Copyright Robert Cole 2015 - No copying or distributing -
The Eight DO

SAIKAIDO
- The Eight Roads of KOTOCHU-NAMINOHIRA - The unchanging embrace of Yamato style. 

YUKIYASU School: Standing SHIRA-KE AYASUGI. SUGU of ASAKI-NOTARE
         and GUNOME HA that may be NIJU. BOSHI:KO-MARU. 

 |________________________   
__|_____  -brothers-  ___|____         
YUKIYASU(1) EN-KEI 1308 YUKIYASU SHO-WA 1312   
 |___________ ________________ ______________ _________________
__|_____   _|______   ____|____   ____|____       |
YUKIYASU(2) YASUYUKI(1)  YASUMITSU(1)  YASUTSUNA BUN-PO 1317 |
 | KA-REKI  | SHO-WA 1312 GEN-KO 1331  __|____       |
 |   1326 |_______________       YASUIYE TEI-WA 1345 |
 |     _|______   ____|____    ____|____       |
 |     YASUYUKI(2) YUKITSUGU    YASUMITSU O-AN 1368  |
 |      | - SHO-HEI 1346 -                |
 |      |____________________ __________ __________    |
 |     _|______     ____|____ ____|____ ____|____ |
 |     YASUYUKI(3) O-EI YOSHIYUKI YUKIYOSHI YOSHIMUNE |
 |     _|______   1394   MEI-TOKU 1390  (TOSHIMUNE) |
 |     YASUYUKI(4) SHO-CHO 1428              |
 |     _|______                      |
 |     YASUYUKI(5) MEI-O 1492               |
 |___________________________ ________________________     |
__|_____         ____|____         ___|____  |
YUKIYASU(3) TEI-WA 1345  YUKIMITSU(1) O-AN 1368  MASAYUKI  |
__|_____         ____|____         O-EI 1394 |
YUKIYASU(4) O-EI 1394   YUKIMITSU(2) BUN-AN 1444       |
__|_____         ____|____               |
YUKIYASU(5) SHO-CHO 1428 YUKIMITSU(3) EI-SHO 1504       |
__|_____         ____|____               |
YUKIYASU(6) BUN-MEI 1469 YUKIMITSU(4) KO-JI 1555        |
  ____________________________________________________________|
___|___        
IYEYASU(1) SHO-WA 1312 
  |___________________   
___|___       ___|____ 
IYEYASU(2)     MORINOBU O-CHO 1311 
  | GEN-KYO 1321  ___|_____      
  |        YOSHIKIYO GEN-KYO 1321 
  |        ___|____  
  |        YUKIHIRA EN-GEN 1336 
  |__________________________ ___________________ _____________
___|___          ____|____      ____|____     |
IYEYASU(3) GEN-TOKU 1329 YASUTOSHI SHO-HEI  YASUYOSHI TEI-WA |
___|___          ____|____   1346 ____|____  1342 |
IYEYASU(4) EN-BUN 1356  YASUTOSHI      YASUYOSHI     |
              O-AN 1368      O-AN 1368    |
   ___________________________________________________________|
____|___                  ________
YASUHISA(1) KO-EI 1342           TOMOYASU O-AN 1368
  |_______________________
____|___        ____|____       
YASUHISA(2) O-AN 1368  CHIKAYASU MEI-TOKU 1390
____|___        ____|___
YASUHISA(3) O-EI 1394  YASUNOBU BUN-MEI 1469 

HISAYASU O-EI 1394

HISAYASU O-EI: CHU-NAMINOHIRA. TANIYAMA JU. Making SUGUHA and
KO-NOTARE BA.
NAMINOHIRA HISAYASU

Remember:    -Soft Steel
                       -Suguha
                       -Yakiotoshi
Go Sasanuki Yukiyasu - Juyo Bunkazai

Go Sasanuki Yukiyasu
Nagasa: 72.5cm
Sori: 2.3cm

Held and handed down from Satsuma Kabayama Family to Shimazu Kazutoki and back to the Kabayama.
Shinogi-tsukuri, Ihori-mune, narrow Shinogi-Ji and raised Shinogi-taka.
Running Masame Hada.
Aski-Notare lazily brushes through Hoso-Suguha.
There is YakiOtoshi.
Hoso-Sugu Boshi has sharp turn and short fall.
Suriage Nakago has one Mekugi-ana and signed in the middle:

             Nami-no-Hira YukiyasuSATSUMA KOTO CHU-NAMINOHIRA School
YASUYUKI: AYASUGI with JI-NIE. SUGU-HOTSURE BA. GUNOME-MIDARE of
    TOGARI mix. BOSHI: KO-MARU.     

IYEYASU SHO-WA: Son and student of YUKIYASU(1). ITAME with 
    MASAME. SUGUHA and KO-MIDARE BA.

TOMOYASU O-AN: NAMBOKUCHO style. Work from TEI-JI 1362. Strong 
    MOKUME and AYASUGI with JI-NIE. NIE KO-NOTARE, GUNOME
    KO-MIDARE with SUNAGASHI.

YASUHISA KO-EI (f: IYEYASU): Running SHIRA-KE AYASUGI. NIOI-DEKI
    SUGUHA.

CHIKAYASU MEI-TOKU (f: YASUHISA): AYASUGI. SUGU HOTSURE BA and
    KO-MIDARE BA.

YUKIYASU(1) EN-KEI: O-ITAME with MASAME. HOSO-SUGU with ASHI, 
    KO-GUNOME and KO-MIDARE BA with CHOJI.

YUKIYASU SHO-WA (br: YUKIYASU): O-ITAME HADA.

