Copyright Robert Cole 2015 - No copying or distributing -
MINO - AKASAKA SENJUIN
SENJUIN: MOKUME with MASAME mix. Running HADA.
SUGUHA and GUNOME-MIDARE BA. GUNOME-TOGARI. NIE. 


- NENGO Chrono
- NENGO Alpha
Glossary
Titles
Personal Titles
Sovereigns

AKASAKA SENJUIN             See JUMYO Following
________ _______ ________ ________

KUNINAGA EN-BUN 1356
SENSHIN TEI-JI 1362 SADASHIGE KUNIYUKI EI-WA 1375
___|____ KANEHITO(1) OEI 1394 KO-RYAKU 1379 ____|___ -From ECHIZEN
KUNINAGA(2) DOIN KO-O 1389 KANEHITO(2) KANSHO 1460 KUNIYUKI OEI 1394
|___________________________________ _______________________________________________
___|____ |
|
KUNINAGA(3) OEI Period |__________________________ |
___|____
____|____ - brothers - ____|____ |
KUNINAGA(4) BUN-MEI to MEI-O 1492 YASUMICHI(1) BUN-MEI 1469 MICHINAGA BUN-MEI 1469 |
___|____ |_________________________ | KUNINAGA(5) TAI-EI 1521 ____|____ ____|____ |
  _______ YASUMICHI(2) EI-SHO 1504 SADASHIGE EI-SHO 1504 |
  KANEUJI BUN-MEI 1469 ____|____ |
From NAOE YASUMICHI(3) TEN-SHO 1573 KANEMOTO(1) |
 ____________________________________________________ _____________________________|
____|____ ________ ____|___

KUNIMITSU OEI 1394 KANEYUKI O-EI 1394 KANESAKI(1) OEI 1394
|___________________________ ______________ ____|___

 ___|____ ___|____ -br- ____|___ KANESAKI(2) EI-KYO 1429
KANESUMI(1) EIKYO 1429 KANEZANE KANETANE
|__________________________ -SHO-CHO 1428- -KUSADOJIMA-
___|____ ___|__________ HIROSHIGE BUN-MEI 1469
KANESUMI(2) TEN-MON 1532 SHIMA NAGAZANE EI-KYO 1429 HIRONAGA MEI-O 1492
___|____ ___|______________ ________
KANESUMI(3) TEN-SHO 1573 SAKAKURA MUNEYOSHI(1) KA-KICHI 1441 KANESATO(2) O-NIN 1467
Moved to OMI for SHIMOSAKA See SAKAKURA ____|___
SEKI KANESATO(3) EI-SHO 1504
____|___
KANESATO(4) TEN-MON 1532
____|___
KANESATO(5) TEN-MON 1573
KUNINAGA EN-BUN 1356 (f: ECHIZEN KANAZU GONZO KUNINAGA - SENSUI): Founder AKASAKA SENJUIN. 
His title is IZUMI SENJUIN SENSUI. From ECHIZEN KANAZU, moved to AKASAKA.
Work from EN-BUN 1356.
See also ECHIZEN.
KUNINAGA

SENSHIN TEI-JI (f: KANEMITSU, grf: YAMATO KANEMITSU): SENJUIN style to AKASAKA. His
father is the brother of ZENJO KANEYOSHI. ITAME HADA.NIE O-MIDARE BA.
SENSHIN

SADASHIGE KO-RYAKU 1379: Originally from YAMATO - SENJUIN School. SENJUIN smith transfers in
to AKASAKA. Made SENJUIN style SUGUHA.
SENJUIN SADASHIGE

KUNINAGA(2) EI-WA 1375: Work from EI-WA 1375 to KO-RYAKU 1379. Buddhist name: HOMYO DOIN.
A published inscription reads: NOSHU JU SUGAWARA KUNINAGA SAKU - with a date
of KO-RYAKU NINEN GATSU HI, which helps place his work.
NOSHU JU FUJIWARA KUNINAGA

KUNIMITSU OEI (f: KUNINAGA):
NOSHU JU KUNIMITSU

KANEYUKI O-EI: KANE form HO "Wrap", from YAMATO, kept YAMATO-based KANJI. SENJUIN style.
RYO-WAZAMONO.
KANEYUKI
SENJUIN KANEYUKI SAKU

KUNINAGA(5) TAI-EI 1521: AKASAKA SENJUIN. ITAME HADA with MASAME running.
JINIE. Dark MINO steel has strongly standing HADA.
Made SUGUHA and SUGU GUNOME-MIDARE with KO-NIE HABUCHI. SUNAGASHI runs
through figures. SOSHU has an influence with NIE-DEKI HITATSURA BA.
Some seen with KAGA-style JIRI. Signed in the SHINOGI-JI, usually
NIJI-MEI, in bold swirling characters.
KUNINAGA
NOSHU AKASAKA JU KUNINAGA

TAMETSUGU O-AN 1368 (f: YOSHIHIRO): From EN-BUN 1356 to O-AN 1368.         Son and student of GO-YOSHIHIRO. From ETCHU. Part of the ECHIZEN
to MINO hopscotch. IHORI-MUNE TACHI and DAMBIRA, NAMBOKU wide.
MU-SORI or very shallow curve MITSU-MUNE TANTO.
ITAME runs with MASAME or MOKUME UZU-MAKI HADA with
JI-NIE and CHIKEI.
KO-NIE DEKI SUGU KO-NOTARE or KO-GUNOME with ASHI and YO.
SUNAGASHI and YUBASHIRI.
MIDARE-KOMI BOSHI with HAKIKAKE. HOTSURE from the line. FUJIWARA TAMETSUGU      FUJIWARA TAMETSUGU SAKU      ESSHU JU FUJIWARA TAMETSUGU      NOSHU JU FUJIWARA TAMETSUGU      NOSHU JU FUJIWARA TAMETSUGU SAKU      ECHIZEN-no-KUNI FUJIWARA TAMETSUGU


