OSAKA        KUNISADA
                             KUNISUKE

                          TSUDA
                          OSAKA TAMBA
                          HIDARE MUTSU - SAKAKURA
                          IKKANSHI TADATSUNA
                          OSAKA ISHIDO
                          TAKAI
                          OZAKI
                          GASSAN
Copyright Robert Cole 2015 - No copying or distributing
~Primer~
  Tsuda
SHINTO
UMETADA MYOJU  KEI-CHO 1596
___|____  
KUNIHIRO     
   |(HYUGA)               
   |_________ _________ _________    
___|___    __|___   __|___    __|___   
ECHIZEN    SETTSU   SETTSU    SETTSU  
KUNIKIYO  KUNISADA  KUNISUKE KUNISUKE
____________
TSUDA SCHOOL

OSAKA TSUDA - SETTSU PROVINCE
TSUDA
______
KUNISUKE |
SUKEHIRO  KAN-EI 1624

   |__________________
___|____   ___________|___ SUKEHIRO   SHINANO SUKEMUNE
   |________ _________ ____________________ _________
___|___  ___|____  ___|____ ____|____   ___|___ __|__ SUKENAO  SUKETAKA  HIROMASA MUNESHIGE   SATSUMA MUTSU
|___________              ___|__    TADASHIGE HIROCHIKA
___|____ ____|____         HIRAMA
SUKEMASA HIROCHIKA(2)     MUNESHIGE
TSUDA: ITAME HADA, fine KO-MOKUME, NASHIJI-like OSAKA Steel.
CHU-SUGUHA
in NIE,GUNOME-MIDARE, O-MIDARE, O-NOTARE MIDARE
with TOBI,
TORAN and CHOJI GUNOME-MIDARE mixed. HOTSURE
from NIOI.
OSAKA YAKIDASHI.


See Sukehiro
See Sukenao

Sukehiro (1)
Nagasa: 2 Shaku 6 Bu (62.41cm)
Moto-Haba: 9 Bu 2 Rin (2.78cm)
Nakago: 6 Sun 3 Bu (19.09cm)


Ota Yoshiaki Family Possession
Shinogi-Tsukuri, Ihori-Mune, evenly curved Ko-Kissaki.
Tightly knit Ko-Itame Hada showing Midare-Utsuri.
High-reaching Nioi-Deki Hana Flowers Choji-Midare Ba has leaning figures with much Ashi and Yo along the whole length. 
Omote Boshi is O-Maru style, Ura Komaru both long Kaeri. 
Ubu Nakago has one Mekugi-ana and Haagari rounded Kengyo.


     Sesshu Ju Fujiwara Sukehiro


Sukehiro Wakizashi Second Generation
Nagasa: 1 Shaku 7 Sun (50.2cm)

Made in Kanbun 5 or 6. At the
time Sukehiro was selected to make swords for Daimyo Inaba no Kami Aoyama, at Osaka Castle.
Kaku-mei, squared signature, prior to his Osaka elevation are rated O-Wazamono. Later works of Maru-mei, rounded signature, are rated only Ryo-wazamono.
Sukehiro invented the Toran-Midare Ba style, for which he is famous.

     Echizen-no-Kami Sukehiro
Sukehiro  Second

Sukehiro Katana
Nagasa: 2 Shaku 5 Sun 1 Bu (76.2cm)
Moto-Haba: 1 Sun 5 Rin (3.18cm)
Nakago: 7 Sun 7 Bu (23.48cm)


Yamamoto Family Possession
Shinogi-Tsukuri, Ihori-Mune, Sakizori Chu-Kissaki Katana.
Ko-Itame Hada with thin veil of Ji-Nie.
Notare O-Gunome Ba mix in clear and deep Nioi-Fukashi and Nie with streaming Sunagashi. Notare-style Yakidashi.
Notare-Komi Boshi has Maru to deep Kaeri.
Ubu,
Haagari Kengyo Nakago has a second Mekugi-ana above the Jiri.

    
Tsuda Echizen-no-Kami Sukehiro
     Kan-Bun Shichi-nen Ni-Gatsu Hi

Sukehiro

Sukehiro Wakizashi
Nagasa: 1 Shaku 8 Sun 2 Bu (55.15cm)
Moto-Haba: 1 Sun 5 Rin  (3.18cm)
Nakago: 5 Sun (15.15cm)


Seihan Tokuichiro Family Possession
Shinogi-tsukuri, IHori-Mune, shallow curve to Chu-Kissaki. Bo-Hi resolves in Maru-Dome.
Ko-Itame Hada has thin Ji-Nie.
Suguha with gentle Aski-Notare in deep Nioi-Fukashi and Ko-Nie.
No Yakidashi.
Sugu Ko-Maru Boshi.
Ubu, Kengyo Nakago has two Mekugi-ana.


    
Tsuda Echizen-no-Kami Sukehiro
    
Kan-Bun Kyu-nen Ni-Gatsu Hi
Sukehiro Wakizashi

Sukehiro Wakizashi
Nagasa: 1 Shaku 8 Sun 3 Bu (55.45cm)
Moto-Haba: 1 Sun 5 Rin (3.18cm)
Nakago: 5 Sun 7 Bu (17.27cm)


Yoshida Satoko Family Possession

Shinogi-Tsukuri, Ihori-Mune, wide-blade, shallow Sori to elongated Chu-Kissaki.
Ko-Itame Hada has Ji-Nie
Chu-Suguha in deep Nie and Nioi-Fukashi where Kinsuji is found.
No Yakidashi.
Notare-Komi Boshi to Togari-like Ko-Maru and short and abrupt Kaeri.
Ubu Kengyo Nakago with double Kesho Yasuri and one Mekugi-ana.


