KYOTO   HORIKAWA
                      HORIKAWA-DEN
                      MISHINA
                      MORIOKA

OSAKA        KUNISADA
                             KUNISUKE

                          TSUDA
                          OSAKA TAMBA
                          HIDARE MUTSU  SAKAKURA
                          IKKANSHI TADATSUNA
                          OSAKA ISHIDO
                          TAKAI
                          OZAKI
                          GASSAN
Kyoto  ~Primer~  YAMASHIRO PROVINCE     
HORIKAWA School
KO-MOKUME with JI-NIE. HIRO-SUGUHA, SUGU-KUZURE BA,
O-NOTARE O-MIDARE BA in NIE. O-HAKO GUNOME-MIDARE.
SUNAGASHI. HAMON can be FUKASHI.
UMETADA MYOJU  KEI-CHO 1596
   |_____________ ________ _________ ___________ ___|____     ____|___ ____|____  ___|____  _____|____ KUNIHIRO     TERUHIRO TADAYOSHI  MUNEYUKI  SHIGEYOSHI
   |(HYUGA)                     ____|____       |__________    |                            YOSHIHIRA   ____|____  ____|____
   |_________ _____ ____ _____ ____         YOSHINOBU  MUNEYOSHI
   |     ___|____ | ___|____ | ___|____    ____|____

   |     KUNIYASU | MASAHIRO | KUNITOMO    YOSHINOBU

   |            ___|____   ___|_____

   |           KUNIYUKI   KUNIMICHI See HORIKAWA DEN
   |_____ _________ _____    |___________ _________    |  ___|____  ___|____ | ___|_____  ____|____  ___|____    |  KUNIMASA  KUNITAKE | KUNIMICHI  KUNITSUGU  TADAKUNI
   |   ____________|____ |___ _________ _______________
   |   MUSASHI YOSHITAKE ___|____  ___|____      _____|_____
   |                     ARIYOSHI  HIROYUKI      MAN-JI 1658
   |_________ _________ _________                _____|____
___|___    __|___   __|___    __|___       ____|____  ____|____
ECHIZEN    SETTSU   SETTSU    SETTSU       TOSHINAGA  TOSHINAGA
KUNIKIYO  KUNISADA  KUNISUKE KUNISUKE
HORIKAWA Founder  * The capitol awaited our traveler *
KUNIHIRO TEN-SHO to KEI-CHO (f: KUNIMASA): TANAKAKINTARO. 
      Accepted SHINANO-no-KAMI in 1590. He had been retainer for 
the ITO Family in HYUGA, who had fallen into decline after
TEN-SHO 4.
 See HYUGA

He moved to SHIMOTSUKE to make swords at the ASHIKAGA
Castle, supposedly from where we have his two famous
NAMBOKUCHO copies for NAGAO AKINAGA. See the swords in
SHIMOTSUKE Although the origin in the Mei states Kyushu Hyuga.
It is from this time, the TEN-SHO, he established "HORIKAWA"
to his name. Finally he moved to the Capitol and the UMETADA
School to be a main Founder of the SHINTO. He is known as the
father of SHINTO.
He was a long time retainer for the Ii Family.
Running ITAME with JI-NIE. MASAME in the SHINOGI-JI.
His early work, dubbed the "TEN-SHO Period," said to
resemble that of his father.          -Early: SUGU GUNOME, GUNOME-MIDARE in tightly held NIOI.         -Later: SUGU NOTARE-MIDARE  GUNOME-MIDARE, KO-MIDARE,                 O-MIDARE, and NOTARE in NIE and NIOI-FUKASHI with                 KINSUJI and SUNAGASHI. BOSHI: MIDARE NIE-KUZURE                  - with TOGARI. KUNIHIRO died an old man in the                  spring of 1614. See SHINTO - YAMASHIRO                        Appraisal note - Early: Tight NIOI                                         Late: NIOI is FUKAi
Tokubetsu Juyo Kunihiro  Tokubetsu Juyo Kunihiro


Juyo Bunkazai
Umetada Myoju Tachi

Nagasa:2 Shaku 1 Sun 3 Bu (64.7cm)
Moto-Haba: 9 Bu 8 Rin (2.97cm)
Nakago:5 Sun 8 Bu (17.6cm)


