KYOTO  
  
HORIKAWA
   HORIKAWA-DEN
  
MISHINA      
   MORIOKA

OSAKA
   
KUNISADA

     KUNISUKE

    TSUDA
    OSAKA TAMBA
    HIDARE MUTSU  SAKAKURA
    IKKANSHI TADATSUNA
    OSAKA ISHIDO
    TAKAI
     OZAKI
     GASSAN
Copyright Robert Cole 2015
    No copying or distributing
Aizu
  ~Primer~

AIZU KANESADA 
 _______
KANESADA  KAN-EI 1624   MOTOOKI (SATSUMA) KAN-SEI 1789
___|____                ___|___
KANESADA                MOTOOKI  (HIDEKUNI)
___|____
KANESADA                NAGAMICHI______  KAN-BUN 1661
|__________          ____|____  ____|____
___|____  ___|____  NAGAMICHI  MICHINAGA
KANESADA  KANETOMO
___|____  ___|____
KANESADA  KANETOMO  


Aizu Kanesada
Nagasa: 2 Shaku 3 Sun 9 Bu (72.4cm)
Moto-Haba: 1 Sun (3.03cm)

Shinogi-Tsukuri, Ihori-Mune, little curve to Chu-Kissaki.
Standing Itame that runs. There is Ji-Nie.
High-standing Notare of Gunome Ba. Nie-Deki with Kinsuji and Sunagashi.
Chu-Sugu Komaru Boshi.
Ubu Kuengyo Nakago has one Mekugi-ana.

  Omi Daijo Fujiwara Kanesada
Teikyo Sannen Hachi Gatsu Hi


Shibata