KYOTO
   
HORIKAWA
    HORIKAWA-DEN
   
MISHINA
    MORIOKA
OSAKA
   
KUNISADA

     KUNISUKE

    TSUDA
    OSAKA TAMBA
    HIDARE MUTSU  SAKAKURA
    IKKANSHI TADATSUNA
    OSAKA ISHIDO
     TAKAI
     OZAKI
     GASSAN
Copyright Robert Cole 2015
 No copying or distributing
Osaka
  ~Primer~
SETTSU PROVINCE
 
OSAKA ISHIDO

ISHIDO
        |_____________
____|______      ____|_____
TAMEYASU    YASUHIRO (IYO) KAN-BUN 1661
 (KII)                        |____________ ____________
                          ____|_____     _____|_____            _|_
                          YASUHIRO   YASUNAGA          KII
                                  _____________|______        YASUTSUNA
                                  TATARA NAGAYUKI

OSAKA ISHIDO:
KO-MOKUME HADA.   CHOJI-MIDARE BA,
O-CHOJI GUNOME-MIDARE with TOGARI
and ASHI in NIE and
NIOI. KINSUJI.

NAGAYUKI TEN-WA (t: KAWACHI-no-KAMI YASUNAGA: OSAKA ISHIDO. 
TATARASHIROBEI. Late KII.Moved between KII to
OSAKA. Part of the KISHU ISHIDO Group. He pursued
ICHIMONJI style OBUSA CHOJI-MIDARE BA. WAKIZASHI
and TANTO are seen.
Made Standing ITAME HADA with JI-NIE, some with
standing MIDARE-UTSURI. MASAME in the SHINOGI-JI.
OBUSA CHOJI-MIDARE in tight NIOI-GUCHI is expected.
Also, SUE-BIZEN style GUNOME-MIDARE BA with TOGARI
having ASHI and YO.
MIDARE BOSHI has TOGARI turn.
EDO ISHIDO MITSHIRA also pursued OBUSA CHOJI-MIDARE
forms. BOSHI for TATARA is high and if present,
CHOJI with TATARA will differentiate.
Rated Saijo Wazamono Supreme Sharpness.
NAGAYUKI SAKU
TATARA NAGAYUKI
SESSHU OSAKA JUN AGAYUKI
NAGAYUKI OITE SETTSU-no-KUNI SAKU KORE

TATARA NAGAYUKI SETTSU-no-KUNI SAKU KORE


Tatara Nagayuki
Nagasa:2 Shaku 4 Bu (61.81cm)
Moto-Haba: 1 Sun 1 Bu 5 Rin (3.48cm)
Nakago: 5 Sun 4 Bu (16.36cm)


  Ise Torahiko Family Possession.
Shinogi-Tsukuri, Ihori-Mune, deeply curved to elongated Chu-Kissaki.
Itame Hada that runs. masame in te Shinogi-Ji and Mokume in the Koshi-Moto.
Mounding Hiraki Gunome-Midare Ba fills the Ji and sends Tobi-yaki across the Shinogi in this largely Nioi-Deki Hamon.
  Omote Boshi is Midare-komi to Yakizume while Midare-Komi Ura is Maru Kaeri.
Ubu Kurijiri Nakago has one Mekugi-ana.

Tatara-shi Nagayuki
Oite Settsu-no-Kuni Saku KoreTatara Nagayuki
Nagasa:2 Shaku 3 Sun 4 Bu 5 Rin (71.06cm)
Moto-Haba: 1 Sun (3.055cm)
Nakago: 6 Sun 2 Bu (18.8cm)


Shinogi-Tsukuri, Ihori-Mune, Shinogi-Taka Chu-Kissaki.
Strongly standing Ko-Itame Hada.
High-rising Daibo and Juka Choji-Midare reach for the Shinogi. There are Ashi and Yo and some Ko-Nie. Strong Kinsuji snake through the lower.
Boshi is Hiro width Gunome with Ashi that turns on a point.

Ubu Kurijiri Nakago with one Mekugi-ana.

    Nagayuki Oite Settsu-no-Kuni Osaka
                  Motte Namban Testsu Kita Kore
    Teikyo Sannen Ni Gatsu Hi
Tatara Nagayuki
Nagasa:2 Shaku 2 Sun 5 Bu (68.18cm)
Moto-Haba: 9 Bu 8 Rin (2.97cm)
Nakago: 7 Sun 2 Bu (21.82cm)


Okuwaki Shigenobu Family Possession.
Shinogi-Tsukuri, Ihori-Mune, somewhat deep Sori to Ko-Kissaki.
Ko-Itame Hada runs while Masame is seen in the Shinogi-Ji.
Nioi-Deki Choji Ko-Choji-Midare mix with Ashi and Yo and some Ko-Nie.
Notare-Komi Boshi is Hiro width with Ko-Maru.

Ubu Kurijiri Nakago with one Mekugi-ana.

   Nagayuki Oite Settsu-no-Kuni
   Motte Namban Testsu Kita Kore
   Teikyo Yon Ichinen Ku Gatsu Kichi Nichi


Shibata
Bitchu-no-Kami Yasuhiro
Nagasa: 1 Shaku 9 Sun 2 BU (58.2cm)
Moto-Haba: 1 Sun 1 Bu (3.33cm)


Kanbun Jidai
Shinogi-Tsukuei, Ihori-Mune, wide, strong, braod Chu_Kissaki.
Ko-Itame Hada with Ji-Nie. Jigane stronger at the Habaki-Moto.
Ichimonji style Gunome Choji-Midare Ba with much Ashi and Yo. Nioi is defined.
Midare-Komi Boshi has Togari turn and medium fall.
Ubu Kengyo nakago has one Mekugi-ana.


 
Bitchu-no-Kami Tachibana YasuhiroWalter Compton Collection
Yasuhiro
Nagasa: 1 Shaku 8 Sun 2 Bu (55.2cm)

Shinogi-Tsukuri, Ihori-Mune with Chu-Kissaki
Itame Hada with Masame in the Shinogi-Ji. Ji-Nie.
Hiro-width Notare has Ko-Gunome Midare in Nioi and Nie with Sunagashi sweeping through figures.
Chu-Sugu Hakikake Boshi.
Ubu, Kengyo Jiri with one Mekugi-ana.

Bitchu-no-Kami Tachibana YasuhiroYasuhiro
Nagasa:2 Shaku 3 Sun 8 Rin (69.8cm)
Moto-Haba: 1 Sun 5 Rin (3.1cm)
Nakago: 6 Sun 3 Bu (19.1cm)


3rd or 4th generation.

Shinogi-Tsukuri, Ihori-Mune, deep Sori to Chu-Kissaki.
Mokume Hada and running
Sugu Ko-Midare of Ko-Gunome with Ashi in Nioi and Ko-Nie.
Chu-Sugu Boshi with Kinsuji to Ko-Maru and long Kaeri.

Ubu Kengyo Nakago with one Mekugi-ana.

    Bitchu-no-Kami Tachibana Yasuhiro