Soma Yoshitane Family Possession.
Shinogi-Tsukuri, Ihori-Mune, slight Sori to elongated Chu-Kissaki.
Tachi-Omote Bo-Hi with a frame holding a Standing Boji and Fudo.
Tachi-Ura has Bo-Hi and a frame holding Kurikara Dragon.
Ko-Itame Hada with Masame that stands has Ji-Nie and some Chikei.
Ko-Notare in tight Nioi and Ko-Nie shows some Sungashi.
Midare-Komi Boshi with Togari on Omote and Hakikake on Ura.
Ubu Yamagata Nakago has two Mekugi-ana. Signed Tachi-Mei:


Yamashiro Nishijin Junin Umetada Myoju (Kao)
Keicho Sannen hachi Gatsu Hi  - Tako Fukatoshi

Juyo Bunkazai
Umetada MyojuJuyo Bunkazai
Umetada Myoju Hocho Tanto

Nagasa: 8 Sun 4 Bu (25.45cm)
Moto-Haba: 1 Sun 4 Bu (3.3cm)
Nakago: 4 Sun 1 Bu (12.4cm)


Furukawa Shigesumi Family Possession.
Omote Katakiri-tsukuri, Ura is Hira-Tsukuri. Mitsu-Mune, wide blade with shallow Sori. Raised Bonji and Fudo in a frame on Omote and Flaming Tama with Kurikara chasing on Ura.
Standing Itame Ko-Mokume Hada.
Gentle Asaki-Notare wherein a subtlety of Ko-Gunome Ba becomes more complex in the mid.
Notare-Komi Boshi is Ko-Maru Kaeri.

Ubu Nakago is Yamagata-Jiri with one Mekugi-ana.

     Yamashiro Nishijin Junin Umetada Myoju
     Keicho Ju Sannen Hachi Gatsu Kichi Nichi
     Shoji Shinzo Chodai
 
Iga-no-Kami Kinmichi

Juyo Bunkazai
Umetada Myoju Katakira Dambira

Nagasa:1 Shaku 3 Sun 2 Bu (40cm)
Moto-Haba: 1 Sun 2 Bu 7 Rin  (3.8cm)
Nakago: 5 Sun 1 Bu (15.4cm)


Handa Toshihira Family Possession.
Katakiri, Omote and Hira-tsukuri, Ura. Wide blade with slight Sori.
Standing Ko-Itame Ko-Mokume Hada that runs to Masame along the Mune. There is Ji-Nie.
Ko-Notare of Ko-Gunome with Ashi-iri that becomes wider in the upper. Clear Nioi and Ko-nie. Sunagashi streams through figures.
Ko-maru Boshi has Fukashi Kaeri.
Ubu Yamagata Nakago has three Mekugi-ana, one lined and one filled.

     Yamashiro Nishijin Junin Umetada Myoju
                                                     Saku Juichi-sai
     Genwa Yonen Go Gatsu Juichi Hi
Kunihiro Ken - Kokuho

Kunihiro Ken - Kokuho
Nagasa: 30.8cm
Moto-Haba: 2.95cm


Gift to Shrine. Ken with single Hi on the Shinogi, both sides.
Ko-Itame Hada with thin Ji-Nie.
Very slightly Asaki-Notare Suguha where the upper widens. Nioi is lush and the upper is bathed of Nie-Deki.
Notare-Komi Boshi that is Tsuyo - strong.
Kurijiri Nakago has one Mekugi-ana and signed in his familar broad strokes.

    Kunihiro
    Kozan Shonin Kishin
Kunihiro Tachi - Kokuho

Kunihiro Tachi - Kokuho
Nagasa: 66.5cm
Moto-Haba: 3.2cm


Shinogi-Tsukuri, Mitsu-Mune, elongated Chu-Kissaki.
Running Ko-Itame with Masame Hada has Ji-Nie.
Chu-Sugu Ko-Midare Ba in tight, clear Nioi and an always insisting Nie-Deki Habuchi. Hamon rises to Hiro-width in the Monouchi where Tobi-Yaki stands out.
Asaki-Notare Hiro-Sugu Boshi has Ko-Maru.
Ubu haagari Kurijiri Nakago has one Mekugi-ana and signed above across the Shinogi.
     Kunihiro
Juyo Bunkazai
Kunihoro Tachi

Nagasa:2 Shaku 5 Sun 5 Bu (77.3cm)
Moto-Haba: 1 Sun 7 Bu  (5.2cm)
Nakago: 7 Sun 2 Bu (21.8cm)