YUKIYASU(2) KA-REKI: TAYU. Running SHIRA-KERU "Turbid" ITAME that
    stands. ASAKI-NOTARE line of strong NIE GUNOME HA that is
    cut with NIJUBA. BOSHI is KO-MARU. Signed TACHI-MEI below
    the ANA.

YUKIYASU(4) O-EI: O-MOKUME in AYASUGI.

YUKIYASU(6) MEI-O: Work from BUN-MEI 1469. KO-MIDARE BA.

YASUYUKI(1) SHO-WA (f: YUKIYASU): Running AYASUGI HADA has JI-NIE.
    SUGU HOTSURE BA. KO-MIDARE BA, GUNOME-MIDARE - KO-MARU 
    BOSHI. Long MEI on HIGAKI YASURI.

YUKITSUGU SHO-HEI (f: YASUYUKI): Work to O-AN 1368. AYASUGI. SUGU
    and KO-MIDARE BA.

YASUYUKI(2) SHO-HEI (f: YASUYUKI 1): Work from RYAKU-O 1338 to
    TEI-JI 1362. AYASUGI. SUGU HOTSURE, KO-MIDARE BA.

YASUYUKI(3) O-EI: AYASUGI. SUGUHA.

YOSHIYUKI MEI-TOKU (t: YASUYUKI): SASSHU JU. KO-MIDARE BA.

YASUMITSU(1) GEN-KO (f: YUKIYASU): Included TANIYAMA-GORI or the
    character KUSA in his longer MEI.

YASUMITSU(2) EN-BUN: CHU-KISSAKI, deep curve, FUNBARI KO-DACHI.
    Running MOKUME - AYASUGI HADA where the HAMON dances with
    the line of grain. JI-NIE covers the JI. KO-NIE GUNOME 
    patterns. MIDARE BOSHI to KO-MARU KAERI. Large MEI of 
    thin strokes.Naminohira Tachi
Nagasa: 69.6 cm
Moto-Haba:  2.9 cm
Saki-Haba:  1.9 cm
Sori:  2.4 cm
Nakago:  21.7 cm

Sugata:  Shinogi-Tukuri with Ihori-mune and Chu-gissaki
Kitae:  O-Itame with Ayasugi, Ji-Nie with Chikei, some Jifu
Hamon:  Hoso-Suguha with Gunome Ashi.  Fine Kinsuji and some Sunagashi.  Nijuba also occurs.
Urumi feel indicating Kyushu-mono.

Boshi:  Kaen with excellent Nie.
Nakago:  Kurijuri with 3 Mekugi-ana, Katte Saagari Yasurime.

San-Shaku Ken - Gift to Buzen Usa Hachiman-Gu Shrine

Naminohira San-Shaku Ken - for the Buzen Usa Hachiman-Gu
Nagasa:  93.5cm
Moto-Haba: 3.5cm


San-Shaku Ken Gift to the Usa Hachiman-Gu.
Itame Hada that runs.
Hoso-Sugu Ko-Midare Ba in tight Nioi and Nie. Hataraki and Nijuba attend.
Hotsure runs in the Boshi.
Ubu Kurijiri with two Mekugi-ana.

   Tame Shogun-Gu Go Daikan
   Hoshi Ju Hachiman Usa Gugon Shoso Toshinso
   Shohei Ju San - Ichi Shiguchi Tsuchi-no-e Inu Ni Gatsu Hi


SATSUMA KOTO CHU-NAMINOHIRA School

YASUIYE TEI-WA (f: YASUTSUNA): ITAME with MASAME and AYASUGI. The
    YAKIBA patterns are SUGUHA and KO-MIDARE BA.

YASUSUYE GEN-KYO: Standing AYASUGI runs. NIOI immerses SUGUHA.

YASUSUYE KA-KEI: AYASUGI HADA. NIOI SUGUHA.
_________
YASUMITSU KEM-MU 1334 
      TANIYAMA. SUGUHA and GUNOME HA in deep NIOI. 
________     
TOMOYASU O-AN: MOKUME HADA with JI-NIE. KO-NOTARE in NIE. Medium 
      SUNAGASHI.
________
SUYEYASU MEI-TOKU 1390 
      AYASUGI HADA. Deep NIOI KO-MIDARE or TOGARI in GUNOME.

________________    
RYOKAI NOBUMITSU         RYOKAI NOBUMITSU School 
  |____________________     RYOKAI dictates tighter 
___|____       ___|____   HADA with JI-NIE. SUGU.
YASUNOBU O-EI 1394  YASUNOBU 
___|____       O-EI 1394
YASUNOBU BUN-AN 1444

YASUNOBU O-EI (t: RYOKAI NOBUMITSU): NAMINOHIRA YASUNOBU.

YASUNOBU BUN-AN: Running SHIRA-KE ITAME HADA that stands. HOSO-
    SUGUHA in deep NIOI has SUNAGASHI. 

YASUNOBU KO-JI: SUGU GUNOME-MIDARE HA.

YASUNOBU O-EI: NOBU character is SHIN. Another NOBUMITSU pupil 
    who embraced the NAMINOHIRA styles to pass along with his
    name.


YUKIMITSU EI-SHO: TANIYAMA. AYASUGI HADA. HOSO-SUGUHA.

________
HARUYUKI O-AN 1368
___|____
HARUYUKI O-EI 1394
___|____
HARUYUKI BUN-MEI 1469
___|____
HARUYUKI EI-SHO 1504
___|____
HARUYUKI TEN-MON 1532
___|____
HARUYUKI TEN-SHO 1573

HARUYUKI TEN-MON: Running AYASUGI HADA. Deep NIOI SUGUHA and 
    KO-MIDARE BA. 
Return to: SiteMap
Glossary