Copyright Robert Cole 2015 - No copying or distributing
The Eight DO
SAIKAIDO - The Eight Roads of KOTOOSUMI
__________________
YAMASHIRO KUNITOMO TORIN SHO-GEN 1207        TORIN of KYOTO,
________                                     the AWATAGUCHI
HISAKUNI SHO-KYU 1219 
____|____ 
HISAYOSHI SHO-KYU 1219 
    |__________________________________________________________
____|____                  ____|____                            |
HISATSUMU TEI-O 1222       YOSHIHISA KEN-CHO 1249               |
____|____                  ____|____                            |
HISAMOCHI SHO-O 1288       YOSHIYASU SHO-CHU 1324               |
________                                     ___________________|
SADAKIYO KA-GEN 1303                     ___|____           
_________                                MOTOKUNI KAN-KI 1229   
HISAMITSU O-AN 1368                      ___|____   
__________________                       MOTOKUNI EI-NIN 1293   
ICHIYASU (NOBUYASU) BUN-MEI 1469    
SUGUHA SUGU KO-MIDARE HA.       


HISAKUNI O-AN: Holder to the AWATAGUCHI style, he is considered a
        student of the AWATAGUCHI HISAKUNI method.
     GUSHU JU RAI HISAKUNI

SHIGEAKI:
Learned his craft in TAKAKUMA. The line of SHIGEAKI was a constant
        presence in MUROMACHI OSUMI. Running AYASUGI HADA. SUGUHA
        in falling NIOI.
________                                    ________
SHIGEAKI O-EI 1394                          KAZUYASU BUN-MEI 1469
____|___                                    ___|____
SHIGEAKI KYO-TOKU 1457                      KAZUYASU TEN-MON 1532
____|___
SHIGEAKI MEI-O 1492            KAZUYASU: NAMINOHIRA style AYASUGI
____|___                               with MASA. SUGU KO-GUNOME.
SHIGEAKI TEN-MON 1532     ________
                          MASAHIDE TEN-MON: SUE-BIZEN MOKUME (not
                          as well knit). Open-valley GUNOME-CHOJI.
_________                    __________
SUKECHIKA EI-SHO 1504        SHIGEYOSHI (SHIGENAMI) KYO-ROKU 1528
____|____    KINOSHITA        ITAME MASAME. SUGU GUNOME-MIDARE.
SUKECHIKA EI-ROKU 1558        Known for HORIMONO.
_________                         ________ _________
MASATSUGU EI-ROKU 1558            SADAYORI SHIGESADA TEN-MON 1532
 GASSAN      __________ _________ _______ __________
             YOSHISHIGE NORISHIGE IYEHIDE YOSHISHIGE TEN-SHO 1573
                                           _________
                                           SHIGEKAMA KEI-CHO 1596
                                           ____|___            
                                           SHIGEAKI KAN-EI 1624

OSUMI           UJISADA Brings UJIFUSA's SOSHU to OSUMI
SATSUMA provided home to UJIFUSA and and last house for his SOSHU
style. Pupil, UJISADA brought the teachings and name for the 
UJISADA SHINTO, last hold for SOSHU - waiting for SUISHINSHI to
come find it.


WAKASA no KAMI - BINGO no KAMI   
_______
UJIFUSA TEN-SHO - KEI-CHO 1596  
   |______________________ ___________________________
___|___          _________|___                    ____|____
UJIFUSA          OSUMI UJISADA(1) KEI-CHO 1596    SHIGEKANE 
KAN-EI 1624     __________|___                    KEI-CHO 1596
                UJISADA SHINTO

    


    
OSUMI UJISADA was the first master of the UJISADA SHINTO. His teacher, UJIFUSA, came from MINO bringing SOSHU tradition to SATSUMA. 
UJIFUSA is considered the key to the survival of SOSHU style (which fell away elsewhere). 

SATSUMA was one of the "Seven Provinces of SHINTO" and, while the eras' social and political events were theatered in the riches of OSAKA, KYOTO and EDO, his became the established SHINTO school (along with HIZEN-TO) along an otherwise "sleepy" Old SAIKAIDO Road. 


    
Sho-shin
Glossary