OSAKA        KUNISADA
                             KUNISUKE

                          TSUDA
                          OSAKA TAMBA
                          HIDARE MUTSU SAKAKURA
                          IKKANSHI TADATSUNA
                          OSAKA ISHIDO
                          TAKAI
                          OZAKI
                          GASSAN
Copyright Robert Cole 2015 - No copying or distributing
~Primer~ Kunisuke
SHINTO
UMETADA MYOJU  KEI-CHO 1596
___|____  
KUNIHIRO     
   |(HYUGA)               
   |_________ _________ _________    
___|___    __|___   __|___    __|___   
ECHIZEN    SETTSU   SETTSU    SETTSU  
KUNIKIYO  KUNISADA  KUNISUKE KUNISUKE
OSAKA KUNISUKE - SETTSU PROVINCE
The "Three Kawachi-no-Kami's"
KUNISUKE: Moved with KUNISADA to OSAKA.
KO-MOKUME  OSAKA Steel. Blades in CHOJI,CHOJI-MIDARE,
GUNOME-like CHOJI-MIDARE
TOGARI, grouped CHOJI with ASHI,
MITSU-
CHOJI, O-NOTARE GUNOME, TORAN, and FUJI. OSAKA YAKIDASHI.


KUNIHIRO (YAMASHIRO) KEI-CHO 1596

   |________________ _______________________________________
___|____        ___|____                               |
KUNISADA        KUNISUKE                                | ___|____ |
KUNISUKE
           |          __________ __________________|    |               |      ___|____   ___|____             |
| ___|____  KUNITERU   SUKEHIRO (TSUDA)     |

   |_________    KUNISUKE  ___|____   ___|____      ______|

___|___  ____|____       TERUMASA   SUKEMUNE | |
SHINKAI  KUNIYOSHI _____|__ |
                          KUNIYASU  |
KUNISUKE
| |
   |______ ____ _________ ________ _________        |      |
___|_____ | ___|____  ___|____ ___|____  ___|_____ |      |
YOSHITADA | HARUKUNI  KUNITOMI SADAKUNI  SADATSUGU |      | |_________ _________                 ____|___ | __|__     __|__     __|__     KUNIYASU   | HIZEN     IWAKI     IWAKI                          |
       SHINRYO  SADANORI  KUNITORA                        | __________ __________ ___|  ___|____  ________ _________ ___|____  ____|____  ___|____ KUNISUKE HIDETOKI KIYOSHIGE KUNITAKE  SUKESHIGE  KUNISHIGE
___|____
HIDETOKI(2)to EDO


Juyo Bijutsu-Hin Kunisuke
Nagasa: 2 Shaku 4 Sun 4 Bu (73.93cm)
Moto-Haba: 1 Sun 5 Rin (3.18cm)
Nakago: 6 Sun 7 Bu (20.45cm)


Okano Taromatsu Family Possession
Shinogi-Tsukuri, Ihori-Mune, evenly curved with Chu-Kissaki.
Tightly knit Ko-Itame Hada has Ji-Nie.
Dynamic Gunome-Midare Ba is high and lively in brilliant Nioi and Ko-Nie.
Deep Boshi is Sugu, Komaru. 
Ubu Nakago with one Mekugi-ana and Haagari KuriJiri.


     Kawachi-no-Kami Fujiwara KunisukeKunisuke

Kunisada Wakizashi
Nagasa: 1 Shaku 5 Sun 1 Bu (45.75cm)
Moto-Haba: 1 Sun 1 Bu (3.33cm)
Nakago: 5 Sun (15.15cm)


Ise Torahiko Family Possession
Shinogi-Tsukuri, Ihori-Mune, elongated Chu-Kissaki on a wide, strong blade that noticeably tapers to the upper. Koshi-Hi with Tsume Claw Horimono on the Moto. Gomabashi on Ura.
Tightly grained Ko-Itame Hada with thick Ji-Nie and Chikei.
Ko-Notare Gunome, Choji mix in Nioi-Fukashi and Ko-Nie with Sunagashi. Osaka Yakidashi.
Sugu Ko-Maru Boshi has Hakikake.
Ubu,
Haagari Kurijiri Nakago has two Mekugi-ana.

    
Kawachi-no-Kami Fujiwara Kunisuke


Kuniyoshi
Head-student of
Kawachi-no-Kami Kunisuke
. Kan-bun Ji-Dai
            Sesshu Ju Kuniyoshi Ubu YariKuniteru

Kuniteru
Nagasa: 2 Shaku 4 Sun 2 Bu (73.32cm)
Moto-Haba: 1 Sun 1 Bu (3.33cm)
Nakago: 7 Sun 7 Bu (23.33cm)


Otsuka Genshi Family Possession
Shinogi-Tsukuri, Ihori-Mune, shallow curve to Chu-Kissaki.
Knit Ko-Itame Hada has Ji-Nie and Chikei in the lower.
Chu-Sugu Aski-Notare with O-Gunome heads rising in the upper.
Clear and serene Nioi-Fukashi and Ko-Nie finds Ko-Ashi and Yo dotting while Sunagashi runs.
Sugu Ko-maru Boshi.
Ubu,
Haagari Kurijiri Nakago has two Mekugi-ana.

