN-MON 1532    IZUMO         543                       FUY 20     CHU-JO         250      FUYUHIRO        1st     EI-ROKU 1558    IZUMO                                   FUY 21     CHU-JO         250      FUYUHIRO        2nd     TEN-SHO 1573    IZUMO                                   FUY 22     CHU-JO         250      FUYUHIRO                TEN-SHO 1573    HOKI          544                       -          CHU-JO         250      FUYUHIRO                KYO-HO 1716     INABA         544                       FUY 19     CHU-SAKU       150      GASSAN                  KEN-KYU  1190   DEWA           42                       GAS 2      SAI-JO         900      GASSAN                  O-EI 1394       DEWA           42                       GAS 10     JO-SAKU        300      GENSHICHI               BUN-MEI 1469    MINO          231                       GEN 20     CHU-JO         200    GENHICHI GENSHIN      MOTOSANE   SHO-HO 1074     CHIKUGO                                            SAI-JO        2000    f MASAYO GENZAEMON               BUN-ROKU 1592   HIGO          231                       GEN 26     CHU-JO         200      GISAN                   TEI-KYO 1684    IWAKI         147                       -          CHO-JO         200    HANSHU GOTOBA-TENNO            SHO-GEN 1207    YAMASHIRO     147                       GOT 1      SAI-JO        2000    The Emperor GUNSHO                  TEI-JI 1362     DEWA          231                       GUN 2      JO-SAKU        550    GASSAN HACHIZAEMON     1st     TEN-SHO 1573    OMI           508                       HAC 11     CHU-JO         250    SHIMOSAKA HACHIZAEMON     2nd     KEI-CHO 1596    CHIKUGO       508                       HAC 12     JO-SAKU        300    SHIMOSAKA HANKEI                  GEN-WA 1615     MUSASHI     510-511             S 8     HAN 5      SAI-JO/JUYO   1000    KIYOTAKA HANSHO                  GEN-WA 1615     MUSASHI     511-512                     HAN 4      JO-SAKU        600    t HANKEI HARUAKIRA   (HARUKEN)   O-AN 1368       NAGATO        508                       HAR 13     JO-SAKU        400      HARUAKIRA               EI-SHO 1504     NAGATO                                  HAR 14     JO-SAKU        300      HARUAKIRA               KEI-AN 1648     NAGATO                                  HAR 15     JO-SAKU        300      HARUKUNI   ISHINUKI     TEN-MON 1532    HIGO          508                       HAR 19     CHU-JO         250      HARUKUNI                TEN-WA 1681     SETTSU        508               S 7     HAR 23     JO-SAKU        450    t SHINKAI HARUKUNI                SHO-TOKU 1711   HIZEN         508                       HAR 21     CHU-JO         230    3rd TADAKUNI HARUMITSU   OMIYA     O-EI 1394       BIZEN         508                       HAR 29     JO-SAKU        450    t MORIKAGE HARUMITSU       1st     KYO-ROKU 1528   BIZEN         508                       HAR 31     JO-SAKU        550      HARUMITSU       2nd     TEN-SHO 1573    BIZEN         509                       HAR 32     JO-SAKU        380      HARUMORI        1st     BUN-GI 1501     BUNGO         509                       HAR 35     JO-SAKU        280      HARUMORI        1st     EI-SHO 1504     BUNGO         509               K 19    HAR 37     JO-SAKU        280      HARUMORI        2nd     TEN-MON 1532    BUNGO                                   HAR 38     JO-SAKU        250      HARUYUKI                O-AN 1368       SATSUMA       509                       HAR 51     JO-SAKU        300      HARUYUKI                O-EI 1394       SATSUMA       509                       HAR 52     JO-SAKU        300      HARUYUKI                BUN-MEI 1469    SATSUMA       509                       -          JO-SAKU        300      HARUYUKI                EI-SHO 1504     SATSUMA       509                       HAR 