Copyright Robert Cole 2015 - No copying or distributing
The Eight DO
SAIKAIDO - The Eight Roads of KOTOSATSUMA  - Heian Sword Making begins near Sarumata Jinja - the Monkey Shrine
-Soft Steel
-Suguha
-Yakiotoshi

SENJUIN smiths transfer in HEIAN bringing YAMATO style. High SHINOGI with low MUNE. Deep curve with FUNBARI.MARUMUNE. MOKUME HADA with MASAME. AYASUGI is a looked for mark. JI-NIE. HOSO-SUGU or CHU-SUGU KUZURE with KO-ASHI. HAKIKAKE and UCHINOKE. No KAERI. The similarities with YAMATO has brought a constant conjecture of transfer to many names.
________
MASAKUNI KO-NAMINOHIRA Founder from YAMATO EI-EN 987
  |___________________ ____________________ __________ 
__|______         ____|___              ___|____  ____|____ 
YUKIMITSU         YUKIYASU KAN-KO 1004  YUKIYASU  YASUTSUNA  
  | CHO-WA 1012       |______________________      CHO-WA 1012
  |               ____|____               ___|____  
  |               YUKIMITSU JI-AN 1021    YASUYUKI CHO-HO 999
  |                                       ___|____  
  |                                       YASUSADA CHO-GEN 1028
  |___________________________ _________________________           
__|______                 ____|____                  ___|____   
YUKIYOSHI CHO-GEN 1028    YASUTOSHI CHO-RYAKU 1037   SUKEHIRA 
  |__________ ___________ ____________                KAN-JI 1087
__|______ ___|____   ____|____     ___|____       
YOSHIYASU SUMIYASU   YOSHIYASU     YUKINOBU         
  - KA-HO 1094 -     TEN-KI 1053   KAN-JI 1087 

YUKIYASU EI-EN: MOKUME HADA. HOSO-SUGU KO-GUNOME with ASHI. 

________
YUKIYASU HO-GEN 1156          
    |________________________   
____|____                ____|____
CHIKAYASU GEN-KYU 1204   NOBUMITSU GEN-RYAKU 1184 
____|____
MORISHIGE TEM-PUKU 1233

YUKIYASU HO-GEN: KOSHIZORI, FUNBARI TACHI with KO-KISSAKI. ITAME
        with O-HADA has JI-NIE. KO-NIE HOSO-SUGUHA with ASHI and
        KO-GUNOME HA. YAKIBA: 1 SUN YAKI-OTOSHI. KIJI-MOMO 
        "Pheasant" NAKAGO signed above the ANA: YUKIYASU.

CHIKAYASU GEN-KYU (t: YUKIYASU): O-ITAME with MASAME. KO-CHOJI
        MIDARE in NIOI.

MORISHIGE TEM-PUKU (f: CHIKAYASU): 
      NAMINOHIRA MORISHIGE

________                                              
YUKIMASA HEI-JI: Strong KOSHIZORI, FUNBARI TACHI with KO-KISSAKI.
        SHIRA-KE running MOKUME that stands. SUGU KO-GUNOME HA 
        where SUNAGASHI runs through NIJUBA with TOBI-YAKI and 
        HOTSURE. YAKIBA strength advances in the upper. 
        BOSHI: SUGU finds KO-MARU. Style and name have evoked the
        theory of his being KO-SENJUIN YUKIMASA, son of YUKINOBU.
                           _________   
                           YUKIMITSU EI-JI 1141
                           ____|___    
                           NOBUYASU EI-MAN 1165 
                           ________  ________
                           YASUNOBU  YUKINOBU
                           - GEN-RYAKU 1184 -


Yukiyasu - Kokuho

Yukiyasu - Kokuho
Nagasa: 70.7cm
Moto-Haba: 2.8cm


Shinogi-Tsukuri, Ihori-Mune, narrow Koshizori, Funbari Tachi with Ko-Kissaki.
Itame Hada has Masame with thin Ji-Nie and running Chikei.
Generally Hoso-Suguha where Ko-Midare with Ko-Ashi takes in the mid. Nie is stately.
Boshi is Hoso-Sugu with Nie Hoture to Ko-Maru.
Ubu Kijimomo Kurijiri with one Mekugi-ana.

    Yukiyasu

SATSUMA KO-NAMINOHIRA School
________                                                                        ________
YUKIHITO KEN-KYU 1190                       MASAKUNI SHO-GEN 1207
_________                                   ___|____    
YOSHINAGA TEN-PUKU 1233                     YUKIHIRAKEN-PO 1213
________                                    ________              
SANEYASU KAN-GEN 1243                       SANEYASU SHO-KYU 1219 
___|____                                    _________             
SANEYUKI KEN-CHO 1249                       YOSHIMUNE KEN-CHO 1249
___|____              
NOBUSANE KO-CHO 1261  
___|____
NOBUYASU KO-AN 1278

NOBUSANE: O-ITAME AYASUGI. SUGU KO-MIDARE KO-GUNOME.