    
Kobayashi Ise-no-Kami Kuniteru
     Enpo Sannen Go Gatsu Hi


Kuniteru

Kuniteru
Nagasa: 2 Shaku 3 Sun 3 Rin (69.78cm)
Moto-Haba: 1 Sun (3.03cm)
Nakago: 7 Sun 9 Bu (23.94cm)


Hiramitsu Takakazu Torahiko Family Possession
Shinogi-Tsukuri, Ihori-Mune, Sakizori, Chu-Kissaki.

Tight Ko-Itame Hada with thin Ji-Nie, Jigane becomes rougher at the Moto.
Gunome-Midare Ba in Clear Nioi-Fukashi and Ko-Nie has Tobi-yaki and Sunagashi. There is Yakidashi.
Sugu Ko-maru Boshi.
Ubu,
Haagari Kurijiri Nakago has one Mekugi-ana.

    
Ise-no-Kami Kuniteru
     Gen-Roku Junen Ni Gatsu Hi

Kunisuke

Kunisuke
Nagasa: 2 Shaku 5 Sun 2 Bu (76.35cm)
Moto-Haba: 1 Sun (3.03cm)
Nakago: 6 Sun 9 Bu (20.9cm)


Hiraizumi Hidekazu Family Possession
Shinogi-tsukuri, IHori-Mune, shallow Sori to Chu-Kissaki.
Pronounced and running Ko-Itame Hada.
Dynamic and high-running Gunome Choji mix in excellent and tight Nioi. Long Osaka Yakidashi.
Sugu Notare-Komi Boshi has Maru Kaeri.
Ubu, Haagari Kurijiri Nakago has one Mekugi-ana.


     Kawachi-no-Kami Kunisuke

Kunisuke Katana

Kunisuke Katana
Nagasa: 2 Shaku 5 Sun 1 Bu (76.2cm)
Moto-Haba: 1 Sun 5 Rin (3.18cm)
Nakago: 7 Sun 6 Bu (23.03cm)


Ishigawa Seiroku Family Possession

Shinogi-Tsukuri, Ihori-Mune, shallow Sori and Chu-Kissaki.
Ko-Itame Hada.
Kobushi-gata "Fist" Choji-Midare Ba plays in deep Nioi-Fukashi. Osaka Yakidashi.
Chu-Sugu Boshi to Ko-Maru and short Kaeri.
Ubu Haagari Nakago has Kesho Yasuri. One Mekugi-ana.

    
Kawachi-no-Kami Kunisuke
Kunisuke Katana

Kunisuke Katana
Nagasa: 2 Shaku 3 Sun 6 Bu (71.55cm)

Strong Shinogi-Tsukuri, Ihori-Mune, shallow Sori and Chu-Kissaki.
Osaka Steel Ko-Mokume, Mokume with O-Hada with profuse and lively Ji-Nie.
High-reaching Gunome-Midare, Kobushi-gata, double "Fist" Choji-Midare Ba with Tobi-yaki in deep Nioi-Fukashi. Hamon widens in the upper and activity increases in the Monouchi.
Ko-Maru with Fukashi Kaeri. Mune-yaki attends the back.
Suriage Nakago has two Mekugi-ana, one filled.


    
Kawachi-no-Kami Fujiwara Kunisuke
Higo-no-Kami Kuniyasu

Higo-no-Kami Kuniyasu Wakizashi

Shinogi-Tsukuri, Ihori-Mune, shallow Sori to Ko-Kissaki.
Tight Ko-Itame Hada that runs, has Ji-Nie..
Kobushi "Fist" Choji-Midare Ba in tight Nioi and profuse Ko-Nie. Sunagashi striates into Nijuba in places.

Chu-width Choji Boshi finds Ko-Maru and short turnback.
Ubu Haagari rounded Kengyo Nakago has one Mekugi-ana.

    
Higo-no-Kami Kuniyasu
Osaka Sukeshige
Nagasa: 52.9cm

Shinogi-Tsukuri, Ihori-Mune with elongated Chu-Kissaki.
Strongly standing Ko-Mokume has Ji-Nie and Midare-Utsuri.
Chu-Suguha hides Gunome Choji Ba has long-falling Ashi in Sunagashi with Hotsure and Hakikake sweeping the lazy line.
Ubu Kengyo nakago with one Mekugi-ana.
     Dewa-no-Kami Sukeshige