53     JO-SAKU        300      HARUYUKI                TEN-MON 1532    SATSUMA       509                       HAR 54     JO-SAKU        300      HARUYUKI                TEN-SHO 1573    SATSUMA       509                       HAR 55     JO-SAKU        300      HARUMITSU               BUN-MEI 1469    BIZEN         509                       HAR 64     JO-SAKU        450      HARUMITSU       1st     EI-SHO 1504     BIZEN         509                       HAR 66     JO-SAKU        500      HARUMITSU       2nd     EI-ROKU 1558    BIZEN         510                       HAR 67     JO-SAKU        450      HARUMITSU       1st     GEN-KI 1570     BIZEN                           K 17    HAR 73     JO-SAKU        450      HARUMITSU       2nd     TEN-SHO 1573    BIZEN                           K 15    HAR 74     JO-SAKU/JUYO   500      HARUYUKI                O-EI 1394       YAMASHIRO     510                       HAR 111    JO-SAKU        300    RYOKAI HARUYUKI                TEN-MON 1573    SATSUMA       510                       HAR 110    CHU-JO         230    NAMINOHIRA HARUYOSHI               GEN-WA 1615     UZEN          510                       HAR 124    CHU-SAKU       130      HARUMORI                O-EI 1394       SHIMOTSUKE    510                       HAR 88     JO-SAKU        350      HIDEKAZU                GEN-JI 1864     HITACHI       512                       HID 1      CHU-SAKU       100      HIDEMITSU               GEN-JI 1864     HITACHI       512                       HID 3      CHU-SAKU       100      HIDENAGA                KAN-SEI 1789    KOZUKE        518                       HID 112    CHU-SAKU       120      HIDEAKI                 TAI-SHO 1912    MURORAN       518                       HID 6      CHU-JO         280     f TANEYOSHI HIDECHIKA    KO-BIZEN   NIN-JI 1240     BIZEN         520                       HID 8      SAI-JO        1000     HIDECHIKA               TEI-JI 1362     BIZEN         520                       HID 9      JO-SAKU        400     f HIDEMITSU HIDECHIKA               KA-EI 1848      TOSA          520                       HID 12     CHU-SAKU       130     SA HIDEYUKI HIDEHARU                KEI-O 1865      HOKI          518                       HID 15     CHU-SAKU       130      HIDEHIRO                KEI-O 1865      TOSA          522                       HID 14     CHU-SAKU       150       HIDEKAGE                TEI-WA 1345     BIZEN         519                       HID 36     JO-JO          750     f CHIKAKAGE HIDEKAGE                O-EI 1394       BIZEN         519                       HID 38     JO-SAKU/JUYO   450      HIDEKAGE                KYO-TOKU 1452   BIZEN         519                       HID 40     JO-SAKU        400     f HIDEMASA HIDEKAZU                KEI-O 1865      RIKUCHU       519                       HID 52     CHU-SAKU       130      HIDEKUNI        1st     TEN-MEI 1781    IWASHIRO      520                       HID 60     JO-SAKU        300     SUISHINSHI HIDEKUNI        2nd     BUN-SEI 1818    IWASHIRO      520                       -          CHU-JO         200     son of 1st HIDEMASA                GEN-JI 1864     TOSA          523                       HID 66     CHU-SAKU       130     t YUKIHIDE HIDEMITSU       1st     KEN-MU 1334     BIZEN         523               K 521   HID 79     SAI-JO/JUYO    700      HIDEMITSU       2nd     O-AN 1368       BIZEN         523                       HID 80     JO-JO          650      HIDEMITSU       3rd     MEI-TOKU 1390   BIZEN         523                       HID 81     JO-SAKU        500      HIDEMITSU       4th     O-EI 1394       BIZEN         523                       HID 82     JO-SAKU        400     f KOREMITSU HIDEMITSU               KEI-O 1865      TOSA          524                       HID 90     CHU-SAKU       120      