YUKIYASU BUN-EI: A short work period produced deeply KOSHIZORI
        KO-KISSAKI, FUNBARI TACHI. ITAME HADA with MASAME has 
        JI-NIE veil. KO-NIE and NIOI HOSO-SUGUHA falls to a 2 SUN
        YAKI-OTOSHI. 
        The NAKAGO is signed below the ANA: NAMINOHIRA YUKIYASU


YASUTSUGU: AYASUGI-HADA. NIOI-DEKI SUGUHA 
with KO-ASHI and KO-MIDARE in deep NIOI. 

                         ___|_____       
                         SUKECHIKA       
     _______________________| KEN-PO 1213
____|____                ___|____        
YASUTSUGU GEN-NIN 1224   YUKIHISA KAN-GEN 1243   
_________
YASUTSUGU BUN-EI 1264
____|____
YASUTSUGU BUN-PO 1317
____|____
YASUTSUGU RYAKU-O 1338
____|____
YASUTSUGU EN-BUN 1356
____|____   
YASUTSUGU O-EI 1394  
____|____   
YASUTSUGU O-NIN 1467 
____|____   
YASUTSUGU TEN-MON 1532

YASUTSUGU EN-BUN: TANIYAMA. Running AYASUGI. NIOI SUGUHA with 
        KO-ASHI. NIOI KO-MIDARE BA.

YASUTSUGU TEN-MON: Running ITAME HADA has JI-NIE. HOSO-SUGUHA
        shows HOTSURE from the line. GUNOME HA of weak NIOI.

SATSUMA - KO-NAMINOHIRA
________            
HARUYUKI KEN-JI 1275
___|____            
MASAYUKI EI-NIN 1293

HARUYUKI KEN-JI: AYASUGI. SUGU KO-MIDARE and KO-GUNOME HA.

_________
NOBUMITSU TOKU-JI 1306
___|____  
SADAYASU TOKU-JI 1306

NOBUMITSU TOKU-JI: O-ITAME with MASAME and AYASUGI. JI-NIE. SUGU
        KO-MIDARE GUNOME.  

_________                _________
YASUMITSU TOKU-JI 1306   YASUTOSHI           
____|____                ____|____           
YASUMITSU O-AN 1368      HIDEYOSHI BUN-PO 1317

________
YASUSUYE GEN-KYO 1321 
___|____              
YASUSUYE KA-KEI 1387  

YASUSUYE: Standing AYASUGI. Deep NIOI-DEKI SUGUHA. 
        BOSHI: KO-MARU.
________                    
YUKIHIRA RYAKU-O 1338

TANIYAMA
                                           _________ 
_________                                  YUKIYOSHI BUN-WA 1352 
CHIKAYASU TOKU-JI 1306                     ___|____ 
   |______________                         YASUKAZU EI-TOKU 1381 
___|____      ____|____                    ___|____ 
YASUNOBU      YASUSHIGE TEI-WA 1345        YASUKAZU O-EI 1394 
 GEN-O 1319   ____|____                    ___|____ 
__________    YASUSHIGE O-AN 1368          YASUKAZU EI-KYO 1429 
CHIKAYOSHI    ____|____                    ___|____ 
 O-AN 1368    YASUSHIGE O-EI 1394          YASUKAZU KYO-TOKU 1452
              ____|____                    ___|____ 
_________     YASUSHIGE CHO-ROKU 1457      YASUKAZU BUN-MEI 1469 
YOSHIYUKI     ____|____                    ________ 
CHO-KYO 1487  YASUSHIGE KYO-ROKU 1528      YASUKAZU TEN-MON 1532 
YASUSHIGE TEI-WA (f: CHIKAYASU): Line in TANIYAMA. 
YASUKAZU BUN-MEI: TANIYAMA. AYASUGI HADA. ASAKI-NOTARE drifting
        of HOSO-SUGUHA or KO-MIDARE BA.
YOSHIYUKI CHO-KYO: Running AYASUGI. KO-MIDARE BA.
SUYEYASU MEI-TOKU: TANIYAMA. Running AYASUGI HADA. Grain pattern
        can be become small. NIOI SUGUHA and KO-MIDARE BA or
        GUNOME that tends to TOGARI.
Return to: SiteMap
Glossary