KYOTO
 
HORIKAWA
  HORIKAWA-DEN
  
MISHINA
    MORIOKA
OSAKA
   
KUNISADA

    KUNISUKE

    TSUDA
    OSAKA TAMBA
    HIDARE MUTSU  SAKAKURA
    IKKANSHI TADATSUNA
    OSAKA ISHIDO
    TAKAI
    OZAKI
    GASSAN
Copyright Robert Cole 2015
             No copying or distributing
Iwaki
~Primer~
         Osaka Den
          

OSAKA School

IWAKI: KUNISADA moved with KUNISUKE to OSAKA.
KO-ITAME, OSAKA Steel. HIRO-SUGU KUZURE BA,
CHOJI-MIDARE
with ASHI, SUGU-FUKASHI with
grouped CHOJI,
O-NOTARE MIDARE with TOBI,
and TORAN-MIDARE with ASHI.
Profuse NIE.
OSAKA BOSHI (MARU) and OSAKA YAKIDASHI.

SHINKAI


IWAKI (MUTSU) (SHINKAI)    |_______________________________
___|____                       ___|____ SADANORI (SETTSU) KAN-BUN 1661  KUNITORA (SETTSU) ___|____ GEN-ROKU 1688 KUNITORA


SADANORI ENPO: From HIGO, he studied with SHINKAI in OSAKA.
Moved to IWAKI.
KAGA-no-KAMI SADANORI
SESSHU JU FUJIWARA SADANORI
SUZUKI KAGA-no-KAMI SADANORI
OSHU IWAKI JU KAGA-no-KAMI SADANORI

GISAN: OSHU HANSHU Lord of the Province hobby maker.
GISAN SAKU KORE
Sadanori Katana
Nagasa: 2 Shaku 3 Sun 3 Bu (70.75cm)
Moto-Haba: 1 Sun 3 Rin (3.12cm)
Nakago: 6 Sun 7 Bu 5 Rin (20.45cm)


Ishigawa Seiroku Family Possession
Shinogi-Tsukuri, Ihori-Mune, Sakizori of shallow curve Chu-Kissaki.
Very tight Ko-Itame Hada with Masame in the Shinogi-Ji.
Asaki-Notare in Nioi-Fukashi and Nie.
Sugu Ko-Maru Boshi. 
Ubu Yamagata Nakago with one Mekugi-ana.

     Suzuki Kaga-no-Kami Sadanori
    Enpo Shichi-nen Ni Gatsu Hi (Grass)


Kunitora

Kunitora
Nagasa: 2 Shaku 3 Sun 1 Bu (70cm)
Moto-Haba: 1 Sun 7 Rin (3.24cm)
Nakago: 6 Sun 9 Bu (21.06cm)


Tokyo National Museum
Shinogi-Tsukuri, Ihori-Mune, wide Mihaba to broad, elongated Chu-Kissaki.
Itame Hada becomes strongly Mokume in Moto wher Chikei is seen. Ji-Nie abounds.
Hiro-Sugu Asaki-Notare fills the upper and gently narrows in a gradual slope.  Nioi-Fukashi and Nie hide Gunome-Midare Ba within.
Deep Saagari Boshi has Ko-Maru and a long-falling Fukashi Kaeri.
Ubu, Haagari Kurijiri Nakago has one Mekugi-ana.

     Sixteen Petal Kikumon with five-petal bud.
     Nemoto Izumi-no-Kami Fujiwara Kunitora
    Teikyo Gannen ju Gatsu Kichi Nichi
                Oshu Iwakidaira Junin