HIDENAGA                GEN-JI 1864     BUNGO         522                       HID 110    CHU-SAKU       120      HIDENAO                 KEI-O 1865      ECHIGO        522                       HID 120    CHU-SAKU       130     t SHIGEFUSA HIDEOKI     TADASHIGE   KYO-HO 1716     SATSUMA       519                       HID 139    JO-SAKU        380      HIDESADA        2nd     O-EI 1394       BIZEN         520                       HID 145    JO-SAKU        350      HIDESUKE                MEI-TOKU 1390   BIZEN         520                       HID 173    JO-SAKU        450      HIDETAKA                MEI-JI 1868     TOSA          520                       HID 180    CHU-SAKU       120     SA YUKIHIDE HIDETOKI        1st     SHO-HO 1644     SETTSU        521                       HID 184    JO-SAKU        280     t MASATSUNE HIDETOKI        2nd     EN-PO 1673      MUSASHI       522               S 450   HID 185    CHU-JO         200     to EDO HIDETSUGU               KA-GEN 1303     BITCHU        521                       HID 209    JO-JO/JUYO     750      HIDETSUGU     RAI       TEI-JI 1362     YAMASHIRO     521                       HID 222    JO-JO          500     f KUNIHIDE HIDETSUGU               BUN-KYU 1861    UGO           521                       HID 221    CHU-SAKU       130      HIDEYO                  KA-EI 1848      MUSASHI       524                       HID 223    JO-SAKU        350     SUISHINSHI HIDEYUKI                TEI-EI 1521     BINGO         524                       HID 261    JO-SAKU        300     ONOMICHI HIDEYUKI                HO-TOKU 1449    BIZEN         524                       HID 272    JO-SAKU        300      HIDEHIRO                MAN-EN 1860     UGO           525                       HID 280    CHU-SAKU       120      HIDEKAZU                TEN-PO 1830     MUSASHI       525                       HID 286    CHU-JO         200      HIDEMITSU               KO-KA 1844      KOZUKE        525                       HID 294    CHU-SAKU       120      HIDESADA                AN-SEI 1854     KOZUKE        525                       HID 304    CHU-SAKU       120      HIDETSUGU               HO-EI 1704      MINO          525                       HID 322    CHU-SAKU       130     HIDETOSHI HIGETSUGU       1st     KAN-BUN 1661    SANUKI        512                       HIG 1      CHU-JO         200      HIGEYOSHI       2nd     GEN-ROKU 1688   SANUKI        512                                  CHU-SAKU       150      HIRAKUNI        1st     EI-KYO 1429     ETCHU         526                       HIR 3      JO-SAKU        400     UDA KUNIHISA HIRAKUNI        2nd     MEI-O 1492      ETCHU         526                       HIR 4      JO-SAKU        350     UDA KUNIKIYO HIRAKUNI        3rd     TEN-BUN 1532    ETCHU         526                       HIR 5      JO-SAKU        300     UDA KUNISANE HIROCHIKA       1st     EN-PO 1673      MUTSU         529                       HIR 211    CHU-JO         250     t SUKEHIRO HIROCHIKA       2nd     HO-EI 1704      RIKUOKU       529                       HIR 212    CHU-JO         200      HIROCHIKA       3rd     AN-EI 1772      RIKUOKU       529                       HIR 213    CHU-JO         200      HIROFUSA                TEN-SHO 1573    MIWAKA        531                       HIR 216    CHU-JO         230     KOYAMA SEKI HIROFUSA                KEI-O 1865      ISE         531-532                     HIR 214    CHU-JO         200     f HIROMICHI HIROIYE                 TEN-MON 1532    KAI           526                       HIR 235    CHU-JO         250      HIROIYE                 EI-ROKU 1558    SAGAMI        526               K 503   HIR 235    CHU-JO         250     t TSUNAHIRO HIROMASA        1st     EN-BUN 1356     SAGAMI        532                       HIR 269    JO-SAKU        550     t