OSAKA
       
KUNISADA
        KUNISUKE
        TSUDA
        OSAKA TAMBA
        HIDARE MUTSU  SAKAKURA
        IKKANSHI TADATSUNA
        OSAKA ISHIDO
         TAKAI
         OZAKI
         GASSAN
Copyright Robert Cole 2015 -
    No copying or distributing
Aki
~Primer~
AKI

TERUHIRO School                                                   ___|_______
TERUHIRO (YAMASHIRO) KEI-CHO 1596       FUYUHIRO KEI-CHO 1596
___|_______                                                                 ___|_______
TERUHIRO                                                                FUYUHIRO
      |____________
___|_______    ___|____
TERUHIRO   HIROTAKA      TERUHIRO School has MOKUME with
    _|_                                            SUGUHA, O-GUNOME, O-NOTARE, but
___|_______                                GUNOME-TOGARI MIDARE is expected.
TERUHIRO KO-KA 1844       FUKUSHIMA MASANORI supported this

                                                    TERUHIRO Family smith line.
Fukushima Masanori supported Teruhiro and brought
Fuyuhiro to Aki.
Teruhiro Katana
Nagasa: 2 Shaku 3 Sun 1 Bu (69.99cm)
Moto-Haba: 1 Sun 5 Rin (3.18cm)
Nakago: 5 Sun 8 Bu (17.57cm)


Y
okota Takunichi Family Possession
Shinogi-Tsukuri, Ihori-Mune, wide body, strong Katana with O-Kissaki.
Strongly standing and running Itame Hada has Chikei.
Notare, Ko-Notare and Gunome-Togari Ba with Ashi. Nie Sunagasji and Kinsuji attend.
Omote Boshi is Sugu with Togari turn, Ura Boshi Notare with Ko-Maru Kaeri.
Ubu Kurijiri Nakago has one Mekugi-ana.
    Higo-no-Kami Fujiwara Teruhiro Saku
Juyo Bijutsu-Hin
Teruhiro Katana

Nagasa: 2 Shaku 2 Sun 8 Bu (69.08cm)
Moto-Haba: 1 Sun (3.03cm)
Nakago: 5 Sun 7 Bu (17.27cm)


Naruse Mitsutaka Family Possession
Shinogi-Tsukuri, Ihori-Mune, shallow curve, O-Kissaki.
Standing Itame Hada runs into Masame Hada. Mura Ji-Nie.
Chu-Sugu Asaki-Notare has O-Notare and Hako-Midare Ba mounding in the mid. Isolated Gunome with Togari forms in the Monouchi. Sunagashi streams through, with Kinsuji and Nie becomes Ara in several places.
Midare-Komi Boshi has Ko-Maru Kaeri.
Ubu Kurijiri Nakago has one Mekugi-ana.

Higo-no-Kami Fujiwara Teruhiro SakuTeruhiro Tanto
Nagasa: 9 Sun 8 Bu (29.99cm)
Moto-Haba: 9 Bu 2 Rin (2.78cm)
Nakago: 3 Sun 5 Bu (10.76cm)


Taguchi Ginosuke Family Possession
Hira-Tsukuri, Ihori-Mune, wide with full Fukura.
To-Hi both sides.
Standing Itame Hada has Ji-Nie and pronounced Chikei. Particularly nice Jigane.
Asaki-Notare where Monouchi has Gunome, in Nie, Sunagashi and Kinsuji.
Ko-Notare Boshi with Hakikake where Sunagashi draws Nijuba. Saagari with medium fall.
Ubu Kurijiri Nakago with two Mekugi-ana.

Higo-no-Kami Fujiwara Teruhiro


Teruhiro Sasaho yari
Nagasa: 8 Sun 9 Bu (26.97cm)
Nakago: 1 Shaku 9 Bu (33.03cm)


Mitsutama Koharu Family Possession
Three sided, Sasaho Yari.
Masame Hada shows Ji-Nie.
Ko-Notare Gunome mix has flowing Sunagashi under a tight Nioi.
Maru Boshi wher Hakikake follows the grain..
Ubu Kurijiri Nakago has one Mekugi-ana.

Higo-no-Kami Fujiwara Teruhiro Saku

Fuyuhiro Dambira
Nagasa: 1 Shaku 2 Sun (36.5cm)

Strongly running Masame Hada has Ji-Jie.
Large Notare holds O-Midare in Ko-Nie. There is Sunagashi and Kinsuji.
Saagari Ko-Maru Boshi has long Kaeri.
Ubu Kurijiri has two Mekugi-ana.

Fuyuhiro SakuHirama-no-Kami Teruhiro
Nagasa: 2 Shaku 3 Sun 3 Bu (70.6cm)
Moto-Haba: 1 Sun (3.03cm)
Nakago: 6 Sun 5 Bu (19.7cm)


Saito Nobuyoshi Family Possession
Work of the 2nd Teruhiro
Shinogi-Tsukuri, Ihori-Mune, shallow curve to O-Kissaki.
Standing Itame Hada has Ji-Nie.
A rolling Notare Ba fills the Ji. Hamon ripples into large Juzu Gunome in the Moto with Tobi-Yaki and Sunagashi bringing definition.
Midare-Komi Boshi with Maru turn.
Ubu Kurijiri Nakago has one Mekugi-ana.

Hirama-no-Kami Fujiwara Teruhiro SakuTokyo National Museum Exhibition

Hirama-no-Kami Teruhiro
Nagasa: 2 Shaku 3 Sun 5 Bu (71.2cm)

Shinogi-Tsukuri, Ihori-Mune, wide bldae, deep curve to O-Kissaki.
Running Itame Hada that stands, has Ji-Nie and Masame in the Shinogi-Ji.
Asaki-Notare has Gunome-Midare with Ashi, in Nie.
Midare-Komi Saagari Boshi with Maru turn.
Ubu Kurijiri Nakago has one Mekugi-ana.

Hirama-no-Kami Fujiwara Teruhiro


Hirama-no-Kami Teruhiro Tanto
Nagasa: 9 Sun 7 Bu (29.39cm)
Moto-Haba: 9 Bu 2 Rin (2.73cm)
Nakago: 3 Sun 4 Bu (10.3cm)


Tanaka Saburo Family Possession
Hira-Tsukuri, Mitsu-Mune, wide.
Strongly standing and running Ko-Itame Hada has Ji-Nie.
Notare Hamon has isloated and standing Gunome in the mid with Sunagashi and Kinsuji. Both sides balanced and equal.
Ko-Maru Boshi has Hakikake.
Ubu Kurijiri Nakago has two Mekugi-ana.

Hirama-no-Kami Teruhiro

Dr Compton

Teruhiro Naginata
Nagasa:1 Shaku 7 Sun 2 Bu (52.2cm)

Ko-Itame Mokume Hada with Ji-Nie.
Notare has Gunome Togari in clear Nioi and Ko-Nie. Sunagashi runs in the Habuchi.
Chu-Maru with long Kaeri.
Ubu Kurijiri
Hirama-no-Kami Fujiwara TeruhiroHARIMA no KAMI TERUHIRO
nagasa: 52.7cm
Shinogi-Tsukuri, Ihori-Mune  Wakizashi has shallow SORI.
MOKUME, ITAME mix shows JI-NIE.
A rolling NOTARE-MIDARE and GUNOME in NIE has
much SUNAGASHI.
UBU NAKAGO has one Megkugi-ana

HARIMA no KAMI FUJIWARA TERUHIRO SAKU