  
Tsuda Echizen-no-Kami Sukehiro
  
Enpo Roku-nen Hachi-Gatsu Hi

Juyo Bunkazai
Sukehiro Katana

Nagasa: 2 Shaku 3 Sun 5 Bu (71.12cm)
Moto-Haba: 1 Sun 5 Rin (3.18cm)
Nakago: 7 Sun 6 Bu (23.03cm)


Okano Taromatsu Family Possession

Shinogi-Tsukuri, Ihori-Mune, shallow Sori to Chu-Kissaki.
Ko-Itame Hada has clear Ji-Nie
Toran-Midare Ba in profuse Ko-Nie and clear Nioi-Fukashi.
No Yakidashi.
Asaki-Notare Boshi has Ko-Maru and Hakikake.
Ubu Yamagata Nakago one Mekugi-ana.


  
Tsuda Echizen-no-Kami Sukehiro
  
Enpo Shichinen Ni-Gatsu Hi

Sukehiro Wakizashi
Nagasa: 1 Shaku 7 Sun 3 Bu 5 Rin (52.57cm)
Moto-Haba: 9 BU 8 Rin (2.97cm)
Nakago: 5 Sun 6 Bu (16.97cm)


Okano Taromatsu Family Possession
Shinogi-Tsukuri, Ihori-Mune, shallow Sori with Chu-Kissaki.
Ko-Itame Hada has Ji-Nie
Toran Midare Ba with Tama is of clear Nioi-Fukashi and thick Ko-Nie. Sunagashi.
Saagarie Ko-Maru Boshi of medium Kaeri.
Ubu Yamagata Nakago with double Kesho Yasuri and one Mekugi-ana.


    
Tsuda Echizen-no-Kami Sukehiro
    
Enpo Hachinen Hachi Gatsu HiSukenao Katana

Sukenao Katana
Nagasa: 2 Shaku 3 Sun 5 Bu (71.2cm)
Moto-Haba: 1 Sun 2 Rin (3.1cm)
Nakago: 7 Sun 3 Bu (22.11cm)


Kawai Masateru Family Possession

Shinogi-Tsukuri, Mitsu-Mune, shallow Sori to Chu-Kissaki.
Ko-Itame Hada has clear Ji-Nie
Gunome Toran-Midare Ba in Ko-Nie and clear and serene Nioi and
deep-falling Ashi exemplifies. There is Osaka Yakidashi.
Hiro-width Boshi has Ko-Maru Kaeri.
Ubu Kengyo Nakago has double Kesho Yasuri and two Mekugi-ana.


    
Tsuda Omi-no-Kami Sukenao
    
Tenwa San-nen Ni-Gatsu Hi

Sukenao Katana

Sukenao Katana
Nagasa: 2 Shaku 3 Sun 6 Bu (71.51cm)
Moto-Haba: 1 Sun 1 Bu (3.33cm)
Nakago: 7 Sun 5 Bu (22.73cm)


Hashimoto Kuge Family Possession

Shinogi-Tsukuri, Ihori-Mune, wide-blade, shallow Sori, Chu-Kissaki.
Ko-Itame Hada has thin veil of Ji-Nie
Toran Ba holds O-Gunome that sees striating Sunagashi and Kinsuji in deep Ko-Nie and Nioi-Fukashi. Osaka Yakidashi.
Chu-Sugu Boshi has Ko-Maru in Hakikake.
Ubu Kengyo Nakago has double Kesho Yasuri and one Mekugi-ana.


    
Tsuda Omi-no-Kami Sukenao
                                            Goshu Takagi
    
Tenwa San-nen Hachi-Gatsu Hi

Sukenao Katana

Tokyo National Museum

Sukenao Katana
Nagasa: 2 Shaku 3 Sun 7 Bu (71.8cm)

Tokyo National Museum

Shinogi-Tsukuri, Ihori-Mune, wide-blade, shallow Sori, O-Kissaki.
Ko-Itame Hada has thin veil of Ji-Nie
Toran Ba of O-Gunome with Tobi-Yaki in deep Nioi-Fukashi and Ko-Nie.

Sunagashi and Kinsuji attend.
Midare-Komi Saagari Boshi has Ko-Maru.
Ubu Kengyo Nakago has double Kesho Yasuri and one Mekugi-ana.

    
Omi-no-Kami Takagi Ju Sukenao
    
Enpo Rokunen Ku Gatsu Kichi Nichi
Tsuda Sukehiro Katana
Nagasa:
2 Shaku 1 Sun 8 Bu (66.1cm)

Shinogi-Tsukuri, Ihori-Mune Chu-Kissaki.
Chikei knifes knit Ko-Itame Mokume Hada.
Wonderful Choji Gunome O-Toran Ba that reaches the Shinogi.
Osaka Yakidashi.
Gunome Saagari Boshi with Ko-Maru.

Ubu Kengyo Nakago and particularly robust Kaku-Mei.
Echizen-no-Kami Sukehiro