HIROMITSU HIROMASA        2nd     EI-WA 1375      SAGAMI        532                       HIR 270    JO-SAKU        500     f MASAHIRO HIROMASA        3rd     O-EI 1394       SAGAMI                          K 509   HIR 271    JO-SAKU        500      HIROMITSU HIROMASA        4th     BUN-AN 1444     SAGAMI        532               K 510   HIR 272    JO-SAKU        450      HIROMASA        5th     MEI-O 1492      SAGAMI        532                       HIR 273    JO-SAKU        400      HIROMASA                KAN-BUN 1661    CHIKUGO       533                       HIR 265    CHU-SAKU       130      HIROMASA                TEN-WA 1681     SETTSU        533                       HIR 277    CHU-JO         250     t SUKEHIRO HIROMITSU               BUN-WA 1352     SAGAMI        533                       HIR 296    SAI-JO/JUYO   1200     t MASAMUNE HIROMITSU               GEN-ROKU 1688   MUSASHI       534                       HIR 293    CHU-JO         250     EDO HIROMITSU               KEI-O 1865      YAMASHIRO     534               S 445   HIR 306    CHU-JO         200      HIROMUNE                TEN-MON 1532    KOZUKE        534                       HIR 323    CHU-SAKU       150      HIRONAGA                EI-ROKU 1558    OMI           531                       HIR 339    JO-SAKU        280     f NAGAHIRO HIRONAO                 O-AN 1368       BIZEN         531                       HIR 342    JO-SAKU        500     f HIROTOSHI HIRONOBU        1st     KAN-EI 1624     YAMASHIRO     531                       HIR 351    JO-SAKU        300      HIRONOBU        2nd     KAN-BUN 1661    YAMASHIRO     531                       HIR 352    CHU-JO         250      HIRONORI                KEI-CHO 1596    HIZEN         531                       HIR 358    JO-SAKU        380     t TADAYOSHI HIROSADA        1st     GEN-WA 1615     HIZEN         526                       HIR 367    JO-SAKU        450     t TADAYOSHI HIROSADA        2nd     TEI-KYO 1684    HIZEN         527                       HIR 368    JO-SAKU        300     t TADAKUNI HIROSHIGE       1st     BUN-ROKU 1592   MUSASHI       527                       HIR 387    JO-SAKU        300      HIROSHIGE       2nd     KAN-EI 1624     MUSASHI       527                       HIR 388    JO-SAKU        280      HIROSHIGE       3rd     KAN-BUN 1661    MUSASHI       527               S 446   HIR 391    CHU-JO         250      HIROSHIGE               GEN-WA 1615     MUSASHI       527                       HIR 393    JO-SAKU        280      HIROSHIGE               KAN-EI 1624     MUSASHI       527                       HIR 386    JO-SAKU        300      HIROSHIGE               KAN-EI 1624     HIZEN         528                       HIR 379    JO-SAKU        350     t TADAYOSHI HIROSHIGE               HO-REKI 1751    SETTSU        528                       HIR 408    CHU-SAKU       150     f HIROTAKA HIROSUKE        1st     TEN-MON 1532    SURUGA        528                       HIR 411    JO-SAKU        380     f YOSHISUKE HIROSUKE        2nd     TEN-SHO 1573    SURUGA        528                       HIR 412    JO-SAKU        300      HIROSUKE        3rd     KAN-EI 1624     SURUGA        528                       HIR 413    CHU-JO         280      HIROSUKE        4th     EN-PO 1673      SURUGA        528                       HIR 416    CHU-JO         280      HIROSUKE        6th     GEN-BUN 1736    SURUGA        529                       HIR 417    CHU-JO         200      HIROTAKA        3rd     AN-EI 1772      SETTSU        529                       HIR 429    CHU-SAKU       150      HIROTAKA        1st     KAN-BUN 1661    AKI           529                       HIR 431    CHU-JO         250     TERUHIRO HIROTAKA        2nd     HO-EI 1704      AKI           529                       HIR 432    CHU-JO         250     TERUHIRO