Copyright Robert Cole 2015 - No copying or distributing -
The Eight DO
SAIKAIDO - The Eight Roads of KOTOHYUGA                    ______
                           GESSAI(1) from CHIKUGO JI-AN 1021   
                           ___|______________ 
                           GESSAI(2) SADAYUKI EI-SHO 1046

GESSAI: SADAYUKI from CHIKUGO. Many generations, check the sword
        from time.
     GESSAI SADAYUKI
     NISHU JU MINAMOTO SADAYUKI

__________________________   AWATAGUCHI TOJIRO HISAKUNI KEN-KYU 1190                   ___|____                    HISAKUNI KO-CHO 1261                     _|_                    ____|____(last of line)                   HISAYOSHI O-EI 1394    Early works in YAMASHIRO style.                 _________                  HISATSUNA                           ___|____ (YASUNAWA)                         KUNIMASU YASUTSUNA O-EI 1394 __________ MITSUSHIGE O-EI 1394      NISHU FUKUSHIMA JU MITSUSHIGE]      NISHU FUKUSHIMA JUNIN MITSUSHIGE SAKU     _________                   ___________________ _________      SANEYOSHI KA-KICHI 1441     AWATAGUCHI HISAKUNI HISATSUGU  _________
- BUN-MEI 1469 -
    HISAYOSHI CHO-ROKU 1457                  


HYUGA HORIKAWA
_________
FURUYA JU                       
   |_______________________     
___|____   -brothers-   ___|____
SANEMASA  TEN-MON 1532  SANEMOTO     SANEMASA: SAKA CHOJI-MIDARE.
   |__________ __________ _________    
___|____  ____|____   ___|____  ___|____ 
SANETADA  SANEKATSU   SANEMASA  SANENAGA EI-ROKU 1558  
___|____  EI-ROKU 1558   |_____________________ 
KUNIMASA              ___|____              ___|____
   | TEN-SHO 1573     SANEHISA TEN-MON 1532 SANETADA TEN-SHO 1573
___|_____________________________
HORIKAWA SHINANO-no-KAMI KUNIHIRO  
 TEN-SHO to KEI-CHO 1573 to 1596 
 - Founder of SHINTO HORIKAWA -

KUNIMASA TEN-SHO (f: SANETADA): RYOHAKU. TANAKA family. His son
        was the famous HORIKAWA KUNIHIRO. Normal-width TANTO. 
        SUGU GUNOME HA in KO-NIE. BONJI or simple motif HORIMONO.
        KUNIMASA resembles the earlier work of his son.


HORIKAWA Founder  * The capitol awaited our traveler *
KUNIHIRO TEN-SHO to KEI-CHO (f: KUNIMASA): TANAKAKINTARO. 
      Accepted SHINANO-no-KAMI in 1590. Retainer of the ITO Family 
who fell into decline after TEN-SHO 4. This began a forced
relocation, first to the ASAHIKAGA Castle of NAGAO AKINAGA.
See SHIMOTSUKE. and then on the UMETADA School in KYOTO to
found the SHINTO. See KYOTO SHINTO.
Running ITAME with JI-NIE. MASAME in the SHINOGI-JI.
His early work, dubbed the "TEN-SHO Period," said to
resemble that of his father.        -Early: SUGU GUNOME, GUNOME-MIDARE in tightly held NIOI.       -Later: SUGU NOTARE-MIDARE  GUNOME-MIDARE, KO-MIDARE,               O-MIDARE, and NOTARE in NIE and NIOI-FUKASHI with               KINSUJI and SUNAGASHI. BOSHI: MIDARE NIE-KUZURE                - with TOGARI. KUNIHIRO died an old man in the                spring of 1614. See SHINTO - YAMASHIRO                        Appraisal note - Early: Tight NIOI                                          Late: NIOI is FUKAi
See SHIMOTSUKE for examples
Tokubetsu Juyo Kunihiro 
Tokubetsu Juyo Kunihiro 
Kunihiro Dambira - Juyo Bunkazai
Nagasa:1 Shaku 1 Sun 5 Bu (45.8cm)
Moto-Haba: 1 Sun 1 Bu (3.3cm)
Nakago: 4 Sun 3 Bu (13cm)


Hira-tsukuri, Mitsu-Mune elongated Dambira.
Omote Hori has Ten-Hi-Ta-Mon-Ten between a Bonji and Rendai Lotus. Ura has Bonji and Daikoku - God of Good Fortune.
Running Itame Mokume mix with Ji-Nie.
Ko-Midare Gunome-Midare Ba in tight Nioi and Ko-Nie. Toki-yaki abounds in the upper.
Midare-Komi Boshi where Ara-Nie rises from Hakikake and Nie-Kuzure Ba.
Ubu Haagari Kurijiri Nakago has one Mekugi-ana.


Nishu Koya Ju Kunihiro Saku
Tensho Ju Yonnen Hachi Gatsu Hi
HYUGA
_________
KANETSUGU TEI-JI 1362
_________
KANETSUGU TEN-MON 1532

     NISHU USHIJIMA JU KANETSUGU
     NISHU USHIJIMA JU SHIKIBUnoJO KANETSUGU


EI-SHO 1504__ ________ ________ ________ ________ ________ ____
___|____ ____|____ ___|____ ___|____ ___|____ ___|____ ___|___ |
SANEMARU SANESHIGE SANENARI SADANARI KUNINOBU MASAYASU MASAARI |
                                                     ________ _|
TEN-MON 1532__ ________ ________ _________      ____|____ ___|___
____|____ ____|____ ___|___ ____|____ ____|____ MASAKATSU MORINAO
YOSHIHISA SANEMITSU IYEYUKI YOSHIMUNE SHIGEATSU 


________ ________ _______
SANENAGA SHIGEAKI OKITADA
   - EI-ROKU 1558 -

_________ ________ ______ ________                  
MICHINORI KUNITOKI SANEYO SANEHIDE TEN-SHO 1573 
Return to: SiteMap
Glossary