Taguchi Ginosuke Family Possession.
Shinogi-Tsukuri, Ihori-Mune, Chu-Kissaki.
Running Ko-Itame Hada has Ji-Nie.
Tachi-Omote: Bo-Hi, Tsume "Claw", Bonji and Fudo with Tama Jewel.
Tachi-Ura:
Bo-Hi to Tsume "Claw" Bonji and Bu-un Chokyu.
Notare Hamon line rises high in the upper and lower but is calm through the mid. Gunome-Midare Ba has Togari and Tobi-yaki pushing along and through the Habuchi into Nijuba like forms. Clear Nioi-Fukashi where Nie becomes Ara-Nie. Moto terminates with long Yakidashi.
Gunome Tobi and Tama continues into a nearly full Boshi that falls against the Mune.
Ubu Yamagata Nakago. two Mekugi-ana.


Nishu Furuya Shi Ju Kunihiro Yamabushi Shiji Saku Kore
Tensho Juninen Ni Gatsu Higan
Tachi Shu-no-Hi Kyo-Koku Ju Handa Shinshichiryo Fujiwara Sukeyasu

Juyo Bunkazai
Horikawa Kunihiro Dambira
Nagasa:1 Shaku 5 Sun 1 Bu (45.75cm)
Moto-Haba: 1 Sun 1 Bu  (3.33cm)
Nakago: 4 Sun 3 Bu (13.03cm)


Taguchi Ginosuke Family Possession.
Hira-Tsukuri, Ihori-Mune, gentle Niku and shallow Sori.
Omote: Bonji, TaiHi Ta MonTen and Rendai.
Ura: Bonji and Daikoku.
Running Ko-Itame Hada to Masame along the Mune. there is Ji-Nie. 

An energetic Notare holds Gunome-Midare Ba with Ashi and Yo in Ko-Nie and clear Nioi. There are Tobi-yaki. 
Midare-Komi Boshi with Maru and Fukashi Kaeri-naga.
Haagari Kurijiri
Nakago is Ubu with one Mekugi-ana.


Nishu Furuya Ju Kunihiro Saku
Tensho Ju Yonnen Hachi Gatsu Hi 


Horikawa Kunihiro

Horikawa Kunihiro
Nagasa: 2 Shaku 1 Sun 1 Bu (63.93cm)
Moto-Haba: 1 Sun 2 Rin (3.07cm)
Nakago: 6 Sun 4 Bu (19.39cm)


Etani Seito Family Possession
Shinogi-Tsukuri, Ihori-Mune, Sakizori to elongated Chu-Kissaki.
Standing Itame Hada that is running. Ji-Nie.
Gunome-Midare Ba in tight Nioi and Ko-Nie is broken apart by reaching Togari fingers and Tobi-yaki. Ashi and Yo competes with profuse Mura-Nie.
Midare-Komi Boshi is beset with Tobi islands. Mune-yaki falls with the Kaeri.
Ubu, haagari Kurijiri Nakago has two Mekugi-ana.

   
Nishi Furuya Ju Kunihiro Saku
    Fujiwara Kenji To
                   Tensho ju Yonnen Gatsu HiHorikawa Kunihiro

Juyo Bijutsu-Hin
Horikawa Kunihiro Dambira

Nagasa: 1 Shaku 3 Bu (31.21cm)
Moto-Haba: 1 Sun (3.03cm)
Nakago: 3 Sun 5 Bu (10.6cm)


Ise Torahiko Family Possession
Hira-Tsukuri, Ihori-Mune, wide, thin blade with gentle Sori.
Omote has a carved Jo staff.
Ura: Yume Ko-Ume Ri Ta - and Hotei
Itame Hada has thin veil of Ji-Nie.
Mounding and jostling Gunome-Midare Ba with Ashi and Yo. Nioi-guchi is tight and Mura-Nie attends. Sunagashi sweeps through.
High-reaching Midare-Komi Boshi where Togari turns against a long Fukashi Kaeri. .
Ubu, Kurijiri Nakago has one Mekugi-ana.

     
Nishu Ju Shinano-no-Kami Kunihiro Saku
     Tensho Ju Hachi-nen Hachi Gatsu Hi
     Oite Yashu Ashikaga Gakko Ushi