HIROTO          1st     KYO-HO 1716     HIZEN         530                       HIR 441    JO-SAKU        300     f YUKIHIRO HIROTO          2nd     GEN-BUN 1736    BIZEN         530                       HIR 442    JO-SAKU        250     f KANEHIRO HIROTOKI        1st     KAN-BUN 1661    MINO          530                       HIR 447    JO-SAKU        300      HIROTSUGU       1st     BUN-WA 1352     SAGAMI        529                       HIR 479    JO-SAKU        400     f YOSHIHIRO HIROTSUGU       2nd     O-EI 1394       SAGAMI        529                       HIR 481    JO-SAKU        400      HIROTSUGU       3rd     BUN-MEI 1469    SAGAMI        530               K 507   HIR 483    JO-SAKU        400      HIROTSUGU       4th     TEN-MON 1532    SAGAMI        530                       HIR 485    JO-SAKU        350      HIROTSUNA               KYO-ROKU 1528   MUSASHI       530                       HIR 496    CHU-JO         250     SHIMOHARA HIROTSUNA               EN-PO 1673      KII           530                       HIR 500    CHU-JO         250     t TADATSUNA HIROYOSHI       1st     BUN-MEI 1469    HOKI          534                       HIR 527    JO-SAKU        400      HIROYOSHI       2nd     EI-SHO 1504     HOKI          535                       HIR 530    JO-SAKU        400     TSUNAHIRO HIROYOSHI               EI-ROKU 1558    HOKI          535               K 505   HIR 529    JO-SAKU/JUYO   400     GOROSAEMON HIROYOSHI               TEN-SHO 1573    HOKI          535                       HIR 538    JO-SAKU        300     f HIROYOSHI HIROYOSHI               TEN-SHO 1573    HOKI          536                       HIR 541    JO-SAKU        300      HIROYOSHI  SABUROBYOE   GEN-WA 1615     HOKI          536                       HIR 545    CHU-JO         250       HIROYOSHI               SHO-O 1652      HOKI          536                       HIR 536    CHU-JO         250      HIROYOSHI               SHO-O 1652      HOKI          536                       HIR 537    CHU-JO         250      HIROCHIKA               AN-EI 1772      MUSASHI       537                       HIR 18     CHU-SAKU       140      HIROKANE        1st     GEN-WA 1615     SETTSU        536                       HIR 28     JO-SAKU        300     10TH KANENAGA HIROKANE        2nd     EN-PO 1673      SETTSU        536               S 447   HIR 29     JO-SAKU        350     11TH KANENAGA HIROMOTO                BUN-SEI 1818    IWASHIRO      538               S 448   HIR 57     JO-SAKU        380     SUISHINSHI HIROMURA      ENJU      SHO-O 1288      YAMATO        538                       HIR 60     JO-JO          700     f SHIGEMURA HIRONAGA    KUSADOJIMA  MEI-O 1492      MINO          538                       HIR 67     JO-SAKU        450     AKASAKA  HIROSADA                TEI-JI 1362     CHIKUZEN      537                       HIR 84     JO-SAKU        550     SA HIROSHIGE   KUSADOJIMA  BUN-MEI 1469    MINO          537                       HIR 89     JO-SAKU        300     AKASAKA HIROTOSHI               O-EI 1394       CHIKUZEN      538                       HIR 107    JO-SAKU        300     CHIKUZEN SA HIROTSUGU   3rd Fork    GEN-RYAKU 1184  BITCHU        537                       HIR 112    SAI-JO        1500     KO-AOE HIROTSUGU               O-EI 1394       IWAMI         537                       HIR 120    JO-SAKU        300     NAGAHAMA HIROTSUNE               TEI-O 1222      BITCHU        537                       HIR 134    JO-JO          900     KO-AOE HIROTSUNE               TEI-JI 1362     BITCHU        537                       HIR 136    JO-JO          650     KATAYAMA HIROYASU        SA      SHO-HEI 1346    CHIKUZEN      539                       HIR 150    JO-SAKU        600     f YUKIHIRO HIROYUKI        SA      SHO-HEI 1346    CHIKUZEN      539               