KUNIYUKI OEI: AKASAKA SENJUIN Group. SAEMONJIRO. Part of the ECHIZEN
to MINO hopscotch.
KUNIYUKI

MICHINAGA BUN-MEI 1469 (f: KUNINAGA): ITAME HADA. KO-GUNOME-MIDARE BA.
  NOSHU SENJUIN MICHINAGA

YASUMICHI BUN-MEI (f: DOIN KUNINAGA): BUN-MEI to MEI-O 1492. AKASAKA SENJUIN.
ITAME runs with MASAME, that is SHIRAKE. Undulating NOTARE of KO-MIDARE
KO-GUNOME that shows MURA-NIE and SUNAGASHI. Both JI and YAKIBA are
very finely executed.
SENJUIN MICHINAGA

NOSHU JU YASUMICHI
SENJUIN YASUMICHI SAKU


SADASHIGE EI-SHO (f: YASUMICHI): AKASAKA SENJUIN in the style of his father.
ITAME runs with MASAME. KO-MIDARE of KO-GUNOME with MURA NIE and SUNAGASHI.
SENJUIN SADASHIGE

YASUMICHI(2) EI-SHO 1504: AKASAKA SENJUIN.
NOSHU SENJUIN YASUMICHI SAKU
NOSHU AKASAKA JU SENJUIN YASUMICHI

YASUMICHI(3) TEN-SHO: AKASAKA SENJUIN. 4TH YASUMICHI signed YASUMICHI SAKU.
NOSHU AKASAKA JU YASUMICHI

KANEUJI BUN-MEI (f: OEI KANEUJI): Moves to AKASAKA from NAOE. ITAME HADA with
MASAME. KO-NIE DEKI GUNOME-MIDARE BA ans NOTARE-MIDARE BA. WAZAMONO.
KANEUJI
KANEUJI SAKU
NOSHU JU KANEUJI

YASUMITSU KO-SHO 1455: AKASAKA SENJUIN.

SENA OEI 1394 AKASAKA SENJUIN. Buddhist name: HOMYO SEISO.

KANEZANE SHO-CHO (br: ZENJO KANETANE): SHICHIROUEMON. AKASAKA SENJUIN. Work to KO-SHO 1455.
KANEZANE

KANESUMI EI-KYO 1429 (f: KANEMITSU, grf: KUNINAGA): EI-KYO to HO-TOKU 1449. AKASAKA SENJUIN.
KANESUMI is first seen in O-AN, the first generation, however starts in EI-KYO.
Dark HADA runs. SUGUHA and GUNOME-MIDARE undulates gently on ASAKI-NOTARE line.
CHU-width, with SUNAGASHI running. WAZAMONO rated.
KANESUMI
SENJUIN KANESUMI


NAGAZANE EI-KYO (f: KANESUYE): SAEMON. ASAKI-NOTARE GUNOME-MIDARE BA. Part of the SHIMA KAJI.
NAGAZANE
NOSHU AKASAKA JU SAEMON-no-JO NAGAZANE


KANESAKI(1) EI-KYO 1429 (f: KUNINAGA):
KANESAKI

KANESAKI(2) EI-KYO: AKASAKA SENJUIN.
KANESAKI

HIROSHIGE BUN-MEI: KUSADOJIMA KAJI. ITAME HADA that runs. MASAME. KO-NIE DEKI
SUGU KO-NOTARE BA that shows KUICHIGAI BA and NIJUBA in the HABUCHI.
RYO-WAZAMONO.
SUGAWARA HIROSHIGE
NOSHU JU SUGAWARA HIROSHIGE SAKU

HIRONAGA MEI-O: BUN-MEI TO MEI-O. KUSADOJIMA KAJI. Strongly standing O-ITAME HADA
that runs into MASAME. JI-NIE and CHIKEI. SUGUHA that is KO-MIDARE BA.
KO-MIDARE TOGARI BA. SAIJO WAZAMONO Supreme cutting.
HIRONAGA
NOSHU JU HIRONAGA
NOSHU JU HIRO NAGA SAKU

SENSUI EI-SHO 1504

HISAKATSU EI-SHO: AIDA KAGASHIMA JU. AKASAKA KAJI. OWARI also. This name first
appears in the OEI.
HISAKATSU SAKU
NOSHU JU HISAKATSU

KANESAKI GENKI 1570 (f: HIRONAGA): AKASAKA SENJUIN. Lived at KOYAMA. Also studied
in ZENJO Group. See KOYAMA SEKI, SHIMOSAKA Group.
KANESAKI

KUNIMITSU EI-ROKU 1558: AKASAKA SENJUIN Group. Standing ITAME/MASAME HADA runs.
KONIE DEKI KO-MIDARE BA has SUNAGASHI. Signed NIJI-MEI in thick strokes.
KUNIMITSU

KANESATO TEN-SHO: Line comes from NAOE KANETOMO - KANETSUGU Group in the OEI. KANESATO
3rd generation moves to SEKI. KANESATO line blends NAOE roots with the
AKASAKA SENJUIN. Line is seen between AKASAKA and SEKI Towns.
KANESATO


See AKASAKA JUMYO School Following

 Sho-shin
- NENGO Chrono
- NENGO Alpha
 Juyo Cookbook
Glossary
Titles
Personal Titles
Sovereigns