K 517   HIR 165    JO-SAKU/JUYO   600     f KUNIHIRO HIROYUKI   HIROYUKI     KEI-CHO 1596    YAMASHIRO     539               S 447   HIR 168    JO-SAKU/JUYO   600     t KUNIHIRO HIROTAKA                MEI-REKI 1655   ECHIZEN       539               S 447   HIR 169    JO-SAKU        350      HIROMORI                TEN-PO 1830     SATSUMA       540                       HIR 192    CHU-SAKU       150     f MOTOHIRA HIROMURA                TEN-BUN 1532    ISE           540                       HIR 193    JO-SAKU        350     t KANESADA HIROSHIGE               MEI-JI 1868     MIKAWA        540                       HIR 198    CHU-JO         200      HIROYASU                EI-ROKU 1558    HYUGA         540                       HIR 203    CHU-JO         200      HISAIYE                 O-EI 1394       ETCHU         512                       HIS 14     JO-SAKU        300     UDA HISAKATSU               EI-SHO 1504     MINO          512                       HIS 21     JO-SAKU        250     AKASAKA HISAKAZU                KEI-O 1865      ISE           512                       HIS 25     CHU-SAKU       150     t SUKETAKA HISAKUNI     TOJIRO     KEN-KYU 1190    YAMASHIRO     513               K 525   HIS 37     SAI-JO/JUYO   3000     f KUNIIYE HISAKUNI                GEN-TOKU 1329   YAMASHIRO     513                       HIS 39     JO-JO          650     f HISANOBU HISAKUNI        2nd     KO-AN 1278      HYUGA         513                       HIS 33     JO-JO          800     f TOJIRO HISAKUNI                TAI-EI 1521     ETCHU         513                       HIS 30     CHU-SAKU       200     UDA HISAKUNI                KYO-HO 1716     TOSA          514               S 452   HIS 36     CHU-SAKU       200     t HISAMICHI 2 HISAKUNI   SUISHINSHI   TEN-PO 1830     CHIKUZEN      514                       HIS 29     CHU-JO         250     20th NOBUKUNI HISAMICHI       1st     EN-PO 1673      YAMASHIRO     515               S 454   HIS 50     JO-SAKU        450     t KINMICHI HISAMICHI       2nd     SHO-TOKU 1711   YAMASHIRO     516               S 455   HIS 51     JO-SAKU        380     HISATSUGU HISAMICHI       3rd     EN-KYO 1744     YAMASHIRO     516                       HIS 52     JO-SAKU        250     f HISAMICHI HISAMICHI               KAN-SEI 1789    IYO           516                       HIS 46     CHU-JO         200     JIROSAEMON HISAMITSU   AWATAGUCHI  TEI-O 1222      YAMASHIRO                               HIS 67     JO-SAKU        600      HISAMITSU               SHO-WA 1312     BIZEN                                   HIS 54     JO-SAKU        450     t NAGAMITSU HISAMITSU       1st     O-EI 1394       BIZEN         516                       HIS 55     JO-SAKU        380      HISAMITSU       2nd     EI-KYO 1429     BIZEN                                   HIS 56     JO-SAKU        350     f MORIKAGE 2 HISAMITSU       3rd     KYO-TOKU 1452   BIZEN                                   HIS 57     JO-SAKU        300      HISAMITSU       4th     BUN-MEI 1469    BIZEN                                   HIS 58     JO-SAKU        300      HISAMITSU       5th     EI-SHO 1504     BIZEN                                   HIS 59     CHU-JO         280      HISAMITSU       6th     TEN-MON 1532    BIZEN                                   HIS 60     CHU-JO         250      HISAMITSU       7th     EI-ROKU 1558    BIZEN                                   HIS 61     JO-SAKU        350      HISAMORI                MEI-O 1492      BUNGO         517                       HIS 74     JO-SAKU        250     TAKATA HISAMORI                BUN-AN 1444     BUNGO         517                       HIS 75     JO-SAKU        250     t NAGAMORI HISAMUNE                KAN-GEN 1243    BIZEN         516                       HIS 79     SAI-JO        1000     f NARIMUNE HISAMUNE     OSAFUNE    EN-KEI 1308     BIZEN                                   HIS 81     JO-JO          600     f SADAHISA HISAMUNE    ICHIMONJI   SHO-KEI 1332    BIZEN                                   HIS 82     JO-SAKU        550     FUKUOKA HISAMUNE                BUN-MEI 1469    BIZEN                                   HIS 83     JO-SAKU        450     t HISAMITSU HISAMUNE                MEI-O 1402      BIZEN                                   HIS 84     JO-SAKU        300      HISANOBU   KUROSAEMON   TOKU-JI 1306    YAMASHIRO     514               K 524   HIS 92     JO-JO          800     f RYOKAI HISATSUGU               KAN-GEN 1243    BITCHU        514               K 523   HIS 129    SAI-JO        1000     f NARITSUGU HISATSUGU               BUN-PO 1317     BITCHU                                  HIS 130    SAI-JO        1000     f IYETSUGU HISATSUGU               GEN-TOKU 1329   BITCHU                                  HIS 131    JO-JO          650      HISATSUGU               EN-BUN 1356     BITCHU                                  HIS 133    JO-JO          600      HISATSUGU               EI-TOKU 1381    BITCHU                                  HIS 134    JO-JO          700      HISATSUGU               TOKU-JI 1306    BIZEN         514                       HIS 135    JO-JO          700     NITTA HISATSUGU               KO-EI 1342      BIZEN                                   HIS 136    JO-JO          700     NITTA HISATSUGU               EI-KYO 1429     BIZEN                                   HIS 138    JO-SAKU        350     NITTA HISATSUGU               O-EI 1394       BIZEN                                   HIS 137    JO-SAKU        400     OSAFUNE HISATSUGU               EI-KYO 1429     BIZEN                                   HIS 139    JO-SAKU        400     OSAFUNE HISATSUGU               BUN-MEI 1469    BIZEN                                   HIS 140    JO-SAKU        350     OSAFUNE
HISATSUGU GEN-ROKU 1688 RIKUZEN HIS 147 MORIOKA
HISAYASU                O-EI 1394       SATSUMA       517                                  JO-SAKU        300     TANIYAMA HISAYOSHI               O-EI 1394       HYUGA         518                       HIS 162    JO-SAKU        300     t HISAKUNI HISAYOSHI               CHO-ROKU 1457   HYUGA                                              CHU-JO         250      HISAYOSHI               TAI-EI 1521     SATSUMA                                 HIS 164    JO-SAKU        280      HISAYOSHI               KA-EI 1848      MUSASHI       518                       HIS 170    CHU-JO         250     t MASAYOSHI HISAYUKI                MEI-O 1492      BUNGO         517                       HIS 177    CHU-JO         250     f HISAMUNE HISAYUKI                BUN-SEI 1818    MUSASHI       517                       HIS 185    JO-SAKU        300     KAWAI HISAYUKI                MEI-JI 1868     MUSASHI                                 HIS 186    CHU-JO         200      HOEI                    KAN-EI 1624     IWAMI         544                       HO 18      CHU-JO         200      HOJU                    TEI-O 1222      RIKUCHU       544               K 20    HO 26      SAI-JO        1500     HOJU                    HO-JI 1247      RIKUCHU       544                       HO 27      JO-JO          900      HOJU                    TOKU-JI 1306    RIKUCHU       545                       HO 28      JO-JO          800      HOJU                    EN-BUN 1356     RIKUCHU       545                       HO 29      JO-SAKU        600      HOJU                    BUN-SEI 1818    UZEN          545               S 10    HO 42      CHU-SAKU       130     f KUNIHIDE HYOBU                   TEN-SHO 1573    HIGO          526                       HYO 2      JO-SAKU        280 DOTANUKI
Sho-shin

- NENGO Chrono
- NENGO Alpha
 
Titles
Personal Titles
Sovereigns